آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان۹۲- …

انواع سامانه گلخانهای

سامانه تهویه

سامانه سرمایش

سامانه گرمایش

سامانه نوردهی

۴-۱- مقدمه
با توجه به شدت انرژی هر یک از نهادههای مصرفی در گلخانه، انرژی مصرفی برای هر یک از انواع محصولات در مساحت یک هکتار و نیز درصد هر یک از نهادهها در انرژی مصرفی محاسبه گردید. سپس در بخش بعدی به بررسی اثر فاکتورهای نوع کشت در گلخانه، نوع محصول و سطح زیر کشت بر متغیرهای شاخص انرژی و اقتصادی و موارد دیگر پرداخته شده است.
۴-۲- انرژی مصرفی تولید توتفرنگی در سطوح مختلف در گلخانه هیدروپونیک
چنانکه در شکل ۴-۱ مشخص است بیشترین سهم مصرف انرژی برای تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک در همه سطوح مختلف کشت، مربوط به انرژی سوخت است. به نحویکه برای سطوح زیر ۳۰۰۰ مترمربع، ۳۵۶۰۰ مگاژول انرژی به ازای هر هکتار مصرف شده است. عمده مصرف سوخت در این واحدهای تولیدی مربوط به سامانه گرمایش گلخانه میباشد. بعد از سوخت بیشترین مصرف در همه سطوح کشت مربوط به انرژی الکتریسیته (برق) است که برای سطوح زیر ۳۰۰۰ مترمربع، ۲۵۳۶۸ مگاژول انرژی به ازای هر هکتار مصرف شده است که شامل انرژی برق مصرفی برای خنک کردن، تهویه و پمپ آب میباشد. بر اساس شکل ۴-۱ سایر نهادههای تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک که به ترتیب برای سطوح زیر ۳۰۰۰ مترمربع شامل انرژی کود، ۱۹۷۴۰ مگاژول بر هکتار، انرژی کارگر، ۴۳۰۰ مگاژول بر هکتار، انرژی نشاء، ۲۹۹۲ مگاژول بر هکتار، انرژی سموم شیمیایی، ۲۷۰۰ مگاژول بر هکتار، انرژی آب، ۸/۲۵۳۶، انرژی بذر، ۱۳۶۰ مگاژول بر هکتار و انرژی استهلاک ادوات، ۸۶۰ مگاژول بر هکتار میباشند روند کاهشی داشته است. مصرف بالای انرژی کود به علت مدیریت نادرست مصرف نهادهها و مصرف پایین انرژی استهلاک ادوات به علت کاربرد کم ماشینها و ادوات در کشت گلخانهها است. نهادههای انرژی برای همه سطوح کشت در تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک روند کاهشی بالا را دارند.
شکل۴-۱- سهم انرژی مصرفی برای نهادههای تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک
براساس نتایج بدست آمده از شکل ۴-۱ و با توجه به نمودارهای دایرهای شکل ۴-۲ و ۴-۳ بیشترین سهم نهادههای مصرفی در تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک مربوط به انرژی سوخت ۳۷ درصد، انرژی الکتریسیته ۲۷ درصد و انرژی کود ۲۱ درصد میباشد. با توجه به تحقیق مشابهای که توسط بنائیان و همکاران در سال ۱۳۹۰ در تولید توتفرنگی گلخانههای هیدروپونیک شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز انجام شد انرژی سوخت ۶۱ درصد، انرژی کود ۲۸ درصد و انرژی الکتریسیته شش درصد بیشترین سهم انرژی را به خود اختصاص داده است. هر چند در هر دو تحقیق انرژی سوخت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است ولی علت بالا بودن انرژی سوخت در تحقیق انجام شده در سال ۱۳۹۰ نسبت به تحقیق حاضر عدم حذف یارانهها و پایین بودن قیمت سوخت مصرفی در گلخانهها میباشد. علت بالا بودن مصرف انرژی کود در سامانه کشت هیدروپونیک به دلیل تغذیه اصلی گیاه با کودهای شیمیایی محلول در آب میباشد و دلیل بالا بودن مصرف انرژی الکتریسیته در تحقیق حاضر با توجه به شرایط جوی استان زنجان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی برقی در فصول سرد سال و نیز حذف یارانههای حاملهای انرژی میباشد.
شکل ۴-۲- سهم نهادههای مصرفی در تولید توتفرنگی در سطوح زیر ۳۰۰۰ مترمربع در گلخانههای هیدروپونیک
شکل ۴-۳- سهم نهادههای مصرفی در تولید توتفرنگی در سطوح بالای ۳۰۰۰ مترمربع در گلخانههای هیدروپونیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.