پژوهش – بررسی تنوع ژنتیکی شگ ماهی خزری Alosa braschnikowi broodine, 1904 در …

 در سطح جایگاهها ۵۲
جدول ۹-۴-مقادیر محاسبه شده در بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در مناطق مورد بررسی در شش جایگاه ژنی ۵۳
جدول ۱۰-۴- آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) تحت معیار Fst 54
جدول ۱۱-۴- آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) تحت معیار Rst 54
جدول ۱۲-۴- مقادیر Fst محاسبه شده بین مناطق بر اساس آنالیز واریانس مولکولی ۵۵
جدول ۱۳-۴- مقادیر Rst محاسبه شده بین مناطق بر اساس آنالیز واریانس مولکولی ۵۵
جدول ۱۴-۴- مقادیر بهدستآمده از ضرایب تمایز (Fst) و درونآمیزی (Fis) در سطح جایگاه‌های ژنی مختلف در مطالعه حاضر ۵۵
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
 ۵۶
جدول ۱۶-۴- ماتریکس فاصله و شباهت ژنتیکی بر اساس شاخص نئی (نئی، ۱۹۷۲) ۵۶
جدول ۱۷-۴- خلاصهای از نتایج تخصیص جمعیتها به خود و دیگر مناطق ۵۷
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
 در سواحل جنوبی دریای خزر در مطالعه حاضر ۳۰
شکل ۲-۳- تصویر بیوفتومتر مورد استفاده در مطالعه حاضر ۳۵
شکل ۳-۳- تصویر دستگاه الکتروفورز افقی ۳۷
شکل ۴-۳- تصویری از دستگاه الکتروفورز عمودی مورد استفاده در مطالعه حاضر ۳۹
شکل ۵-۳- تصویری از دستگاه مستند ساز ژل ۴۱
شکل ۱-۴- تصویری از ژل آگارز یک درصد و باندهای تشکیل شده از DNA بر روی آن ۴۴
 ۴۶
 ۴۶
 ۴۶
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۷
شکل ۸-۴- نمودار گرافیکی جدایی مناطق مورد بررسی در مطالعه حاضر ۵۷
شکل ۹-۴- دندروگرام UPGMA نمونههای جمعآوری شده شگماهی براشنیکووی از مناطق مختلف بر اساس معیار شباهت ژنتیکی (نئی، ۱۹۷۸) ۵۸
فصل اول
مقدمه
۱- مقدمه
۱-۱- کلیات
دریای خزر باقیمانده دریای تتیس، به عنوان بزرگترین دریاچه جهان تعداد زیادی از گونههای آبزی را در خود جای داده است و حفظ این گونهها به پایداری این اکوسیستم کمک شایانی مینماید. تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از سه سطح تنوع زیستی، بهعنوان پایهای و کلیدیترین بخش در سلسله مراتب تنوع نقش ایفا میکند. یکی از خانوادههای مهم ماهیان در دریای خزر، خانوده شگ ماهیان (Clupeidae) است که به فراوانی در سرتاسر دریای خزر پراکنش یافته است (پاتیمار و همکاران، ۲۰۱۳). این خانواده در دریای خزر شامل دو جنس بوده که از جنسهای معروف آن میتوان به جنس Alosa با بیشتر از چهار گونه در آبهای دریای خزر اشاره کرد (عبدلی و نادری، ۲۰۰۸). شگماهی براشنیکووی (Alosa braschnikowi Borodin, 1904) از جمله ماهیان استخوانی حاضر در این دریاست که از تراکم و پراکنش نسبتاً مناسبی برخوردار است و بومی این دریا محسوب میشود و معمولاً در صیدهای پره به عنوان صید ضمنی مشاهده میگردد ولی در خارج از فصل صید پره با استفاده از تورهای گوشگیر نیز صید میشود. شگماهیان بطور عمده پلانکتون‌خوار بوده و نقش مهمی را در هرم اکولوژیک اکوسیستم دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان بازی میکند (عبدلی و نادری، ۲۰۰۸).

۲-۱- رده بندی

رده: Actinopterygii
راسته: Clupeiformes
خانواده: Clupeidae
جنس: Alosa
گونه: Alosa braschnikowi
اسم فارسی: شگماهی براشنیکووی، شگماهی خزری
اسم انگلیسی: Caspian marine shad, braschnikowi shad