بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92 – پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

ميان فرهنگي اخير در ارتباط با  تأثیر فرهنگ بر رفتار شهروندي سازماني نشان مي دهد كه ارتباط معنا داري بين مليت و تعريف OCB به عنوان بخشي از شغل هست (وانزاین و ویوو[1]، 2007: 226).

در سال 1997 فارح و همكارانش در تايوان به اين نتيجه رسيدند كه، به طور كلي در محدوده هاي فرهنگي متفاوت می باشد. فرهنگ خود بيان كننده عقيده ما در خصوص رفتار هايي بوده كه با اثر بخشي سازماني در ارتباط مي باشد. مطالعاتي كه به بررسي اثرات فرهنگ بررفتار شهروندي با مقايسه دو فرهنگ آمريكا و چين پرداخته اند، به اين نتيجه رسيدند كه عوامل موجود در هر فرهنگ تعيين كننده ابعاد  OCB و محتواي آن می باشد. براي مثال در مقايسه فرهنگ امريكايي و چيني عواملي از قبيل وابستگي شركت‏هاي چيني به دولت، كميابي منابع در كشور چين، برتري توسعه اقتصادي امريكا نسبت به چين، فرهنگ جمع‏گرايي چيني در مقابل فرهنگ فردگرايي امريكا، اقتصاد بازار آزاد در آمريكا، و خطرناك دانستن تعارض در چين از عواملي بودند كه نوع رفتار شهروندي و مفهوم آن را در اين دو جامعه تحت تأثیر قرار مي دادند. (فارح و همکاران، 2004: 250).

دو بعد مشخص فرهنگ شامل «فرد گرايي _ جمع گرايي» و «اختلاف قدرت[2]» مي باشد. درون يك فرهنگ، اين دو بعد ممكن می باشد چگونگي ادراك OCB را تحت تأثیر قرار دهد. بعلاوه، رفتارهايي كه ظاهر مي گردد، ممكن می باشد با در نظر داشتن فرهنگ پيامدهاي مختلفي داشته باشد. فرهنگ هاي جمع گونه تقاضاي آنها را انجام دهند اما از ابتكار وخلاقيتي كه ممكن می باشد چالشي براي قدرت و اقتدار رهبر باشد، ترس دارند. افراد دقيقاً همان چيزي را كه رهبران گفته اند، انجام مي دهند، بنابراين رفتار شهروندي محدود مي‏گردد. بعلاوه ارتباط بين رهبر و اعضا وتبادلي كه بين آنها اتفاق مي افتد، بستگي به اختلاف قدرت دارد. در فرهنگ با فاصله قدرت پايين همچون آمريكا، مبادله رهبر – عضو[3] به عنوان يك مبادله اجتماعي، در سطح جامعه مشاهده مي گردد و ادراك زير دستان در چنين جامعه اي از رفتار منصفانه، باعث مي گردد كه كاركنان رفتار شهروندي را از خود بروز دهند. کاركنان در جوامع با اختلاف قدرت بالا ممكن می باشد حتي در مواردي كه قوانين منصفانه نباشد، رفتار شهروندي نشان دهند، زيرا عدم برابري پذيرفته شده می باشد. در حاليكه كاركنان در جوامع با اختلاف قدرت پايين، ممكن می باشد هنگامي كه در رويه ها وقوانين موجود عدم مساوات و برابري را مشاهده كنند، رفتار شهروندي را از خود نشان ندهند. مدل زير پيشنهاد مي كند كه فرهنگ، زمينه اي را مهيا مي كند كه در آن فاكتورهاي خاصي تمايل افراد را به نشان دادن  OCBتحت تأثیر قرار مي دهد (شكل 2-4).

[1] Wanxian & Weiwu

[2] Power Distance (PD)

[3] Leader – Member Exchange

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران