مقاله – بررسی تنوع ژنتیکی شگ ماهی خزری Alosa braschnikowi broodine, 1904 در …

۵-۳- ارزیابی کیفیت و کمیت DNA استخراج شده ۳۴
۶-۳- ارزیابی کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز افقی ژل آگارز یک درصد ۳۶
۷-۳- واکنش زنجیرهای پلیمراز ۳۷
۱-۷-۳- انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) 37
۸-۳- بهینه‌سازی PCR 38
۹-۳- الکتروفورز محصول PCR، با استفاده از ژل پلی آکریل آمید ۶% ۳۸
۱۰-۳- روش تهیه ژل آکریل آمید ۳۹
۱۱-۳- رنگ آمیزی ژل پلی آکریل آمید با روش نیترات نقره ۴۰
۱۲-۳- ثبت تصاویر ۴۰
۱۳-۳- آنالیز آماری ۴۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴- نتایج ۴۴
۱-۴- نتایج حاصل از بررسی کیفیت و کمیت DNA استخراجی از شگماهی براشنیکوی در مطالعه حاضر ۴۴
۲-۴- نتایج حاصل از واکنش زنجیرهای پلیمراز ۴۵
۳-۴- فراوانی و تعداد آللها ۴۷
) ۵۰
۵-۴- تنوع ژنتیکی ۵۱
۶-۴- شاخص شانون ۵۲
۷-۴- تعادل هاردی- واینبرگ ۵۳
۸-۴- نتایج آزمون واریانس مولکولی (AMOVA) 54
۹-۴- شباهت و فاصله ژنتیکی بر اساس شاخص نئی (Nei Index) 56
۵- بحث ۶۰
۱-۵- مطالعات تعداد نمونه، روش استخراج DNA و انتخاب نشانگرها ۶۰
۲-۵- مطالعات تنوع ژنتیکی ۶۱
۳-۵- مطالعات مربوط به تعادل هاردی- واینبرگ ۶۵
۴-۵- مطالعات مربوط به تمایز جمعیتی ۶۷
۵-۵- مطالعات مربوط به شباهت و فاصله ژنتیکی ۶۸
۶-۵- نتیجه‌گیری کلی ۶۹
۷-۵- پیشنهادات اجرایی ۶۹
۸-۵- پیشنهادات پژوهشی ۷۰
فهرست منابع ۷۲
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۴- جایگاه‌های ژنی مورد استفاده در این مطالعه و خصوصیات آنها ۴۵
جدول ۲-۴- نتایج حاصل از ظرفیت اطلاعات چند شکلی (PIC) نشانگرهای مورد استفاده در مطالعه حاضر ۴۵
جدول ۳-۴- تعداد و وزن آللهای بهدست آمده بر حسب bp در سطح شش جایگاه ژنی مورد استفاده در این مطالعه ۴۸
جدول ۴-۴- فراوانی آللی مشاهده شده در سطح جایگاههای ژنی مورد مطالعه در این تحقیق ۴۹
) ۵۰
 در سطح جایگاههای ژنی مورد بررسی ۵۱
 ۵۲