دسترسی متن کامل – بررسی تنوع ژنتیکی شگ ماهی خزری Alosa braschnikowi broodine, 1904 …

نشانگر EF014992
شکل ۴-۴- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014992 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF014993
شکل ۵-۴- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014993 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF014999
شکل ۶-۴- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014999 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF015004
شکل ۷-۴- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF015004 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi

۳-۴- فراوانی و تعداد آللها

در بین نشانگرهای مورد استفاده در این تحقیق، بیشترین تعداد آلل مشاهده شده در جایگاههای ژنی EF015004 با ۳۰ آلل مختلف ثبت گردید و همچنین کمترین تعداد آلل مشاهده شده در جایگاه EF014998 با تعداد ۱۳ آلل بهدست آمد (جدول ۳-۴). در جایگاه ژنی اول (EF014998) بیشترین فراوانی آللی در جمعیتها مربوط به آلل شماره پنج (۲۲۱/۰) و کمترین فراوانی آللی مربوط به آلل‌های شماره ۱۲ و ۱۳ با فراوانی ۰۰۴/۰ بوده است (جدول ۴-۴). در سطح جایگاه ژنی دوم (EF015000) بیشینه فراوانی آللی در آلل شماره ۶ با فراوانی ۱۵۴/۰ و کمینه آن مربوط به آللهای شماره ۱، ۱۶ و ۱۷ (۰۰۷/۰) بهدست آمد. در جایگاه ژنی سوم (EF014993) بیشینه فراوانی آللی در آلل شماره هفت با فراوانی ۱۰۷/۰ و کمینه آن در آللهای شماره ۲۵، ۲۶ و ۲۷ با فراوانی ۰۰۴/۰ به‌دست آمد. در نشانگر چهارم بیشترین فراوانی آللی مربوط به آلل شماره هشت (۱۳۲/۰) و کمترین فراوانی آللی مربوط به آللهای ۱، ۲۳ و ۲۶ با فراوانی ۰۰۴/۰ بود. نشانگر پنجم (EF014992) بیشینه فراوانی آللی را در آلل شماره ۸ با فراوانی ۱۵۷/۰ و کمینه آللی را در آلل شماره ۱ با فراوانی ۰۱۱/۰ نشان داد. در سطح آخرین نشانگر مورد استفاده در این مطالعه (EF015004) بیشینه فراوانی آللی در آلل شماره ۲۲ (۰۸۹/۰) و کمترین فراوانی آللی در آللهای ۴ و ۵ (۰۰۴/۰) مشاهده شد (جدول ۴-۴).
جدول ۳-۴- تعداد و وزن آللهای بهدست آمده بر حسب bp در سطح شش جایگاه ژنی مورد استفاده در این مطالعه

EF014998 EF015000 EF014992 EF014993 EF014999 EF015004
۱ ۱۰۴ ۱۲۴ ۲۵۶ ۲۸۸ ۱۳۲ ۱۲۸
۲ ۱۰۸ ۱۲۸ ۲۶۰ ۲۹۲ ۱۳۶ ۱۴۰