ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی- قسمت …

مهارت های اولیه نجمه در سطح خوبی قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزاردر مدت زمان کمی این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار ۷ : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار
زینب دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. دیگر مهارت وی در سطح پایین بوده است که بعد از آموزش به حد خوبی رسیده است.
نمودار ۸ : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه زینب در سطح متوسط قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزار این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار ۹ : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه فاطمه بسیار کم بوده است. بعد از کار با این نرم افزار مهارت تبدیل ریال به تومان و مهارت شناسایی پول ها را کاملا بدست آورده است. ولی به خاطر ضعف وی در ریاضیات سه مهارت دیگر را به صورت کامل بدست نیاورده است. ولی رشد خوبی در آن ها داشته و با تمرین بیشتر می تواند مهارت ها را به صورت کامل کسب کند.
نمودار ۱۰: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
پریا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار های ۱۱-۳ الی ۱۵-۳ مربوط به دانش آموز دختر ناتوان ذهنی پایه ششم ابتدایی می باشد.
نمودار ۱۱: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار
نجمه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است، این به خاطر ضعف وی در ریاضیات پایه می باشد.
نمودار ۱۲: نمودار مهارت های پولی برای غزل پایدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه غزل در سطح خوبی قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزاردر مدت زمان کمی این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است. این به خاطر بهره هوشی و میزان تسلط وی بر ریاضیات می باشد.
نمودار ۱۳: نمودار مهارت های پولی برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار
زهرا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته. پیشرفت خوب وی بخاطر بهره هوشی او می باشد.
نمودار ۱۴: نمودار مهارت های پولی برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهلا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها و شمارش پول های دارای ارزش یکسان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار تمام مهارت به صورت کامل کسب کرده است.
نمودار ۱۵: نمودار مهارت های پولی برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار
زهرا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته، بجز مهارت جمع کردن پولهای دارای ارزش متفاوت که کمی در این مهارت دارای مشکل بوده است. با توجه به بهره هوشی او پیشرفت وی خوب بوده است.
نمودار های ۱۶ الی۲۰ مربوط به دانش آموز پسر ناتوان ذهنی پایه ششم ابتدایی می باشد.
نمودار ۱۶: نمودار مهارت های پولی برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
علی دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. دیگر مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته، بجز مهارت جمع کردن پولهای دارای ارزش متفاوت که کمی در این مهارت دارای مشکل بوده است. با توجه به بهره هوشی او پیشرفت وی خوب بوده است.
نمودار ۱۷: نمودار مهارت های پولی برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه نوید در سطح پایی بوده است، بعد از کار با این نرم افزار تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته، بجز مهارت جمع کردن پولهای دارای ارزش متفاوت که کمی در این مهارت دارای مشکل بوده است. با توجه به بهره هوشی و سطح مهارت های اولیه او، پیشرفت وی خوب بوده است.
نمودار ۱۸: نمودار مهارت های پولی برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار
مهارت های اولیه ساسان پایین بوده است ولی به خاطر سطح بهره هوشی او بعد از کار با نرم افزار ارائه شده تمام مهارت ها را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار ۱۹: نمودار مهارت های پولی برای محمد امین شیردلIQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار
محمد امین دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته.
نمودار ۲۰: نمودار مهارت های پولی برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
اسماعیل دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته.

۶-۳ مقایسه مهارت های کسب شده

نتایج بدست آمده در نرم افزار SPSS وار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

د شده است و بوسیله آزمون T-TEST PAIRS مورد ارزیابی قرار گرفته است. سوال مهم در این آزمون این است که آیا تفاوت معنا داری بین دو نوبت تست وجود دارد . خروجی آزمون دو جدول می باشد. در جدول ۲ انحراف معیار، میانگین و متوسط خطا در دو نوبت تست نشان داده شده است. جدول ۳ نتیجه آزمون تی بر روی نمونه را نشان داده است. نمودار ۲۱ میانگین دو نوبت تست را با هم مقایسه می کند.
جدول ۲: نتایج آماری تی تست