جدول شماره ۸- ۴- تأثیرفعالیت هنری در ارتباط دانش آموزان با طبیعت ۱۳۲
جدول شماره ۹- ۴- توزیع میزان تأثیر محتوای برنامه درسی فعالیت هنری درارتباط دانش آموزان باطبیعت ۱۳۳
جدول شماره ۱۰- ۴- قابلیت کاربردی بودن فعالیت هنری نقاشی برای دانش آموزان ۱۳۳
جدول شماره ۱۱- ۴- قابلیت کاربردی بودن محتوای برنامه درسی فعالیت هنری نقاشی برای دانش آموزان ۱۳۴
جدول شماره ۱۲- ۴- قابلیت کاربردی بودن فعالیت هنری کاردستی برای دانش آموزان ۱۳۴
جدول شماره ۱۳- ۴- قابلیت کاربردی بودن محتوای برنامه درسی فعالیت هنری کاردستی برای دانش آموزان ۱۳۵
جدول شماره ۱۴- ۴- قابلیت کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی برای دانش آموزان ۱۳۵
جدول شماره ۱۵- ۴- قابلیت کاربرد محتوای برنامه درسی فعالیت هنری موسیقی برای دانش آموزان ۱۳۶
جدول شماره ۱۶- ۴- قابلیت کاربرد فعالیت هنری قصه برای دانش آموزان ۱۳۶
جدول شماره ۱۷- ۴- قابلیت کاربردی بودن محتوای برنامه درسی فعالیت هنری قصه برای دانش آموزان ۱۳۷
جدول شماره ۱۸- ۴- قابلیت کاربرد فعالیت هنری نمایش برای دانش آموزان ۱۳۷
جدول شماره ۱۹- ۴- قابلیت کاربردی بودن محتوای برنامه درسی فعالیت هنری نمایش برای دانش آموزان ۱۳۸
جدول شماره ۲۰- ۴- تآثیرمحتوای برنامه درسی فعالیت هنری درآشنایی دانش آموزان با میراث فرهنگی ۱۳۹
جدول شماره ۲۱- ۴- تآثیرمحتوای برنامه درسی فعالیت هنری درآشنایی دانش آموزان با میراث فرهنگی ۱۴۰
جدول شماره ۲۲- ۴- پیشنهادات معلمان در زمینه تقویت برنامه درسی فعالیت هنری پایه ششم ابتدایی ۱۴۰
جدول شماره ۲۳- ۴- نگرش آموزگاران نسبت به کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی برمبنای جنسیت آموزگار ۱۴۱
جدول شماره ۲۴- ۴- نگرش آموزگاران نسبت به کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی برمبنای سطح تحصیلات ۱۴۲
جدول شماره ۲۵- ۴- نگرش آموزگاران نسبت به کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی برمبنای سابقه تدریس ۱۴۳
جدول شماره ۲۶- ۴- نگرش آموزگاران نسبت به کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی برمبنای سابقه خدمت ۱۴۳
فهرست نمودارها
نمودار ۱- ۴- توزیع فراوانی شرکت کنندگان برحسب جنسیت ۱۲۵
نمودار ۲- ۴- توزیع فراوانی درجات تحصیلی آموزگاران پایه ششم ابتدایی ۱۲۶
نمودار ۳- ۴- توزیع درصد فراوانی شرکت کنندگان بر مبنای سن ۱۲۷
نمودار ۴- ۴- توزیع درصد فراوانی شرکت کنندگان بر مبنای سابقه خدمت ۱۲۸
نمودار ۵- ۴- توزیع فراوانی سابقه تدریس آموزگاران پایه ششم ابتدایی ۱۲۹
نمودار ۶- ۴- درصدفراوانی نگرش آموزگاران درتوجه به نیازهای دانش آموزان دربرنامه درسی جدیدهنرنسبت به کتاب هنرگذشته ۱۳۱
نمودار ۸- ۴- توزیع درصدفراوانی تأثیرفعالیت هنری درارتباط دانش آموزان با طبیعت ۱۳۲
نمودار ۱۰- ۴- توزیع درصدفراوانی قابلیت کاربرد فعالیت هنری نقاشی برای دانش آموزان ۱۳۳
نمودار ۱۲- ۴- توزیع درصدفراوانی قابلیت کاربرد کاردستی برای دانش آموزان ۱۳۵
نمودار ۱۴- ۴- توزیع درصد فراوانی قابلیت کاربرد فعالیت هنری موسیقی برای دانش آموزان ۱۳۶
نمودار ۱۶- ۴- توزیع درصد فراوانی قابلیت کاربرد فعالیت هنری قصه برای دانش آموزان ۱۳۷
نمودار ۱۸- ۴- توزیع درصدفراوانی قابلیت کاربرد فعالیت هنری نمایش برای دانش آموزان ۱۳۸
نمودار ۲۰- ۴- توزیع درصد فراوانی تأثیر فعالیت هنری در آشنایی دانش آموزان با میراث فرهنگی ۱۳۹
نمودار ۲۲- ۴- پیشنهادات معلمان در زمینه تقویت برنامه درسی فعالیت هنری موسیقی بر مبنای جنسیت آموزگار ۱۴۱
نمودار ۲۳- ۴- توزیع درصد فراوانی نگرش آموزگاران نسبت به کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی بر مبنای جنسیت آنها ۱۴۱
نمودار ۲۴- ۴- توزیع درصد فراوانی نگرش آموزگاران نسبت به کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی بر مبنای سطح تحصیلات ۱۴۲
نمودار ۲۵- ۴- توزیع درصد فراوانی نگرش آموزگاران نسبت به کاربردی بودن فعالیت هنری موسیقی بر مبنای سابقه تدریس ۱۴۳

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است