بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92 – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

علی رغم توجه فزاینده به موضوع رفتار شهروندی سازمانی، بین صاحب نظران در مورد ابعاد این مفهوم اجماع نظر کاملی وجود ندارد. پودساکف و مکنزی (2000) رفتارهای شهروندی سازمانی را به هفت دسته، رفتارهای کمکی[1]، اجابت سازمانی[2]، جوانمردی[3]، وفاداری سازمانی[4]، ابتکار فردی[5]، آداب اجتماعی[6] و توسعه ی خود[7]، تقسیم می نماید (به نقل از کرنودل، 2007). فارح[8] و همکاران (1997)، مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی را در قالب آداب اجتماعی، نوع دوستی[9]، وجدان کاری[10]، هماهنگی میان فردی[11] محافظت از منابع سازمانی[12] مورد مطالعه قرار می دهند (به نقل از آلیسیا، 2008). اما کاربردی ترین دسته بندی از رفتار شهروند سازمانی متعلق به ارگان می باشد، که مؤلفه هایی؛ مانند جوانمردی، نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری و نزاکت[13] را مطرح می سازد (مارکوزی و زین، 2004).

  1. مرور و مطالعه پژوهش های پیشین در زمینه ی رفتار شهروندی سازمانی، مبین توجه پژوهشگران به ارتباط‏ی این مفهوم با متغیرهای متعددی می باشد. مانند این متغیرها می توان به توجه شغلی (نیهوف و مورمن، 1993؛ اسچناک و همکاران، 1995)، عملکرد (بال و همکاران، 1994؛ پیرسی و همکاران، 2006) تعهد سازمانی (اوریلی و چتمن، 1986؛ ایزنبرگر و همکاران، 1990؛ ارگان، 1990؛ تراکینبرت، درخواست استراحت و مرخصی های اضافی خودداری نماید و از زمان بهره گیری ی بهینه را ببرد (مقیمی، 1384).
  2. جوانمردی؛ جوانمردی عبارت می باشد از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری، بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد. (مارکوزی و زین، 2004). عدم صحبت در خصوص رهاسازی و ترک سازمان در صورت داشتن معضلات (مقیمی، 1384) و اینکه فرد مسایل و معضلات را خیلی بزرگتر از آن چیز که که هستند، نشان ندهد (پودساکف و مکنزی، 1994).
  3. نوع دوستی؛ نوع دوستی عبارت می باشد از کمک به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان، زمانی که در شرایط غیر معمولی قرار دارند (کاسترو و همکاران، 2004)؛ مانند کمک به افرادی که حجم کاری سنگینی دارند، کمک به افرادی که غایب بوده اند، کمک به تطبیق دادن افراد تازه وارد با محیط کار (اگر چه جزء وظایف الزامی فرد نباشد). (ابیلی و همکاران، 1388).
  4. آداب اجتماعی؛ آداب اجتماعی به عنوان رفتاری می باشد، که در نظر داشتن مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد (کاسترو و همکاران، 2004) و می تواند به عنوان مشارکت در فرایندهای سیاسی سازمان، ابراز عقاید، پرداختن به مسایل کاری در وقت های شخصی، مشارکت در رویدادهای سازمان، حضور در جلسه ها و درگیر شدن با مسایل سازمانی و غیره در نظر گرفته گردد (کرنودل، 2007).
  5. نزاکت؛ شامل رفتارهای می باشد، که از طرف فرد به مقصود جلوگیری از وقوع معضلات کاری در ارتباط با دیگر کارکنان صورت می گیرند (چو چینگ، 2001)؛ مانند تکریم به حقوق و امتیازهای دیگران، مشورت با کسانی که ممکن می باشد تحت تأثیر تصمیم یا اقدام فرد قرار گیرند.

البته لازم به تذكر می باشد كه تشخيص تمايز ميان عملكرد درون نقشي[14] و عملكرد فرا نقشي[15] كه نشانگر OCBs بوده به چند دليل براي شركت ها بسيار مشكل مي باشد. اول اينكه، ادراك كاركنان و مديران از عملكرد كاركنان و مسئوليت هائي كه ضرورت چنداني ندارند و به عنوان فعاليت هاي فرا نقشي3. مشارکت سازمانی: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان[1]– Helping behaviors

[2] – Organizational compliance

[3]– Sportsmanship

[4] Organizational loyalty

[5]-Self initiative

[6] – Ccivic virtue

[7] – Self development

[8] – Fareh

[9] – Altruism

[10] – Conscientiousness

[11] – Interpersonal harmony

[12]– Protecting company(resources)

[13] – Courtesy

[14] in-role.

[15] extra-role.

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران