بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

تفاوت نمره عواطف مثبت و منفی میزان بهزیستی ذهنی آزمودنی را نشان می دهد.
۳-۵-۲پرسش نامه رضایت از زندگی دینر وپوت([۲۷۱]SWLS)
دراین پژوهش سنجش بعد شناختی بهزیستی ذهنی از طریق مقیاس رضایت از زندگی دینر وپوت(۱۹۹۳) سنجیده شده است.این مقیاس شامل ۵عبارت که پاسخ ها با استفاده از یک مقیاس هفت درجه ای لیکرتی مرتب می شوند ودرجات از” کاملاً مخا لف” تا “کاملاً موافق”، است.گزینۀ کاملاً مخالفم نمرۀ یک تعلق می گیرد وبه کاملاً موافقم نمره هفت تعلق می گیرد. حداکثر نمره ای که فرد می تواند کسب کند، ۳۵ است وحداقل نمره که فرد می تواند کسب کند ۵ است.
پایایی و روایی: (SWLS) قابلیت اعتبار و پایایی واعتماد بالایی دارد در یک تحقیق بین فرهنگی در سال( ۲۰۰۰) که دربین ۳۹ کشور جهان صورت گرفت آلفای کرانباخ۷۸/.گزارش شد.در بررسی غضنفری بر روی ۵۰نفر از دانشجویان ایرانی آلفای کرانباخ ۸۸/.بدست آمد. در مطالعه کار[۲۷۲](۲۰۰۴)ضریب آلفای کرانباخ۸۷/.وضریب بازآزمایی آن۸۲/.گزارش شده است(به نقل از سازگاری،۱۳۸۹).همچنین هومن دربررسی خود بر روی دانشجویان دانشگاههای تهران هماهنگی درونی ۸۲/. بدست آمد.
روایی سازه مقیاس رضایت از زندگی توسط بیانی وهمکاران(۱۳۸۶) از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد OHI (آرگیل، ۲۰۰۱) و فهرست افسردگی بک BDI (بک و دیگران، ۱۹۶۱) برآورد شد. این مقیاس (SWLS) همبستگی مثبت با فهرست شادکامی آکسفورد (OHI) و همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک (BDI) نشان داد. براساس نتایج این پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) یک مقیاس مفید در پژوهشهای روان‌شناختی ایرانی است.نمونۀ پرسشنامه هادر پیوست ۳ آورده شد.
۳-۶ روش اجرای پژوهش
پس از انجام مطالعات مقدماتی، موضوع تحقیق انتخاب شدوبا کمک اساتید راهنما ومشاور، پروپزال تهیه وتنظیم گردید و در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انساتی دانشگاه شهید رجایی مطرح وبه تصویب رسید.
پس از تصویب طرح پژوهش، محقق جهت انجام پروژۀ عملی تحقیق از سوی دانشگاه شهید رجایی به ادارۀ کل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری معرفی گردیدوپیرومکاتباتی با ادارۀ آموزش وپرورش شهرستان لردگان مجوز همکاری با محقق به عنوان پژوهشگر در مدرسه که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدصادر گردید وبا همکاری باعوامل مدرسه وهماهنگی های لازم با والدین دانش آموزان انتخاب شده طبق پرسشنامه، رضایت نامه کتبی اخذشدو پرونده مشاوره ای دانش آموزان انجام بررسی شد.
بعد از گزینش مشارکت جویان وانجام پیش آزمون های مربوطه در هردوگروه کنترل وتجربی، گروه تجربی به مدت ۱۱هفته وهرهفته یک جلسه ۹۰ دقیقه ای طبق برنامه ریزی انجام شده وبراساس ابعاد هفتگانه نظریه لازاروس اجرا می شد.درحالی که گروه کنترل درهیچ برنامه تمرینی خاصی شرکت ننموده اند. درپایان دوره ۱۱هفته ای از هردوگروه پس آزمون بعمل آمده واطلاعات بدست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
داده ها دراین پژوهش از طریق پاسخگویی شرکت کنندگان در طرح به پرسشنامه عاطفه مثبت ومنفی مولوی وهمکاران ورضایت از زندگی دینر در دو مرحله پیش از اجرای طرح وپس از اجرای آن جمع آوری شد.
بطور خلاصه مقرر گردید در هر جلسه یکی از ابعاد هفت گانه لازاروس بررسی شود و ارتباط آن بابهزیستی ذهنی مورد بحث قرار گیرد و در پایان هرجلسه تکنیک های مربوط به آن بعد آموزش داده شده است .انتظار محقق آن بود که در پایان جلسات افراد بتوانند با استفاده از یادگیری های خود از بهزیستی ذهنی بالاتری برخوردار شوند.درجدول زیر بصورت خلاصه روند جلسات بیان شده است و شرح کامل جلسات در ضمائم قسمت پیوست ۲ آورده شدند.
جدول ۳-۲ سرفصل محتوای جلسات مشاورۀ گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس

جلسات اهداف محتوای جلسه شیوه اجرا
جلسه اول معارفه،ایجاد رابطه حسنه بین اعضای گروه آشنا کردن گروه با قوانین مقررات مشاورۀگروهی وتکالیف خود،اجرای پیش آزمون به مدت ۴۰ دقیقه درمورد مشاوره گروهی
صحبت شد ونکات لازم بیان شد وبه مدت ۵۰دقیقه پیش آزمون اجرا گردید
جلسه دوم بالابردن شناخت وآگاهی اعضای گروه بارویکردلازاروس تکمیل پرسشنامه چند وجهی ومعرفی ابعاد هفتگانه لازاروس،ارائه تکلیف مرورجلسه قبل به مدت ۱۰دقیقه. به مدت ۵۰دقیقه ای پرسشنامه توسط اعضای گروه تکمیل گردیدوسپس۳۰ دقیقه از طریق پاورپوینت درمورد هفت وجه لازاروس صحبت گردید به افرادگروه تکلیفی درزمینه ۷بعد داده شد
جلسه سوم