مقاله – ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

عملکرد نسبی شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های ناپامتریک(تحلیل پوششی داده ها) چگونه است؟
۱-۶-۲-سوالات فرعی
۱٫کارایی نسبی هرکدام ازشرکتهای بورسی چیست؟
۲٫رتبه هرکدام از واحدهای دارای کارایینسبیچیست؟
۳٫منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد چیست؟
۴٫چه تصمیماتی برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا درمرز کارابایدارایه شود؟
۱-۷-قلمرو تحقیق
۱-۷-۱-قلمرو موضوعی
این تحقیق به ارزیابی کارایی شرکت های انتخاب شده از سه صنعت در بورس اوراق بهادار ایران بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها میپردازد.
۱-۷-۲-قلمرو زمانی
با توجه به مقطعی بودن این تحقیق و هدف آن که ارزیابی کارایی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادارایران می باشداطلاعات مورد نیاز از عملکردشرکت ها از طریق صورت ترازنامه و صورت سود و زیان برای دوسالمالی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ انتخاب گردیده است.
۱-۷-۳-قلمرو مکانی
مکان تحقیق شامل۳۰ شرکت موجوددر بورس اوراق بهادار ایران که در سه صنعت غیر همگن
مواد و محصولات شیمیایی،صنعت خودروسازی وصنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی مشغول به فعالت هستندو اطلاعات مربوط به این شرکتهادر دفاتر حسابرسی یادر دفترکارگذاری بورس اوراق بهادار ایران موجود می باشد.
۱-۸-تعریف واژهها و اصلاحات
-تحلیل پوششی داده ها:تحلیل پوششی داده یک مدل برنامه ریزی بکار گرفته شده برای داده های قابل مشاهده شده است که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرزکارایی راهمچون تابع
تولید فراهم میسازد که پایه اقتصاد مدرن می باشد(قربانی،۱۳۸۳).تحلیل پوششی داده ها
یک روش علمی وناپارامتری است و به مقایسه نسبت ستاده ها و به داده ها می پردازد.
۱-۸-۱ -کارایی:بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.کارایی عبارتست از نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار (استاندارد تعیین شده ).به عبارت دیگر،نسبت مقدار کاری که انجام شده به مقدار کاری که باید انجام شود،کارایی گفته می شود.
کارایی =ستاده/ستاده مورد انتظار
(فرمول ۱-۱)
۱-۸-۱-۱-کارایی فنی:کارایی فنی توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید،با استفاده از مجموعه ثابتی ازمنابع موجود می باشد(فارل،۱۹۵۷).به عبارت دیگر،کارایی فنی اختلاف بین نسبت خروجی به ورودی مشاهده شده با نسبت خروجی به ورودی دربهترین شرایط تولید است.
۱-۸-۱-۲-کارایی تخصصی:این نوع کارایی ،مفهومی است که به تشخیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت این عوامل اطلاق می شود.فارل این نوع کارایی را کارایی هزینه می نامد. دراین کارایی مقادیر ورودی خروجی با توجه به قیمت ،طوری انتخاب میگردد که هزینه های تولید حداقل گردد.
۱-۸-۱-۳-کارایی اقتصادی: این نوع کارایی در واقع ترکیبی ازکارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد
و از ان به کارایی کل نیز تعبیر می شود،که برابر است با:
کارایی اقتصادی=کارایی فنی x کارایی تخصیصی
(فرمول ۱-۲)
۱-۸-۱-۴-کارایی مقیاسی: در متدولوژی تحلیل پوششی داده ها کارایی دیگری به عنوان کارایی مقیاسی
می باشد.
۱-۸-۲-رتبه بندی:ترتیب شرکت های بورسی براساس میزان کارایی که با استفاده از روش DEA به دست می آید ،رتبه بندی نامیده می شود.
۱-۸-۳-بازده به مقیاس:عبارتست از،رابطه بین تغییرات درخروجی ها نسبت به تغییرات در ورودی ها.بازده به مقیاس میتواند ثابت،افزایشی و کاهشی باشد،یعنی باافزایش ورودی ها،ممکن است خروجی به همان مقدار به مقدار بیشتر و یا به مقدار کمتر باشد.
۱-۸-۴-واحدتصمیم گیری(DMU ):در مطالعات DEA سازمان هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند واحد های تصمیم گیری نام دارند.در تحقیق حاضر سی شرکت از سه صنعت واحدهای تصمیم گیری می باشند.
۱-۹-محدودیت های تحقیق
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچند تعداد ورودی وخروجی هایبیشتری برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است،اما متاسفانه اطلاعات سازمان به سادگی در دسترس قرار نمی گیرد.
۲-۱-مقدمه: تاریخچه پیدایش واژه بورس
تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن ۱۵ میلادی بر میگردد.درآن زمان بازرگانان و کسبه شهری بنام بروژ در شمال غربی بلژیک در میدانی بنام تربوئرز روبروی خانه بزرگ زاده ای بنام واندربورس جمع می شدند و خرید و فروش می کردند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.