بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

-2-9 آزمون فرضیه‌ی نهم: مصرف زعفران بر نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

نتایج حاصل از آنالیز آماری نقطه شکست ضربان قلب در جدول 4-12 و شکل4-9 نشان داده شده می باشد.

 

جدول 4-15. مقادیر HRDP

اندازه اثر P value میانگین± انحراف معیار پارامتر مورد مطالعه
گروه تجربی گروه شاهد
پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
_ 39/0 9 ± 191 8 ± 189 8 ±  189 9 ± 189 نقطه شکست ضربان قلب (HRDP)

 

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی