علمی : آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان …

(۳-۲)

که در این رابطه، Ef انرژی مصرفی سوخت دیزل در هر عملیات بر حسب مگاژول، F میزان مصرف سوخت در هر عملیات بر حسب مگاژول، A سطح زیر کشت بر حسب هکتار و Ee انرژی معادل سوخت دیزل بر حسب مگاژول بر لیتر میباشد. در این تحقیق هر واحد سوخت گازوئیل معادل ۴۷/۸ مگاژول بر لیتر در نظر گرفته شده است.
۳-۴-۳- انرژی کارگری (Ela)
معمولاً استفاده از توان و انرژی کارگر برای انجام عملیات زراعی بهطور گسترده در مناطق مختلف ایران رواج دارد و اندازهگیری توان و انرژی صرف شده توسط کارگر در عملیات مختلف زراعی به علت پیچیدگی ساختمان بدن و کارگر و ترکیبی بودن حرکات و کارهای انجام یافته بسیار پیچیده میباشد. در محاسبه انرژی کارگری که در کشاورزی اولیه مشغول میباشد، بهترین روش محاسبه انرژی غذای مصرف شده توسط کارگر است. در کشاورزی مکانیزه کشورهای توسعه یافته، لحاظ کردن تنها انرژی کالریک غذا کافی نیست، چرا که انرژی غیرمستقیم در تمامی فرآیندهای صنایع غذایی، حمل و نقل و توزیع غذا هم باید افزوده شود. فلوک ویبرد (۱۹۸۲)، برای تخمین انرژی کارگر نُه مرحله را در نظر گرفتند. پنج مرحله اولیه شامل انرژی عضلانی و انرژی غذایی است که از یک تا ۲/۹۳ مگاژول بر روز متفاوت میباشد و چهار مرحله انرژی غیرمستقیم به شیوه زندگی مربوط میگردد. در نهایت مقدار انرژی بین ۵۱۰ تا ۱۴۵۰ مگاژول بر روز تخمین زده میشود. این اعداد مربوط به کشورهای توسعه یافته است و در کشوری مانند ایران انرژی کارگر ۹۶/۱ مگاژول بر ساعت و ساعات کارگر هشت ساعت بر روز در نظر گرفته میشود (Canakci and Akinci, 2006).
در این تحقیق برای محاسبه انرژی کارگر از رابطه ۳-۳ استفاده خواهیم کرد.

(۳-۳)

که در این رابطه، T زمان صرف شده برای هر یک از عملیاتها، A سطح زیر کشت، N1 تعداد کارگر فصلی و N2 دفعات انجام عملیات میباشد.
۳-۴-۴- انرژی کود (Efer)
میزان مصرف کودهای حیوانی، ازته، فسفاته، پتاسه و دیگر ریزمغذیها در طی یک دوره رشد را باید اندازهگیری کرد.
برای محاسبه انرژی کود به عنوان انرژی غیرمستقیم از رابطه ۳-۴ استفاده خواهیم کرد.

(۳-۴)

که در این رابطه، Ef انرژی مصرف کود بر حسب مگاژول، W میزان کود مصرفی بر حسب کیلوگرم بر هکتار، A سطح زیر کشت بر حسب هکتار و Ee انرژی معادل کود بر حسب مگاژول بر کیلوگرم میباشد.
۳-۴-۵- انرژی سموم شیمیایی و علفکشها (Eh)
باید میزان مصرف حشرهکشها، کنهکشها، علفکشها و نوع آنها در طی دوره رشد گیاه تعیین شوند. برای محاسبه انرژی سموم و علفکشها از رابطه ۳-۵ استفاده خواهیم کرد (الماسی و همکاران، ۱۳۸۰).

(۳-۵)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.