مقاله دانشگاهی – بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری- قسمت ۲

۲-۱-۱ مفهوم و فرایند مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………۱۰
۲-۱-۲ تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۲-۱ مهندسی معکوس و انتقال فناوری………………………………………………………………..۲۰
۲-۱-۲-۲ مهندسی معکوس و مهندسی مجدد……………………………………………………………..۲۱
۲-۱-۲-۳ مهندسی معکوس و کِرَکینگ………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۲-۴ مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۲-۵ مهندسی معکوس و نسخه‏برداری………………………………………………………………….۲۵
۲-۱-۳ پیشینه‏ی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۳-۱ پیشینه‏ی فنی………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۱-۳-۲ پیشینه‏ی حقوقی…………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲ مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۱ مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۱-۱ فناوری و روش‏های دسترسی به آن……………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….۴۵
۲-۲-۲-۱ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…۴۸
۲-۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………۵۴
۲-۲-۳ مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..۶۶
۲-۲-۳-۱ مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………۶۷
۲-۲-۳-۲ مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری…………..۷۶
۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..۸۴
۲-۳ نتیجه‏گیری فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………………………………………………۸۸
۳-۱ اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس……………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۱انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..۹۲
۳-۱-۲ انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….۹۴
۳-۱-۳ انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..۹۵
۳-۱-۴ سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….۹۶
۳-۱-۵ اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۲ حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………۹۸
۳-۲-۱ حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۲-۲ حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۲-۳ حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۳-۲-۴ حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
۳-۳ نتیجه‏گیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸