آموزش طرح امید در میزان بهزیستی ذهنی زندانیان

۲-۶ خلاصه وجمع بندی
در این فصل ابتدا به پیشنه های نظری وتعاریف در زمینه بهزیستی ذهنی و ویژگی افراد دارای بهزیستی ذهنی ومحروم از آن پرداخته شد و بعد از آن به موضوع رضایت از زندگی وعوامل مؤثر برآن پرداخته شد. ودرقسمت دوم به بحث در مورد رویکرد، نظریه چند وجهی، ابعاد نظریه لازاروس وتاریخچه این نظریه پرداخته شد.سپس درمورد ضرورت واهمیت مشاورۀ گروهی بحث شد ودرپایان تحقیقات پژوهشی درداخل وخارج از کشور بیان شد.
با توجه به تحقیقات ذکر شده در این فصل می توان نتیجه گرفت که افرادی که از بهزیستی ذهنی ورضایتمندی از زندگی بصورت مطلوب برخوردار هستند. روحیه ای شاد ورضایت ازشرایط زندگی می تواند موجب خلق اعمال وبینش های نو شوند .
افراد با احساس بهزیستی ذهنی بالا،هیجان های مثبت بیشتری را تجربه می کنند، از گذشته وآیندۀ خودشان، دیگران، رویدادها وحوادث پیرامونشان ارزیابی مثبتی دارند وآنها را خوشایند توصیف می کنند. در حالی که افراد با بهزیستی بهزیستی پایین موارد مذکور را نامطلوب ارزیابی کرده وهیجان های منفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه می کنند.افراد دارای بهزیستی ذهنی بالا احساس مهار وکنترل بالاتری دارند و میزان پیشرفت تحصیلی ورضایت از زندگی بیشتری را تجربه می کنند. بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی وسایر شاخص های سازگاری مثبت، می تواند پیش بینی کنندۀ قوی برای میزان ناسازگاری های هیجانی (افسردگی واضطراب) باشد.
تحقیقات بسیاری به شیوۀ مشاورۀ گروهی برای ارتقاء بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی بصورت موفق انجام گرفت ونتایج این تحقیقات در این فصل اثربخشی رویکرد های وچند وجهی را نسبت به سایر روش ها گروهی مقایسه کرده اند که رویکرد نسبت به سایر روش ها موثرتر بود.این روش بر روی دانش آموزان وبقیه اقشارجامعه نیز کار شده است.ودر بهبود افسردگی، اضطراب، سلامت ذهن وروان، افزایش عاطفۀ مثبت وکاهش عاطفۀ منفی و…تاثیر داشته است.
فصل سوم
روش شناسی
در این فصل مطالبی راجع به چگونگی اجرای تحقیق که شامل نوع مطالعه،مراحل اجرای تحقیق، جامعۀ آماری،روش وطرح نمونه گیری، حجم نمونه وروش محاسبه آن،ابزار گرد آوری داده ها وابزار تجزیه وتحلیل تحقیق داده ها است، ارائه گردیده است.
۳-۱ روش وطرح پژوهش
روش پژوهش تحقیق حاضر از لحاظ اجرا آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون[۲۶۲] با گروه کنترل و ازنظر هدف نتایج بصورت کاربردی است.طرح تحقیق در زیر ارائه شده است:
جدول ۳-۱طرح پژوهش

گروههای مورد
مطالعه
تعدادانتخاب پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون
گروه آزمایش ۱۷ T1 x T2
گروه کنترل ۱۷ T1
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.