آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان۹۲- قسمت ۹

خیار

۶

۲

گوجهفرنگی

۱۰

۱

۳-۳- موقعیت جغرافیایی استان زنجان
استان زنجان حدود ۲۱۷۷۳ کیلومتر مربع مساحت دارد و در شمال غربی ایران قرار گرفته است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان زنجان به هفت شهرستان (آببر، ایجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، طارم و ماهنشان)، ۱۶ شهر، ۱۶ بخش و ۴۶ دهستان تقسیم شده است. استان زنجان یکی از مناطق کوهستانی کشور است. آب و هوای استان معتدل تا معتدل ملایم به سرد میباشد. زمستانهای سرد و تابستانهای معتدلی دارد. میزان متوسط بارش سالیانه استان ۶۶/۳۶۲ میلیمتر گزارش شده است.
استان زنجان بین مدار ۳۵ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی خط استوا و بین ۴۷ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۲۶ دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان در همسایگی استانهای گیلان (در شمال شرقی)، استان قزوین (در شرق)، استان همدان (در جنوب)، استان کردستان (در جنوب غربی)، استان آذربایجان غربی (در غرب)، استان آذربایجان شرقی (در شمال غربی) و استان اردبیل (در شمال) قرار دارد (۱۳۹۱(www.ostan-ag.gov.ir,.
۳-۱- سیمای استان زنجان
۳-۴- مراحل مطالعات انرژی
۱-اولین مرحله در مطالعات انرژی تعیین حد و مرز کمی کاربردی انرژی برای عملیات تولید بود
۲- مرحله دوم انجام عملیات، مشخص کردن و محاسبه میزان مصرف انرژی در هر یک از فعالیتها و نهادههای تولید است.
۳-در مرحله سوم میزان انرژی مصرفی را در نهادههای مصرفی ضرب کرده و کل انرژی به کار رفته در هر کدام از گلخانههای خاکی و هیدروپونیک را بهدست آوردیم
۴-در نهایت نسبت انرژی کل مصرف شده به انرژی کل تبدیل شده را سنجش و برآورد کردیم.
در این محاسبات لزوم یکسانسازی، استاندارد و مشخص کردن نوع و مقدار انرژی مصرفی و تولیدی است. البته انرژی مصرفی در تولید نهاده و دیگر انرژی مصرف شده در فراهمآوری این مواد و کیفیت انواع انرژی نیز باید منظور گردد (الماسی و همکاران، ۱۳۸۰).
در تحقیق مورد مطالعه به محاسبه انرژی ورودی و انرژی خروجی میپردازیم. انرژی خروجی همان انرژی محصولات مورد مطالعه (توتفرنگی، خیار و گوجهفرنگی) میباشد و انرژی ورودی، انرژی ماشین، سوخت، کارگری، کود، سموم شیمیایی، آبیاری و انرژی الکتریسیته میباشد. در ذیل طرز بدست آوردن انرژیهای ورودی در تحقیق مورد مطالعه اشاره شده است.
۳-۴-۱- انرژی ماشین (Emach)
برای بدست آوردن انرژی ماشین، وزن ادوات و ماشینها، عمر ادوات و ماشینها، سطح متوسط کار سالیانه هر یک از ادوات و ماشینها مورد نیاز میباشد.
برای برآورد انرژی نهاده برای ماشینها و ادوات به عنوان انرژی غیرمستقیم از رابطه ۳-۱ استفاده خواهیم کرد (الماسی و همکاران، ۱۳۸۰).

(۳-۱)

که در این رابطه، Em انرژی مصرفی بر حسب مگاژول، W وزن ماشین بر حسب کیلوگرم و Ee انرژی مصرفی توسط ماشینها (مگاژول بر کیلوگرم بر سال) میباشد.
۳-۴-۲- انرژی سوخت (Efuel)
باید متوسط مصرف سوخت تراکتور در عملیات مختلف، مصرف سوخت سمپاشها و همچنین مصرف سوخت سیستم گرمایش اندازهگیری شوند.
برای محاسبه انرژی سوخت از رابطه ۳-۲ استفاده خواهیم کرد (الماسی و همکاران، ۱۳۸۰).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.