پژوهش دانشگاهی – بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و …

—–

T2

در طرح۳-۱ تعداد ۳۴ نفر انتخاب شده بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش وکنترل قرار داده شدند وبعد از اجرای پیش آزمون، و افراد گروه آزمایش در طول یازده جلسۀ ۹۰ دقیقه ای بصورت مشاوره گروهی فنون رویکرد چند وجهی را دریافت نمودند وگروه کنترل هیچ مشاوره ای دریافت نکردند. و درپایان از هر دوگروه آزمایش وکنترل پس آزمون گرفته شد.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم،سوم وچهارم مقطع متوسطه دوم دبیرستان های منطقه روستایی شهرستان لردگان است مدارس شهری ۱۲ واحد آموزشی وروستایی ۱۰ واحد آموزشی بود. که در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ مشغول به تحصیل بودند.
۳-۳ نمونه وروش نمونه گیری
تعداد دبیرستان های پسرانه این منطقه ۲۲ و تعداد کل دانش آموزان پسر پایه دوم، سوم چهارم متوسطه شامل ۲۹۵۰ نفر بود. با توجه به این که روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است برای افزایش اعتبار بیرونی پژوهش ۳۴ نفر در نظر گرفته شدند( ۱۷ نفر برای گروه آزمایش و ۱۷ نفر برای گروه کنترل). روش نمونه گیری این پژوهش نیز به صورت خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت به این صورت که ابتدا از دومنطقه شهری وروستایی شهر لردگان منطقه روستایی انتخاب شدواز بین ۱۰مدرسه روستایی پسرانه مقطع متوسطه دوم مدرسه شبانه روزی منج به صورت تصادفی انتخاب گردید. در مرحله بعدی تعداد ۲۱۰ پرسشنامه بین دانش آموزان پایه ،دوم ، سوم وچهارم این مدرسه توزیع گردید و تعداد ۳۴ نفر از دانش آموزان نمراتی با یک انحراف معیار پایین تر از میانگین را در پرسشنامه بهزیستی ذهنی و در پرسشنامه رضایت از زندگی کسب نمودند انتخاب شدندو سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ویژگی های افراد نمونه به شرح ذیل است.
نداشتن بیماری ژنتیکی و معلولیت
محدوده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
داشتن بهره هوشی نرمال
تحصیل در پایه دوم ، سوم وچهارم متوسطه
معیارخروج از پژوهش نیز عدم شرکت منظم درجلسات تمرینی در طول دوره لحاظ گردید.
۳-۴ متغیرهای تحقیق
۳-۴-۱ متغیر مستقل[۲۶۳]
متغیر مستقل ۱۱جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس بود.
۳-۴-۲ متغیر وابسته[۲۶۴]
متغیر وابسته در این تحقیق شامل بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت،عاطفه منفی)ورضایت از زندگی بودند.
۳-۴-۳ متغیرهای کنترل شده
در این تحقیق متغیرهایی مانند سن،جنس،پایه تحصیلی،بهره هوشی،وضعیت اقتصادی ومشکلات جسمی به عنوان متغیرهای کنترل پژوهش درنظر گرفته شدند.
۳-۴-۴ متغیرهای غیر قابل کنترل
در این تحقیق متغیرهایی مانند وراثت،کنترل تفاوت های فردی مشارکت جویان،نحوه رفتار وبیان احساسات در خارج از محیط کنترل شده وبرخورد والدین در خانه به عنوان متغیرهای غیر قابل کنترل پژوهش در نظر گرفته شدند.
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها
۳-۵-۱ پرسشنامه بهزیستی ذهنی[۲۶۵](عاطفه مثبت و عاطفه منفی):
این پرسشنامه پس از مرور پیشینه با استفاده از پرسشنامه عواطف مثبت و منفی (PANS)[266] دینر،۲۰۰۵ )، پرسشنامه سرزندگی[۲۶۷] (VQ) (مایرز،۲۰۰۰)، پرسشنامه رضایت از زندگی[۲۶۸] (LSQ) (اندروز و ویتنی،۱۹۷۶) و مقیاس خوش بینی[۲۶۹] (OS) (تساسیس و همکاران،۲۰۰۷)، توسط مولوی و همکاران(۱۳۸۷) ساخته و هنجاریابی شده است.شامل دو زیر مقیاس عواطف مثبت(سرزندگی،اراده) و عواطف منفی(روان رنجوری، استرس-افسردگی) است. دارای ۳۹ گویه است که در یک مقیاس پنج درجه ای از کاملاَ درست تا کاملاًنادرست پاسخ داده می شوند.که جملات مثبت ازچپ به راست از یک تا پنج نمره گذاری شدند وجملات منفی از راست به چپ از یک تاپنج نمره گذاری شدند.کاملاَ درست نمره ۵ داده می شود وبه گزینۀ کاملاًنادرست نمرۀ ۱ داده می شود.
روایی[۲۷۰]: چون سوالات بر اساس پیشینه و ابزارهای موجود طراحی شده بود، لذا از لحاظ روایی محتوا جامعیت کامل داشت و از لحاظ روایی سازه بر اساس کلیه نظریه های مربوط به بهزیستی قرار داشت.ضریب همبستگی (روایی سازه) بین سرزندگی و اراده ۶۸/. و بین روان رنجورخویی و استرس و افسردگی ۶۴/. است.زیر مقیاس های مثبت باهم همبستگی بالاتر از متوسط و معنی داری با یکدیگر دارند. همین طور زیر مقیاس های عواطف منفی همبستگی بالاتر از متوسط و معنی داری با هم دارند.
پایایی:در بررسی پایایی به عنوان شاخص هماهنگی کل گویه ها برابر ۹۶/۰ بود که نشان می دهدفقط هشت درصد واریانس نمرات در اثر خطای اندازه گیری بود.ضریب آلفای کرانباخ زیر مقیاس های سرزندگی ، اراده، روان رنجوری، استرس –افسردگی،عواطف مثبت ومنفی به ترتیب ۹۳/۰، ۸۸/۰،۹۰/۰،۸۴/۰، ۹۵/۰ و۹۲/۰ بودضریب آلفای کرونباخ در مورد کل سوالات محاسبه گردید که برابر با ۹۰/. گردید.تمامی گویه ها با نمرۀ کل آن زیر مقیاس رابطه مثبت داشتند. کلیه سوالات همبستگی مثبت و بالایی با نمره کل پرسشنامه داشتند. زیرمقیاس های پرسش نامه حاضر با مدل ارائه شده به وسیله دینر و همکاران(۱۹۹۷) دربرگیرنده سه عامل رضایت از زندگی، عواطف مثبت و عواطف منفی-هماهنگ بود. پایایی پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و ضریب آلفای بدست آمده ۷۲/. بود. طرز محاسبه مقیاس به این صورت است که:

  1. در زیر مقیاس سرزندگی،نمره کل سوالات دارای علامت(V)با هم جمع می شوند.این مقیاس ۱۳سوال دارد.نمره هر سوال در بالای
    منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

    ستونی که آزمودنی علامت زده مشاهده می شود. حاصل جمع نمرات بر۱۳ تقسیم می شود که نمره آزمودنی را در یک مقیاس ۵درجه ای از ۱تا۵نشان می دهد.

  2. در زیر مقیاس اراده نمره کلیه سوالات دارای علامت(DT) با هم جمع می شوند. این زیر مقیاس ۱۰سوال دارد. نمره هر سوال در بالای ستونی که آزمودنی علامت زده مشاهده می شود.حاصل جمع نمرات بر ۱۰ تقسیم می شود که نمره آزمودنی را در یک مقیاس ۵درجه ای از ۱ تا ۵ نشان می دهد.
  3. در زیر مقیاس روان رنجورخویی،نمره کلیه سوالات دارای علامت (N) با هم جمع می شوند. این زیر مقیاس ۱۰ سوال دارد.نمره هر سوال در بالای ستونی که آزمودنی علامت زده مشاهده می شود.حاصل جمع نمرات بر ۱۰ تقسیم می شود که نمره آزمودنی را در یک مقیاس ۵ درجه ای از ۱ تا ۵ نشان می دهد.
  4. در زیر مقیاس استرس و افسردگی، نمره کلیه سوالات دارای علامت (SD) با هم جمع می شوند.این زیر مقیاس ۶ سوال دارد.نمره هر سوال در بالای ستونی که آزمودنی علامت زده مشاهده می شود.حاصل جمع نمرات بر ۶ تقسیم می شود که نمره آزمودنی را در یک مقیاس ۵ درجه ای از ۱ تا ۵ نشان می دهد.
  5. مجموع نمرات آزمودنی در زیر مقیاس سرزندگی و اراده نمره آزمودنی را در عواطف مثبت نشان می دهند.
  6. مجموع نمرات آزمودنی در زیر مقیاس روان رنجوری، استرس و افسردگی نمره آزمودنی در عواطف منفی را نشان می دهند.