(CO2) ۶/١۰-μm

TCA
(D2O)۳٨۵-μm

PLaser
۱۰۵W)

۱۵۰

۵۰۰۰

۵۰۰

۴

α

۲/٨

١/۹

۶/۱

با استفاده از معادله (١-۴۹) پارامتر پراکندگی رابطه مستقیم با طول موج لیزر و جذر چگالی الکترون و رابطه عکس با زاویه پراکندگی و جذر دمای الکترون دارد. از آنجاییکه در توکامکهای مورد بررسی، لیزرهای مختلف با طول موجهای مختلف بکار رفته است و دارای دماهای الکترون متفاوت میباشند، با توجه به جدولهای (۴-١) و (۴-۲) نمودارهایی بدست میآیند. نمودار پارامتر پراکندگی بر حسب طول موج ترسیم شده است.
 
شکل ۴-١- پارامتر پراکندگی بر حسب طول موج لیزرها در توکامکهای مورد نظر.
در توکامک JT-60U لیزر COبا طول موج mμ ۶/١٠ دارای بیشترین پارامتر پراکندگی ۷/۲ و توکامک ADITYA با دارا بودن کمترین مقدار طول موج mμ ۶۹۴/٠ که متعلق به لیزر یاقوت است، دارای کمترین
پارامتر پراکندگی میباشد. پارامتر پراکندگی بدست آمده برای توکامک ITER با لیزر CO2، ۹/١ و مقدار پارامتر پراکندگی توکامک TCA با طول موج mμ ۳۸۵ لیزر D2O، ۶/۱ است.
با استفاده از داده جدولهای مذکور نمودارهای پارامتر پراکندگی بر حسب چگالی و دمای الکترون ترسیم شده است.
 
شکل ۴-۲- پارامتر پراکندگی بر حسب چگالی الکترون در توکامکهای مورد مطالعه.
توکامک JT-60U با چگالی الکترون دارای بیشترین پارامتر پراکندگی ٨/۲ و توکامک ADITYA با چگالی الکترون دارای کمترین پارامتر پراکندگی است.پارامتر پراکندگی در توکامک ITER با چگالی الکترونی برابر ۹/١ و در توکامک TCA با چگالی الکترونی برابر ۶/١ است.
 
شکل ۴-۳- پارامتر پراکندگی بر حسب دمای الکترون در توکامکهای مورد مطالعه.
برای توکامک ITER با بیشترین دمای الکترون KeV۲۰، پارامتر پراکندگی ۹/١ و توکامک ADITYA با کمترین دمای الکترون KeV ١ ، پارامتر پراکندگی بدست آمده است. پارامتر پراکندگیJT-60U با دمای الکترون KeV ٨ برابر ۸/۲ است. توکامک TCA با دمای KeV ٧/۰ دارای پراکندگی ۶/۱ است.
با توجه به معادله (١-۵۳) بازه جابجایی طول موجی از nm ۶۲- ۲۴ است. این اختلاف به دلیل متفاوت بودن پارامترهای دمای الکترون، طول موج لیزر و زاویه پراکندگی در توکامکهای مورد مطالعه است. نتایج در شکل(۴-۴) آورده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.