بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

تغییرات سریع در جوامع ، محیط وشرایط محیطی اثر گذار بر سازمانها بکارگیری سیستم های اطلاعاتی با ویژگی های خاص را امروز برای سازمانها اموری ضروری و حیاتی نموده است . به بیان دیگر چنانچه سازمانی وجود داشته باشد که از گستره فعالیت محدودی برخوردار و شرایط محیطی رقابتی بر آن حاکم نباشد و از شرایط نسبتا ثابتی برخوردار باشد ، می تواند سیستم های اطلاعات مدیریت را بدون ضرورتهای تکنولوژیک امروزه به کار گرفته و فعالیت خود را ادامه دهدولی برای سازمانهای نوین که می خواهند در محیطی رقابتی حتی فراتر از مرز های خود ،‌فعالیت نمایند و تولیداتی جهانی و با کیفیت و بر محور خواسته های مشتری ارائه دهند و از بازارهای گسترده ای نیز برخوردار شوند ،‌وجود سیستم های اطلاعات مدیریت با محور فناوری اطلاعات امری ضروری و حتی حیاتی است . (صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۹۲)
سیستم اطلاعات مدیریت ، سیستمی است جامع یکپارچه ، رایانه محور ، کاربر ماشین ، که نتیجه عملکردی آن پشتیبانی از تصمیمات سازمان است .(صرافی زاده ، اصغر ، ۱۳۹۰ : ۹۸)
یک سیستم اطلاعاتی از نظر فنی می تواند به عنوان مجموعه ای از اجزا مرتبط به هم که اطلاعات را جهت
پشتیبانی تصمیم گیری و کنترل در یک سازمان جمع آوری ،‌پردازش ، ذخیره و توزیع می کند می کند تعریف شود. . (لادن۱ ، ۲۰۰۰)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۱-Laudon

۲-۲-۲- تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت :
تکامل تکنولوژی سیستم های اطلاعات در ۶ مرحله قابل بحث است که در جدول ذیل ارائه شده است .

مراحل زمان عنوان ویژگی ها
۱ ۶۴-۱۹۵۰ محاسبات منفرد
(توسعه کاربردهای اداری)
برنامه های کاربردی ، تقلیل هزینه های حسابداری
ضعف مدیریت در بهره گیری کامل از منابع پردازش الکترونیکی
گرایش به سوی استفاده از ظرفیت بیکار سیستم در اواخر این دهه
عدم برگشت هزینه های پردازش از سوی کاربران
مدیران پردازشگر داده ها در سازمانها ارتقا می یابند
کاربردهای شاخص : لیست های حقوق ، نگهداری حسابهای دریافتی و پرداختی، تنظیم فاکتورهای فروش
۲