سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۳۵

۵-۲) نتایج آمار توصیفی
خلاصه ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جنسیت ۲/۱۸ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۸/۸۱ درصد مرد است.
وضعیت تاهل ۶/۸ درصد از پاسخ دهندگان مجرد و ۴/۹۱ درصد متاهل است.
تحصیلات ۸/۴ درصد پاسخ دهندگان دیپلم ، ۴/۶ درصد فوق دیپلم ، ۷۷ درصد لیسانس و ۸/۱۱ درصد فوق لیسانس است.
سن ۶/۹ درصد پاسخ دهندگان زیر۳۰ سال ، ۲/۳۳ درصد بین ۳۰ تا۴۰ سال ، ۳۱ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال ، ۲/۲۶ درصد بالای ۵۰ سال است.
با سابقه ۳/۵ درصد پاسخ دهندگان زیر ۵ سال ، ۹/۲۰ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال ، ۹/۲۱ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال ، ۱/۳۲ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ سال و ۸/۱۹ درصد بالای ۲۰ سال است.
خلاصه وضعیت توصیفی متغیرهای تحقیق:
میانگین متغیر های تحقیق در بین بازه [۷۴۸۷/۳ ، ۳۰۸۴/۳] قرار دارد که بیشترین و کمترین میانگین در بین متغیرهای تحقیق مربوط به متغیر های ضعف در رقابت پذیری و نبود اعتماد می باشد.
۵-۳) نتایج آمار استنباطی و مقایسه آن باتحقیقات گذشته
به صورت خلاصه نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر بود:
در فرضیه اول تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که نبود اعتماد مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه اول تایید می شود در نتیجه می توان گفت نبود اعتماد مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه دوم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که نبود توزیع نامناسب اطلاعات مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه دوم تایید می شود در نتیجه می توان گفت توزیع نامناسب اطلاعات مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه سوم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که ضعف در رقابت پذیری مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه سوم تایید می شود در نتیجه می توان گفت ضعف در رقابت پذیری مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه چهارم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که ضعف در ارزش عملکردی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه چهارم تایید می شود در نتیجه می توان گفت ضعف در ارزش عملکردی مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه پنجم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که محدودیت های سازمانی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه پنجم تایید می شود در نتیجه می توان گفت محدودیت های سازمانی مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه ششم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که عادت ها و روابط غیررسمی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی فوق کمتر از ۰۵/۰ بوده و همچنین میانگین به دست آمده بالاتر از میانگین مورد انتظار جامعه (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار است) می باشد، بنابراین فرضیه ششم تایید می شود در نتیجه می توان گفت عادت ها و روابط غیررسمی مانع اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان می گردد.
در فرضیه هفتم تحقیق به بررسی این امر پرداخته شد که ضعف عدم تداوم مانع اجرای استراتژی مانع از اجرای استراتژی در بانک های ملت استان گیلان است، پرداخته شد، نتایج آزمون تی نشان داد که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir