بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی – پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-2-5- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی در زمان 2 الی 5 دقیقه

از يافته­هاي قابل توجه در آناليز گازهاي تنفسي و شاخصهاي بيومكانيكي و فيزيوژيكي بدست آمده در دقيقه 2 الي 5 كه متابوليسم غالب بطور هوازي انجام مي­گردد، كاهش معنی دار 251درصدي در متابوليسم كربوهيدرات و افزايش150درصدي در متابوليسم انرژي از چربي مي­باشد.

 

 

 4-2- آزمون فرضيه­های پژوهش

در اين بخش، فرضيه‌هاي تحقيق با بهره گیری از آزمون‌هاي آماري در سطح معني‌داري (05/0P≤) تجزیه و تحليل شده و در قالب  جدول و نمودار ارائه شده می باشد. براي بررسي تفاوت متغيرهای بين دو گروه کنترل و تجربی از آزمون ANCOVA بهره گیری گردید.

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی