منابع مقالات علمی : آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان۹۲- …

فصل چهارم: نتایج و بحث صفحات: ۸۳-۵۵
۴-۱- مقدمه ۵۶
۴-۲- انرژی مصرفی تولید توتفرنگی در گلخانه هیدروپونیک ۵۶
۴-۳- انرژی مصرفی تولید خیار در گلخانه خاکی ۶۱ ۴-۴- انرژی مصرفی تولید گوجهفرنگی در گلخانه خاکی ۶۶
۴-۵- برآورد درآمد و هزینه تولید توتفرنگی ۶۹
۴-۶- برآورد درآمد و هزینه تولید خیار ۷۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۷- برآورد درآمد و هزینه تولید گوجهفرنگی ۷۵
۴-۸- تجزیه و تحلیل ۷۸
۴-۸-۱- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی هیدروپونیک ۷۸
۴-۸-۲- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی خیار و گوجهفرنگی ۷۹
۴-۸-۳- اثر مساحت زمین و نوع کشت گلخانهای بر کارایی انرژی ۸۱
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها صفحات: ۸۸-۸۴
۵-۱-مقدمه ۸۵
۵-۲-بحث ۸۵
۵-۳-نتیجهگیری کلی ۸۷
۵-۴-پیشنهادها ۸۸
منابع ۸۹
فهرست شکل‎ها
عنوان صفحه