ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی- …

جمع پول های دارای ارزش یکسان
جمع پول های دارای ارزش متفاوت
ترکیب اعداد
محاسبه میزان باقی مانده
شکل ها ۲: مراحل آموزش
در این روش حضور مربی در کنار دانش آموزان نیاز نیست. دانش آموز با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که به او داده شده است وارد محیط نرم افزار می شود. شکل ۳ صفحه اولیه نرم افزار را نشان می دهد.
شکل ها ۳: صفحه ورود کابر

۱-۳-۴ مراحل آموزش

مرحله اول آموزش تبدیل ریال به تومان و بعد از آن تمرین تبدیل ریال به تومان می باشد. در شکل ۴ نمونه ای از این آموزش را مشاهده می کنید.
شکل ها ۴:آموزش تبدیل ریال به تومان
مرحله دوم شامل شناسایی پول ها و تمرین مربوط به آن می باشد. شکل ۵ نمونه ای از تمرین شناسایی پول را نشان می دهد.
شکل ها ۵: تمرین شناسایی پول
مرحله سوم آموزش و تمرین ارزش پول می باشد. شکل ۶ نمونه از این آموزش را نشان می دهد.
شکل ها ۶:آموزش ارزش پول
مرحله چهارم تمرین خرید کالا می باشد. شکل ۷ نمونه ای از این تمرین را نشان می دهد.
شکل ها ۷:تمرین خرید کالا
مرحله پنجم آموزش و تمرین جمع پول های دارای ارزش یکسان و متفاوت است. در شکل ۸ می توانید نمونه ای از این تمرین را مشاهد کنید.
شکل ها ۸:جمع پول های دارای ارزش یکسان
مرحله ششم آموزش و ترکیب اعداد ۱۰۰ و ۱۰۰۰ می باشد. شکل ۹نمونه ای از این آموزش را نشان می دهد.
شکل ها ۹: ترکیب های عدد ۱۰۰
مرحله اخر آموزش و تمرین خرید کالا و محاسبه میزان باقیمانده. شکل ۱۰ نمونه ای از این تمرین را نشان می دهد.
شکل ها ۱۰: تمرین محاسبه میزان باقی مانده

۵-۳ جمع آوری و آنالیز داده ها

ابتدا مهارت های اولیه دانش آموزان در استفاده از پول توسط تست اولیه که در شکل ۱۱ نشان داده شده، سنجیده شده است. بعد کامپیوتر در اختیار هر یک از شرکت کنندگان قرار داده می شود تا نرم افزار تهیه شده را از ابتدا تا پایان دنبال کنند. بعد از اتمام برنامه دوباره تست اولیه از آنها گرفته می شود و نتایج را ارزیابی شده است. برای هر دانش آموز به طور جداگانه نمودار پیشرفت مهارت های ترسیم شده است. توسط آموزن تی[۳۲] موثر بودن مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
شکل ها ۱۱: تست گرفته شده از شرکت کنندگان
در این نمودارها محور y ها پنج مهارت های ارزیابی شده نشان می دهد و محور X تعداد جواب صحیح دانش آموز به سوالات مربوط به هر مهارت در تست اولیه و تست پایانی می باشد.
نمودار های ۱ الی ۵ مربوط به دانش آموز دختر ناتوان ذهنی پایه سوم راهنمایی می باشد.
نمودار ۱: نمودار مهارت های پولی برای فرزانه صفری با IQ=53 قبل و بعد از کار با نرم افزار
فرزانه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار ۲ : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه یزدان مهرIQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
فاطمه به دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار ۳ : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار
فاطمه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار ۴ : نمودار مهارت های پولی برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار
ریحانه دارای مهارت اولیه نبوده است. بعد از کار با این نرم افزار مهارت تبدیل ریال به تومان و مهارت شناسایی پول ها را کاملا بدست آورده است. ولی به خاطر ضعف وی در ریاضیات سه مهارت دیگر را به صورت کامل بدست نیاورده است. ولی رشد خوبی در آن ها داشته.
نمودار ۵ : نمودار مهارت های پولی برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار
با وجود اینکه سرور دارای IQ=50 می باشد به دلیل داشتن پایه ریاضی خوب و کار با نرم افزار در منزل مهارت های را به صورت کامل کسب کرده است.
نمودار های ۶ الی ۱۰ مربوط به دانس آموز دختر ناتوان ذهنی پایه دوم راهنمایی می باشد.
نمودار ۶ : نمودار مهارت های پولی برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.