اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش ‌فعالی در کودکان- قسمت ۷

الف: یکی از موارد شماره ۱ و یا ۲
۱- شش (یا بیش از شش) مورد نشانه های فقدان توجه که دست کم برای شش ماه تداوم داشته، ناسازگار بوده و یا سطح رشدی فرد همخوانی نداشته باشد. به شرح زیر:
فقدان توجه
۱-۱- اغلب از عهده توجه دقیق به جزئیات برنیامده یا در تکلیف مدرسه یا سایر فعالیت ها از روی بی دقتی مرتکب اشتباه می شود.
۲-۱- اغلب در حفظ توجه بر تکالیف یا بازی ها با دشواری روبرو است.
۳-۱- اغلب وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار گیرد به نظر می رسد که نمی شنود.
۴-۱- اغلب از دستورعمل ها پیروی نکرده و از عهده اتمام تکالیف مدرسه یا سایر انواع کارها یا وظایف بر نمی آید (که به علت رفتار نافرمانی و یا ناتوانی درفهم دستورات نیست.)
۵-۱- اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت هابا مشکل روبرو است.
۶-۴- اغلب از درگیر شدن درتکالیفی که مستلزم تلاش ذهنی مداوم است (مانند تکلیف مدرسه یا تکلیف خانگی) اجتناب کرده، بیزاری یا بی میلی نشان می دهد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

ادامه جدول ۲-۱- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی براساس DSM-IV-TR

 

 

 

 

 

۷-۱- اغلب اشیا ضروری برای انجام تکالیف یا فعالیت ها را گم می کند (مانند اسباب بازی ها، تکالیف مدرسه، مداد، کتاب یا ابزارها).
۸-۱- اغلبدر اثر محرک های نامربوط (بیرونی ) به آسانی دچار حواسپرتی می شود.
۹-۱- اغلب در فعالیت های روزانه فراموشکار است.
۲- شش (یا بیش از شش ) مورد ازنشانه های بیش فعالی- تکانشگری زیر به گونه ای که دست کم برای شش ماه تداوم داشته، ناسازگار بوده و یا سطح رشد فرد همخوانی نداشته باشد:
بیش فعالی
۱-۲- دستها و پاها اغلب بیقرار است و در حالت نشسته ول می خورد.
۲-۲- درکلاس یا موقعیتهایی که انتظار می رود یک جا بنشیند، اغلب صندلی خود را ترک می کند.
۳-۲- اغلب در موقعیت های نابجا به حد افراط می دود یا بالا و پایین می رود(این وضعیت در نوجوانان یا بزرگسالان ممکن است به احساس ذهنبی بیقراری محدودشود.)
۴-۲- برای شرکت آرام و بی سرو صدا در بازی ها یا فعالیت های اوقات فراغت با مشکل روبرو است.
۵-۲- اغلب در حال جنب و جوش است و یا به گونه ای عمل می کند که گویی « به وسیله موتوری رانده می شود.»
۶-۲- اغلب به حدافراط حرف می زند.
تکانشگری
۷-۲- اغلب قبل از تمام شدن پرسش ها پاسخ می دهد.
۸-۲- منتظر نوبت ماندن اغلب برایش دشوار است.
۹-۲- اغلب مزاحم کار دیگران می شود (برای مثال وسط بازی و یبا حرف دیگران می پرد.)
ب: بعضی ازنشانه های بیش فعالی- تکانشگری یافقدان توجه که موجب اختلال شده اند بیش از ۷ سالگی وجود داشته اند.
ج: بعضی از اختلال های ناشی از نشانه ها دردو یا بیش ازدو موقعیت (مانند مدرسه، خانه یا محل کار) وجود دارند.
د: باید شواهد بالینی روشن ومعنی داری ازاختلال در کارکرد اجتماعی، تحصیلی، یا شغلی وجود داشته باشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ه: نشانه های این اختلال منحصراً طی دوره اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی، یا سایر اختلال های روان پریشی دیده نمی شود و با یک اختلال روانی دیگر (مانند اختلال خلقی، اختلال اضطرابی، اختلال تجزیه های یا یک اختلال شخصیت) بهتر توجیه نمی شوند.

 

ادامه جدول ۲-۱- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی براساس DSM-IV-TR

 

 

 

 

 

کد گذاری مبتنی بر نوع
۰۱/۳۱۴ اختلال کاستی توجه- بیش فعالی، نوع مرکب: اگر هر دو ملاک الف ۱ و الف ۲ برای شش ماه گذشته مطابقت کنند.
۰۰/۳۱۴ اختلال کاستی توجه- بیش فعالی، نوع عمدتاً بی توجه: اگر ملاک الف ۱ برای شش ماه گذشته مطابقت کند ولی ملاک الف ۲ مطابقت نداشته باشد.
۰۱/۳۱۴ اختلال کاستی توجه – بیش فعالی، نوع عمدتاً بیش فعال- تکانشی: اگر ملاک الف ۲برای شش ماه گذشته مطابقت کند ولی ملاک الف ۱ مطابقت نداشته باشد.

 

منبع: کاپلان و سادوک (۲۰۰۰)
انواع اختلال کمبود توجه- بیش فعالی
اختلال کمبود توجه – بیش فعالی، نوع مرکب: براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSNM-IV-TR) ، این نوع زمانی مطرح می شود که شش یا بیش از شش نشانه فقدان توجه و شش یا بیش از شش نشانه بیش فعالی – تکانشگری برای حداقل شش ماه گذشته دوام یافته باشند. در بیشتر کودکان دچار به این اختلال، نوع مرکب آن دیده می شود. ولی معلوم نیست که این موضوع درمورد بزرگسالانی که این اختلال را دارند صدق می کند یا نه.
اختلال کمبود توجه – بیش فعالی، نوع عمدتاً بی توجه: براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-IV-TR) ، این نوع زمانی مطرح می شود که شش یا بیش از شش نشانه فقدان توجه (ولی کمتر از شش نشانه بیش فعالی- تکانشگری)، برای حداقل شش ماه گذشته دوام یافته باشند. در بسیاری از این موارد، بیش فعالی ممکن است هنوز یک مشخصه بالینی چشمگیر باشد، در حالی که درموارد دیگر بیشتر بی توجهی کامل نمایان است.
اختلال کمبود توجه– بیش فعالی، نوع عمدتاً بیش فعال- تکانشی: براساس راهنمای تشخیصی وآماری اختلال های روانی (DSM-IV-TR) ، این نوع زمانی مطرح میشود که شش یا بیش از شش نشانه بیش فعالی- تکانشگری (ولی کمتر از شش نشانه فقدان توجه)، برای حداقل شش ماه گذشته دوام داشته باشند. البته احتمال دارد فقدان توجه به عنوان یک ویژگی قابل ملاحظه بالینی در چنین مواردی وجود داشته باشد (نیکخو و آوادیس یانس، ۱۳۸۱).
سبب شناسی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD
در باره سبب شناسی این اختلال محققین مختلف عاملهای ژنتیکی، مسائل بیولوژیکی، نقایص ویژه در مغز و عوامل پیش از تولد مانند اعتیاد مادر به الکل و حین تولد مانند تولد زودرس را ذکر نموده اند (مدنی، ۱۳۸۲).
دانشمندان معتقدند که علت حواسپرتی و بی قراری کودکان وجود مشکل هایی درانتقال دهنده های عصبی است که کار ارسال پیام از یک یاخته ی دیگر را بر عهده دارند. درافرادی که مشکل دارند، آن بخش ازمغز که وظیفه اش توجه کردن است، کار خود را آن چنان که باید، انجام می دهد. البته باید در نظر داشته که این اختلال، بر بخش دیگر مغز که عهده دار هوش فرد است، تأثیرندارد. بچه های بی قرار و حواسپرت از نظر هوشی همانند بچه های دیگرند و حتی گاهی باهوش تر هم می باشند (کویین و استرن[۳۹]، ۲۰۰۳).
فرضیاتی هم مطرح شده است )از جمله فین گلد[۴۰]، ۱۹۷۵) که مواد مکمل خوراکی یا رنگ های افزودنی و قند به عنوان عوامل تشدید کننده این اختلال مطرح شده است. اما شواهد علمی این که این مواد درواقع علت تشدید اختلال بیش فعالی باشند را تأئید نکرده است (آزاد، ۱۳۷۹ و نلسون و ایزرائل، ۱۹۸۴).
وقایع روانی فشارزا، یک آشفتگی که تعادل خانواده را به هم زند و سایر عوامل اضطراب زا در شروع یا تداوم اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نقش دارند (کاپلان و سادوک، ۲۰۱۲).
توانایی های هوشی کوکان ADHD
توجه، یکی از اصلی ترین مشکل های این کودکان است. در کنار این نارسایی شناختی، کودکان با کمبود توجه / بیش فعالی ممکن است در دیگر زمینه های شناختی نیز مشکل داشته باشند. برای مثال، اولین سئوال مهم این است که «هوش این کودکان چگونه است؟». نتایج پژوهش ها نشان می دهند که این کودکان دارای هوش کمتری نیستند، اما وجود برخی مشکل ها در عملکردهای مربوط به توجه وتمرکز حواس، باعث بوز مشکل در عملکرد هوشی این کودکان می شود(علیزاده، ۱۳۸۳).
گلداستاین و گلداستاین (۱۹۹۸) می نویسند این واقعیتی است که باهوش ترها، توانایی های خود را به کار می گیرند تا ضعف های احتمالی خود را جبران کنند و درمورد این کودکان نیز باید دقت کرد، چرا که ممکن است آن ها از همین راه، مشکل های خود را پنهان کنند. به همین دلیل است که گاهی افراد با اختلال ADHD، سالیان دراز شناسایی نمی شوند. این مؤلفان خاطرنشان می کنندکه درمانگران و متخصصان بالینی باید بدانند که اگر چه ممکن است عملکرد هوشی در این کودکان مشکل داشته باشد ولی این مشکل اصولاً معیاری برای تشخیص این اختلال نیست (به نقل از علیزاده، ۱۳۸۳).
مشکلات اجتماعی کودکان ADHD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *