که در این رابطه، Eانرژی مصرف سم بر حسب مگاژول، L میزان سم مصرفی بر حسب لیتر بر هکتار، A سطح زیر کشت بر حسب هکتار و Ee ارزش انرژی معادل بر حسب مگاژول بر لیتر میباشد.
۳-۴-۶- انرژی آبیاری (Eirr)
انرژی مورد نیاز آبیاری شامل انرژی صرف شده برای حفر چاه (برای تمام سالهای عمر مفید آن چاه) به اضافه انرژی تولید تجهیزات پمپاژ، انتقال، انرژی سوخت و یا الکتریسیته مصرفی میباشد. به عبارت دیگر انرژی یک سیستم آبیاری شامل انرژی مستقیم (DE) و انرژی غیرمستقیم (EI) میباشد. انرژی مستقیم شامل مصرف انرژی به منظور بالا آوردن و ایجاد فشار H متناسب با نیاز سیستم آبیاری میباشد. انرژی مستقیم از رابطه ۳-۶ بهدست خواهد آمد (الماسی و همکاران و همکاران، ۱۳۸۰).

(۳-۶)

که در این رابطه، DE انرژی مصرفی مستقیم بر حسب ژول بر هکتار،  چگالی آب (۱۰۰۰) بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب، g شتاب جاذبه (۸/۹) بر حسب متر بر مجذور ثانیه،  بازده پمپ،  بازده کلی توان وسیله الکتریکی یا دیزل، Q دبی کل آب بهعلاوه تلفات تبخیر، نشت و زهکشی بر حسب مترمکعب بر هکتار و H کل ارتفاع دینامیکی بهعلاوه اُفت اصطکاکی فشار بر حسب متر میباشد.
انرژی غیرمستقیم آبیاری شامل مواد خام و اولیه، مسافت و حمل و نقل است که تشکیلدهنده یک سیستم آبرسانی و آبیاری بوده و با توجه به سرمایهگذاری اولیه و طول عمر آنها و همچنین سهم آنها در تولید یک هکتار و یا یک تن محصول است. برای اینکه محاسبه دقیق این نسبتها بسیار سخت است، معمولاً انرژی غیرمستقیم به صورت درصدی از انرژی مستقیم منظور میشود و این محدوده متفاوت و بین ۱۸ درصد برای آبیاری تحت فشار و ۳۷-۳۵ درصد برای آبیاری سطحی و سیستم رواناب آن است.
۳-۴-۷- انرژی حمل و نقل (Etrans)
انتقال مواد، کارگر، ماشینآلات، نهادهها و تولیدات صنعتی مورد نیاز در کشاورزی و محصولات کشاورزی، همگی انرژی بر هکتار هستند. انرژی در حمل و نقل معمولاً به صورت مقدار انرژی بر تن فاصله جابجایی (کیلومتر) محاسبه خواهیم کرد (الماسی و همکاران، ۱۳۸۰).

(۳-۷)

که در این رابطه، E انرژی حمل و نقل، MJ مقدار انرژی، T واحد وزن و Km واحد مسافت میباشد. با داشتن میزان مصرف انرژی مصرف انرژی نهادهها در هر کدام از واحدهای گلخانهای میتوان شاخصها را محاسبه کرد.
۳-۵- بخش اقتصادی
کلیه انرژیهای مصرفی و هزینههای مرتبط با دو نوع روش به جزء از هزینههای مشترک در پرسشنامه آورده میشود. در بررسی اقتصادی هر دو نوع کشت گلخانهای باید هزینههای تولید و اینکه بیشترین هزینه تولید مربوط به کدام بخش میباشد را تعیین کنیم و همچنین سهم هزینههای متغییر از هزینههای تولید و درصد آنها و سهم هزینههای ثابت سالیانه و درصد آنها مشخص شود تا نسبت سود به هزینه را تعیین کنیم و با توجه به آن مشخص کنیم که کدام گلخانهها و کدام نوع محصولات در منطقه توجیه اقتصادی دارند.
عملکرد اقتصادی هم نشاندهنده توجیه اقتصادی برای کشت محصولات و تولید آنها میباشد و برابر نسبت درآمد حاصل از محصول بر کل هزینهها است. چنانچه نسبت عملکرد اقتصادی برابر با یک یا بزرگتر از یک باشد تولید جنبه اقتصادی دارد.
۳-۶- اندازهگیری میدانی
علاوه بر دادههای پرسشنامهای اندازهگیری زیر نیز انجام شد.
۳-۶-۱- اندازهگیری فاصله گلخانه تا مراکز فروش
برای این منظور مسافت گلخانه تا اولین شهر در مسیر حمل و نقل اندازهگیری شد. با دانستن محل
فروش و تعیین فاصله و همچنین مصرف انرژی برای وسیله حمل و نقل و ظرفیت آن وسیله انرژی حمل و نقل بهدست آمد.
۳-۶-۲- اندازهگیری آب مصرفی
با توجه به آنکه کارکنان گلخانه معمولاً اطلاع دقیقی از میزان آب مصرفی در گلخانه نداشتند، به منظور ارزیابی درست از انرژی صرف شده برای آبیاری، اندازهگیری آبدهی پمپ انجام گرفت. برای اندازهگیری آبدهی آب مصرفی از یک ظرف یک لیتری به همراه زمانسنج استفاده گردید.
۳-۶-۳- اندازهگیری پارامترهای ساختمانی گلخانه
شامل نوع ساختمان، ارتفاع تاج، ارتفاع ناودان، عرض دهنه، طول گلخانه، نوع و موقعیت تهویه و همچنین نوع سامانههای تهویه، گرمایش، سرمایش و نوردهی یادداشتبرداری شد.
۳-۷- نرمافزار SPSS
با توجه به پارامترهای ذکر شده پرسشنامه نهایی تهیه شد و به طور تصادفی بین گلخانهداران منطقه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.