بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

با در نظر داشتن اهداف و فرضیه‌های پژوهش این فصل شامل دو بخش توصيف يافته­ها و آزمون فرضيه­هاي تحقيق مي­باشد. در بخش اول، متغيرهاي پژوهش ارائه می‌شوند و سپس سؤالات تحقيق مطرح شده و براي پاسخ به سوالات تحقيق از آمار توصيفي و آمار استنباطي و براي رسم نمودارها از نرم افزار (Excel) بهره گیری گردید. در بخش توصيفي ميانگين و انحراف معيار براي متغيرها محاسبه گردید و در بخش آمار استنباطي براي تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بونفرونی بهره گیری و سطوح معنی داری )05/0 (P<در نظر گرفته گردید.

 

4-1 توصيف يافته هاي پژوهش

4-1-1-توصیف ویژگی‌های آزمودنی‌ها

ویژگی جسمانی آزمودنی ها  که شامل سن، وزن، شاخص توده بدنی و در صد چربی در جدول 4-1 را نشان داده شده می باشد.

جدول 4-1. مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ویژگی‌های  جسمانی آزمودنی‌ها

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی