بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که  مصرف مکمل زعفران باعث افزایش معنی‌داری در میانگین o2pulse در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شده می باشد ( 05/0P<). پس فرضیه صفر مبنی بر وجود اختلاف معني‌دار  میان دو گروه تجربی و کنترل تأیید می‌گردد.

 

4-2-11 آزمون فرضیه‌ی یازدهم: مصرف زعفران بر میزان  METsحین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مقادیرMETs   در جدول 4-13و شکل4-11 نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن جدول 4-13 مکمل زعفران باعث  افزایش معنی‌داری در  میانگین METS  در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شده می باشد( 05/0P<). پس فرضیه صفر مبنی بر وجود اختلاف معني دار  میان  مقادیر حداکثر METS  در گروه تجربی و کنترل تأیید می‌گردد.

 

جدول 4-18. میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس

اندازه اثر P value میانگین ±  انحراف معیار پارامتر مورد مطالعه
گروه تجربی گروه شاهد
پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
474/0 00/0 153 ± 299 227 ± 630 227 ± 630 199 ± 656 (Kcal/h)CHO

 

نتایج حاصل از آزمون  ANCOVAنشان می‌دهد که کاهش معنی داری در میزان اکسیداسیون کربوهیدارت در گروه تجربی بعد از مصرف مکمل زعفران هست( 05/0P<). پس فرضیه صفر مبنی بر وجود اختلاف معني دار میان میزان اکسیداسیون کربوهیدرات در دو گروه تجربی و کنترل تأیید می‌گردد.

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی