ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران- …

۲-۲-۱۱- قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی داده ها
قابلیتهای اساسی این روش عبارتند از:

  • رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری
  • ارائه واحدهای نشانه و راه کارهای بهبود عملکرد
  • ارائه واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری (Most Productive scale size) و تخمین بازده به مقیاس(Return to scale)
  • ارائه راهکارهای توسعه ای شامل انبساط و انقباظ واحدها
  • تعیین پیشرفت و پسرفت تکتیکی واحدها
  • تعیین تراکم در نهاده ها
  • تخصیص بهینه منابع
  • تعیین پتانسیل های عملکردی
  • ارزیابی پویای کارایی (فتحی هفشجانی، ۱۳۸۱)

۲-۲-۱۲- رتبه بندى واحدهاى کارا
تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحدهای کارا و غیر کارا تقسیم می کند. واحدهای کارا واحدهایی هستند که امتیاز کارایی آنها برابر با یک است. واحدهای غیر کارا با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندی هستند، اما واحدهایی که امتیاز کارایی آنها برابر یک می باشد با استفاده از مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند.
در روش تحلیل پوششی داده ها روش های مختلفی برای تعیین رتبه بنگاه های کارا ارایه شده پیترسون، مدل q است مانند روش اندرسون رتبه بندی کارایی متقاطع و مدل محرابیان، علیرضایی و جهانشاهلو (MAJ).
فصل سوم؛روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
این تحقیق از حیث هدف،یک تحقیق کاربردی است.تحقیقات کابردی ،تحقیقاتی اند که نظریه ها ،قانونمندی ها ،اصول وفنونی که درتحقیق بنیادی تدوین می شوند رابرای حل مسایل اجرایی و واقعی بکار میگیرند.
براساس اجرا یک تحقیق میدانی است.
از حیث روش و نگهداری اطلاعات یک تحقیق توصیفی است.تحقیق توصیفی شامل جمع اوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شودو لازم به ذکر است که یک تحقیق توصیفی آنچه را که هست،توصیف وتفسیرمی کندوبه شرایط یا روابط موجود فرایندهای جاری یاروندهای درحال گسترش توجه دارد.(خاکی،۱۳۸۹)
۳-۲-جامعه اماری:
در این تحقیق سی شرکت بورسی از سه صنعت متفاوت برای گستردگی تحقیق انتخاب گردیده اند.برای پیدا کردن شاخص ها صورت وضعیت مالی(ترازنامه و صورت سود و زیان) دو ساله شرکت ها برای سالهای مالی ۸۸ و ۸۹ انتخاب گردید.
تعداد شرکت ها طبق رابطه {(ورودی *خروجی)۲ یا (۳*(ورودی+خروجی)MAX} تعداد DMU
(فرمول ۳-۱)
سی شرکت انتخاب گردید که همواره بزرگتر از MAX دو حالت فوق الذکر می باشد.
شرکت ها از سه صنعت خودرو سازی و ساخت قطعات،مواد دارویی و محصولات شیمیایی و ماشین الات و دستگاه های برقی
که کاملا غیر همگن می باشند انتخاب شدند.
در صنعت خودرو سازی ده شرکت که سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشتند انتخاب شدند
که نام های آن ها به شرح زیر می باشد.
۱٫گروه خودرو سازی بهمن
۲٫ ״ ایران خودرو
۳٫ ״ ایران خودرو دیزل
۴٫ ״ نیرو محرکه موتو ر سیکلت
۵٫ ״ پارس خودرو
۶٫ ״ سایپا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir