دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب …

سازگاری رویارویی

بخش اصلی سازمان

راس هرم راهبردی

ستاد تخصصی

هسته عملیاتی

خط میانی

ستاد پشتیبانی

قاعده های اصلی طراحی

تمرکز،‌ ساختار زنده

سازماندهی رفتار، تخصصی کردن افقی و عمودی شغل، گروه بندی معمولا بر بنیاد وظیفه، واحدهای عملیای بزرگ، ‌تمرکز عمودی و عدم تمرکز افقی محدود، برنامه ریزی عملی

آموزش ،تخصصی کردن افقی شغل، عدم تمرکز عمودی و افقی

گروه بندی بر بنیان بازار ، نظام نظارت عملکرد، عدم تمرکز عموری محدود

ابزار برقراری روابط، ساختار زنده، عدم تمرکز گزینشی، تخصص افقی شغل، ‌آموزش،‌گروه بندی بر مبنای بازار و وظیفه به طور همزمان

عامل های موقعیتی

جوانی، ‌کوچکی، ‌دارا بودن نظام فنی ساده و محیط پویا،‌ رقابت آمیز بودن،‌ نیاز شدید به مدیران بلند پایه به قدرت و سنت گرایی

کهنگی ،‌گستردگی ،‌نظم ،‌دارا بودن نظام فنی غیر خودکار ،‌محیط ساده و ایستا، نظارت خارجی، سنت گرایی

محیط پیچیده و ایستا، دارا بودن نظام فنی نا منظم و ساده

دارا بودن بازارهای گوناگون،‌ کهنگی، ‌گستردگی با لزوم قدرت برای مدیران میانی،‌ مد گرایی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

محیط پیچیده و پویا و گاهی نامتناجس، نظام جوان، پیشرفته و بیشتر خودکار،
مد گرایی

بخش دوم: سیستمهای اطلاعات مدیریت
۲-۲-۱- مقدمه
مسائلی که امروزه انسان با آن روبروست ،‌حاوی اطلاعات فوق العاده زیاد و محاسبات بسیار حجیم است. بطوری که اگر دسترسی به اطلاعات به سهولت و سرعت میسر نباشد و میلیونها عمل ریاضی در کسری از ثانیه انجام نگیرد ، بشر به موقع قادر به رفع و حل مسائل خود نخواهد شد.(شجاعی ، سرور ، ۱۳۸۳: ۶۸)
انجام کار موثر و مفید در هر سازمان نیازمند درک و شناخت چگونگی فعالیت های آن سازمان است . یکی از مهم ترین راههای دست یافتن به این درک و شناخت ، تحلیل جریان اطلاعات در سازمان است که به طبع آن بررسی ساختار و فعایت های سازمان و سبک مدیران را ضروری می نماید.(مستاجران ، علی ،۱۳۷۵ : ۲۰)
نگرش جدیدی که در پیش روی است ، بیانگر این است که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد سبکهای جدید تصمیم گیری و رهیافت های نوین در سازمانهاست و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است . که سازمانها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیت های خود می کند . دوران جدید که به عصر اطلاعات با انفورماتیک معروف شده ،‌نوید دهنده جهانی نو با شیوه های نوین به کار گیری اطلاعات می باشد . (فروزنده دهکردی ، لطف اله ، ۱۳۸۴ :۱۵۵-۱۵۶)
تجهیز مدیر یک به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل ارتقا ببخشد ، به یک ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است.
تا قبل از پیدایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت و تکامل آنها ، سازمانها و مدیریت عالی به شدت از کمبود اطلاعات و صحت و دقت آن رنج برده و همین مسئله از دست رفتن فرصتهای تجاری و عملیاتی مختلف را به دنبال داشت . ولی امروزه این معزل با به کارگیری یک سیستم اطلاعات مدیریت کارا و مطمئن ، قابل رفع است و رسالت متخصصین سیستم های اطلاعات مدیریت نیز کمک و یاری مدیر در تشخیص مناسب اطلاعات و فراهم کردن گزارشات منظم و مناسب برای مدیران به گونه ای است که بتوانند با تکیه بر آنها در اسرع وقت تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و هزینه فرصت از دست رفته در شرکت به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.(هاشمی ، سیما و دیگران ، ۱۳۷۳ ، ۵۶-۶۳ )