مقاله – ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی- قسمت ۴

در ۶ مطالعه از نرم افزار های خاص برای آموزش طراحی شده اند و در بقیه از ابزار عمومی در دسترس استفاده شده است.
در ۳ مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
در ۲ مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
در یک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
در ۵ مطالعه هم از ابزار تجاری در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوینت و Windows Movie Maker استفاده شده است.

۳-۱-۲ مهارت های آموزش داده شده

خرید از خواربار فروشی
آماده کردن غذا
استفاده از ATM
استفاده از کارت دبیت
سفارش در رستوران
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی

۴-۱-۲ مشکلات موجود در این مطالعات

تعداد افراد شرکت کنند در این مطالعات کم بوده است
نرم افزار های خاص که برای افراد کم توان هوشی طراحی شده از نظر تجاری در دسترس نیست.
نرم افزار ها طراحی شده توسط ابزار عمومی، در بازار موجود هستند، اما در این نرم افزار ها موفقیت بیشتر وابسته به کیفیت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
عدم دسترسی به نرم افزار های CBI به صورت تجاری مانع بالقوه برای پذیرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمین است.
یک نگرانی استفاده از CBI قابلیت تعمیم مهارت از محیط کامپیوتر به محیط طبیعی است. می توان از وسایل پویا و قابل حمل مانند کامپیوتر دستی برای آموزش در محیط طبیعی برای کاهش نگرانی مربوط به تعمیم می توان استفاده کرد ]۳[.

۲-۲ آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی

با مروری بر ادبیات گذشته مشاهده می شود چهار جزء ابتدایی در برنامه آموزشی پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهی از پول ها برای رسیدن به ارزش مشخص)، بهروری در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر برای بدست آوردن ارزش مشخص)]۵[.
۲۷ مطالعه آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی را بررسی کردیم، در این مطالعات مهارت های پولی شامل ۵ نوع مهارت به شرح زیر می باشد.
دانستن اینکه چقدر پول دارید(computation)
دانستن چگونگی بدست آوردن پولbanking))
دانستن اینکه چقدر پول می توانی خرج کنی (budgeting)
دانستن اینکه چقدر از پول را خرید کردند (purchasing)
دانستن اینکه چطور از پول برای به دست آوردن پول بیشتر باید استفاده کنی (saving)
از بین این ۲۷ مطالعه بیشتر آنها بر روی آموزش خرید (۵۱%) تمرکز کردن و تعداد کمی از مطالعات روی چگونه بدست آوردن پول(۱۱%) و یک مطالعه روی اینکه چقدر از پول خود را خرج کردی تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روی چگونگی ذخیره کردن پول تمرکز کردن. برای آموزش مهارت های پولی نقطه شروع مناسب آموزش خرید می باشد زیرا باعث ایجاد ارتباطات طبیعی می شود ]۷[. خلاصه ای از این تحقیقات در جدول ۱ آمده است.
جدول ۱:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی

مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.