بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي) – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

ارشدکه برای به تصویرکشاندن جهانی که می خواهندآن را ازطریق نام تجاری خود بسازند، وقت وتلاش بسیاری را صرف کنند.

نام تجاری به عنوان اضافه ارزش:این تفسیرعبارت می باشد از درنظرگرفتن منافعی که به یک کالا یا خدمت اضافه می شوندوخریداران برای آنها ارزش قائل هستند.این منافع اضافی می توانندمنافع کارکردی یا منافع احساسی باشند،اگرچه حفظ کردن منافع کارکردی در بلندمدت مشکل می باشد.

نام تجاری به عنوان هویت:بنابرتعریف، هویت عبارت می باشد از خصوصیات، اهداف وارزش هایی که نشانگرحس شخصیتی هستندکه متمایزکننده یک نام تجاری از نام های تجاری دیگرمی باشد.

نام تجاری به عنوان تصویرذهنی:افراد درمقابل آن چیز که واقعیت دارد از خود عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه در مقابل آن چیز که که فکرمی کنندکه واقعیت می باشد عکس العمل نشان می دهند.این دیدگاه باعث اتخاذ یک رویکرد کارکرد گارانتی:

مصرف کننده این کارکرد را بهعنوان ضمانت یا گارانتی کیفیت می شناسد و با معیارهایی نظیر بهره وري کیفی بالا در عملکرد،قابل اعتماد بودن و برآورده ساختن انتظاراتش ارزیابی می کند.

کارکرد هویت فردي:کارکرد هویت فردي نام تجاری به این حقیقت باز میگردد که یک مصرف کننده می تواند خودش را با بهره گیری از یک نام تجاري به دیگران بشناساند و نسبت به آن نام تجاری احساس وابستگی داشته باشد.

کارکرد هویت اجتماعی:این کارکرد بر این اساس استوار می باشد که یک نام تجاري قادر می باشد به عنوان یک ابزار ارتباطی اقدام کند؛ به گونه اي که یک مصرف کننده با آن عملکرد، خودش را متعلق به یک جامعه (یا بر عکس، جداي از جامعه) بداند.

کارکرد منزلتی:این کارکرد اظهار کننده ي پرستیژ و حسی می باشد که یک مصرف کننده با بهره گیری از یک نام تجاري خاص به دست می آورد. کلر[1] ارزش یک نام تجاري را به اثر متمایزي که دانش از آن نام تجاری بر واکنش مصرف کننده دارد، وابسته می داند. (امیرشاهی وعباسیان،1386،36)

2-19-درک نام تجاری:

درک نام تجاری بر ارزیابی وخرید نام تجاری تاثیرمی گذارد.درک نام تجاری جزء معیارهای ذهنی مصرف کننده محسوب شده ویک جنبه مهم ارزش نام تجاری می باشد فعالیت های بازاریابی باهدف تغییر یاتقویت ذهن مصرف کننده به شیوه ای خاص انجام می شوند، این ها شامل فکر، احساس، تجربه، تصویر ذهنی، درک اعتقادات ونگرش[1] Keller

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان