آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان۹۲

۲-۳-۲- شرایط محیطی رشد خیار ۲۱
۲-۳-۳- برداشت و نگهداری خیار ۲۲
۲-۴- گوجهفرنگی ۲۳
۲-۴-۱- ارقام گوجهفرنگی ۲۳
۲-۴-۲- شرایط محیطی رشد گوجهفرنگی ۲۴
۲-۴-۳- برداشت و نگهداری گوجهفرنگی ۲۵
۲-۵- توتفرنگی ۲۵
۲-۵-۱- ارقام توتفرنگی ۲۵
۲-۵-۲- ازدیاد توتفرنگی ۲۶
۲-۵-۳- شرایط محیط و خاک رشد توتفرنگی ۲۷
۲-۵-۴- برداشت و نگهداری توتفرنگی ۲۸
۲-۶- انرژی ۲۹
۲-۶-۱- شاخصهای انرژی ۲۹
۲-۶-۱-۱- نسبت انرژی ۳۰
۲-۶-۱-۲- بازده خالص انرژی ۳۰
۲-۶-۱-۳- بهرهوری انرژی ۳۱
۲-۶-۲- شدت انرژی ۳۱
۲-۷- مروری بر تحقیقات انجام شده ۳۲
۲-۷-۱- مروری بر پژوهشهای کاربردی محصولات گلخانهای در ایران ۳۲
۲-۷-۲- مروری بر پژهشهای کاربردی محصولات گلخانهای در سایر کشورها ۳۶
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: مواد و روش‎ها صفحات: ۵۴-۴۱
۳-۱- مقدمه ۴۲
۳-۲- اطلاعات مربوط به گلخانههای استان زنجان ۴۲
۳-۳- موقعیت جغرافیایی استان زنجان ۴۴
۳-۴- مراحل مطالعات انرژی ۴۵
۳-۴-۱- انرژی ماشین ۴۵
۳-۴-۲- انرژی سوخت ۴۶
۳-۴-۳- انرژی کارگری ۴۶
۳-۴-۴- انرژی کود ۴۷
۳-۴-۵- انرژی سموم شیمیایی ۴۸
۳-۴-۶- انرژی آبیاری ۴۸
۳-۴-۷- انرژی حمل و نقل ۴۹
۳-۵- بخش اقتصادی ۵۰
۳-۶- اندازهگیری میدانی ۵۰
۳-۶-۱- اندازهگیری فاصله گلخانه تا مراکز فروش ۵۰
۳-۶-۲- اندازهگیری آب مصرفی ۵۱
۳-۶-۳- اندازهگیری پارامترهای ساختمانی گلخانهها ۵۱
۳-۷-نرمافزار SPSS 51