پژوهش دانشگاهی – ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ازنظرمعلمان …

کار وعمل ومجاهدت

یادگیری مستمر، خود مدیریتی، انجام واجبات و ترک محرمات، مشارکت، همیاری، مهارت کار بادیگران، مهارت های ارتباطی، مهارت رهبری، مطالعه و پژوهش، استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات، تولیدمحصول

اخلاق و آداب

حفظ وپالایش انگیزه ها(نیت )، خودپایی و خودپالایی، اعتمادبه نفس، مسئولیت پذیری، انعطاف، اخلاق حرفه ای، پشتکار، نظم و قانون مداری، صدق، صبر، عدالت خواهی و حق طلبی، حسن خلق، احسان و رأفت، قناعت، استقامت و حیا

اهداف تفضیلی
اهداف تفضیلی برنامه درسی هنر در دوره ابتدایی همسو با اهداف کلی دوره ابتدایی با توجه به کارکرد اولیه و ثانویه آن ها تهیه و تدوین گردید. اهداف کلی دوره ابتدایی (مصوب۲۹/۰۲/۱۳۷۹) درهشت بخش اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی تنظیم شده است که اهداف ساختاری درس هنرمشخصاً در ارتباط با بخش فرهنگی و هنری شکل گرفته است و اهداف ثانویه آن نیزمی تواند در ارتباط با اهداف کلی دیگربخش ها تدوین شود.
اهداف تفضیلی برنامه درسی هنردوره ابتدایی همسو با اهداف بخش فرهنگی – هنری عبارتنداز:
توانایی ارتباط باخلقت:
پرورش روحیه زیبایی شناختی؛
توانایی تولیدمحصول هنری؛
آشنایی بامیراث فرهنگی؛
توانایی نقدهنری؛
اهداف جزئی
کرمعلی و رحمانی (۱۳۸۷) اهداف جزئی درسه حوزه دانش، مهارت و نگرش را به شرح زیر می دانند:
اهداف حوزه دانشی:
آشنایی باخلقت به عنوان منبع الهام آفرینش های هنری
انسان درطبیعت زندگی می کند و نیزجزئی ازطبیعت است. طبیعت زیباترین عناصربصری را درخود دارد. که در رنگ ها و شکل های بسیارمتنوع قابل مشاهده است. گیاهان و گل ها و جانوران، سنگ ها وکوه ها، جویبارها و چشمه ها، آسمان، ماه، خورشید و ستارگان و… نظم وهماهنگی زیبایی دارندکه حواس انسان رابه خودجلب می کند و ازسوی دیگر او را در آفرینش آثاری که تمایل داردیاری می رساند.
آشنایی بارشته های هنری
دانش آموز برای آن که بتواندعواطف و احساسات و تخیلات خود رابه شکلی مناسب بروز دهدباید راه و روش دراختیارداشته باشد و این راه و روش همان رشته های مختلف هنری است. او باید با هریک از رشته های هنری به اندازه ای آشنا شودکه بتواندمتناسب با استعداد و علاقه ی خود در رشته هایی فعّالیّت نماید.
آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هر یک از رشته های هنری
دانش آموز بایدابزار لازم برای هر یک از رشته های هنری را بشناسد. برای مثال در کاردستی بایدچسب و قیچی را بشناسد وکاربرد آن ها را بداند همچنین باید مواد مورد نیاز و حتی بی استفاده ای را که درمحیط اطراف او وجود داردمثل انواع کاغذهای نقش دار ساده، سفید و رنگی، قو طی های مقوایی و پلاستیکی، تکه های چوب، برگ های رنگی، سنگ های رنگی کوچک و بزرگ و… را بشناسد و استفاده از هر یک را درساخت یک کاردستی زیبا تجربه کند.
آشنایی با میراث فرهنگی و هنری
قدمت هنربسیار زیاد است. مثلاً قدمت آثارنقاشی روی دیوارغارها به ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد می رسد. انسان همواره سعی کرده آن چه را که برایش جالب توجه بوده و زندگیش را زیباتر کرده است به شکل هنر از خودبه جای بگذارد. وی ظروف و اشیای سفالی و فلزی، دست بافت ها و بناهای بسیار زیبا را از زمان های گذشته باقی گذاشته است که بیانگرنوع تفکر، نوع زندگی، تمایلات، نیازها و استعدادهای آن روزگار است. این میراث فرهنگی و هنری ما است. به همین دلیل است که برای مثال درکشور مایک چراغ گردسوز، یک زینت زنانه، یک تابلوی نقاشی، یک درچوبی قدیمی، همه ارزش فرهنگی دارند و ماباید درحفظ و نگهداری آن ها بکوشیم. این نشانه های هویت قومی و ملی ما و به قولی شناسنامه ی ما هستند و باید با ارزش شمرده شوند. در هرنقطه از سرزمین ما ایران بسیاری از این آثار وجود داردکه بایدکودکان با آن ها آشنا شوند و به ارزش مادی و معنوی آن هاپی ببرند.
اهداف حوزه نگرش:
دانش آموز با انجام دادن فعّالیّت ها، به توانایی خودپی می برد، خود را باور می کند و اعتماد به نفس به دست می آورد. او ضمن انجام دادن فعّالیّت ها توانایی هایش را توسعه می دهد و برای بهبودکارخود دانش هایی راکه در دو سطح دانش و مهارت وجود داردکسب می کند. مجموعه ی این فعّالیّت ها درساخت ارزش ها و باورهای او تأثیرمی گذارد. توجه او را به دنیای اطراف جلب می کندتمایلات و علاقه هایش را شکل می دهدو راه آینده ی او را هموارتر می سازد تا بتواند بهتر انتخاب کندو تصمیم بگیرد. نگرش های دانش آموز نسبت به هر چیز به زمینه های ذهنی و تربیتی او باز می گرددکه درمدت زمانی نسبتاً طولانی شکل می گیرد.
اهداف حوزه ی نگرشی که در برنامه پیش بینی شده است عبارتنداز:
توجه به زیبایی ها و پرورش حس زیباشناسی و خالق زیبایی ها؛
تمایل به ابراز افکار و احساسات با بیان هنری؛
توجه به توانایی های خود وکسب اعتمادبه نفس
علاقه به کاوشگری وکسب تجربه در رشته های مختلف هنری؛

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است