بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

4-2-1- آزمون فرضیه اول: مصرف زعفران بر ضربان قلب پیش آزمون دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فشار خون قبل از فعالیت در جدول 4-5 و شکل4-1 نشان داده شده می باشد.

جدول4-7. مقادیر میانگین و انحراف معیار ضربان قلب پیش از فعالیت در گروه تجربی و کنترل

معنی داری میانگین± انحراف معیار پارامتر مورد مطالعه
گروه تجربی گروه شاهد
پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
02/0 69/6 ± 2/69 28/8 ± 93/75 28/8 ± 93/75 29/11 ± 26/75 ضربان قلب پیش از فعالیت (ضربه در دقیقه)

                    

 

 

 

جدول4-8. مقادیر میانگین و انحراف معیار ضربان قلب  1 و 12 دقیقه پس از فعالیت در گروه تجربی و کنترل

معنی‌داری میانگین ± انحراف معیار پارامتر مورد مطالعه
گروه تجربی گروه شاهد
پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
36/0 46/12±86/100 18/10±73/104 18/10±73/104 3/11 ±12/104 ضربان قلب 1دقیقه پس از فعالیت (ضربه در دقیقه)
041/0 47/4±2/88 30/7±06/93 30/7±06/93 18/9±94 ضربان قلب 12دقیقه پس از فعالیت (ضربه در دقیقه)

 

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی