بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی – پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جدول4-9. مقادیر آستانه تهویه (VT)

معنی‌داری میانگین± انحراف معیار پارامتر مورد مطالعه
گروه تجربی گروه شاهد
پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
912/0 38/0±36/1 27/0±29/1 270 ±29/1 34/0 ±22/1 مقادیر حداکثر VT
556/0 27/0± 21/1 29/0±21/1 29/0 ± 21/1 34/0±20/1 مقادیر  VT در زمان‌های مساوی
921/0 31/0± 99/0 22/0±93/0 22/0 ± 93/0 23/0± 87/0 مقادیر VTپس از حذف زمان‌های اولیه
914/0 007/0 ±025/0 005/0±024/0 005/0±024/0 005/0± 018/0 مقادیرVT تقسیم بر وزن آزمودنی ها

 

 

 

4-2-4- آزمون فرضیه‌ی چهارم: مصرف زعفران بر زمان واماندگی دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

تجزیه و تحلیل آماری نتایج زمان واماندگی در جدول4-8  و نمودار 4-4 نمایش داده شده می باشد. براساس نتايج آزمون ANCOVA مشخص گردید مصرف زعفران باعث افزایش معنی‌دار در زمان واماندگی دختران غیر فعال می‌گردد ( 05/0P<). بنابراين فرضیه صفر مبني بر وجود اختلاف معني‌دار در زمان واماندگی میان دو گروه تجربی و کنترل تأیید می‌گردد.

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی