بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

4-2-7- آزمون فرضیه‌ی هفتم: مصرف زعفران برتبادل تنفسی (RER) دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

نتایج حاصل از آنالیز  آماری حداکثر مقادیر RER  در جدول4-11و شکل4-7 نشان داده شده می باشد.

 

جدول 4-13. مقادیر حداکثر RER  حین اجرای تست بروس

اندازه اثر P value میانگین± انحراف معیار پارامتر مورد مطالعه
گروه تجربی گروه شاهد
پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
714/0 000/0 06/0 ± 85/0 65/0 ± 23/1 65/ 0± 23/1 06/0 ± 11/1 RER

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی