پایان نامه با کلید واژگان پليمر، مولکولي، پليمرهاي

لحظه از زمان ناهموار است و يک دوقطبي کوچک ايجاد مي کنند. اين دوقطبي لحظه اي ميتواند بر توزيع الکترونها در مولکول مجاور اثر بگذارد، و اگر اين تماس درست و مستقيم باشد، جاذبه ايجاد ميشود(84). اين نيروي هاي جاذبه محدوده کوچکي دارند و فعاليتشان فقط بين سطح مولکول ها است. بنابراين قدرت کلي نيروي پيوندي واندروالس با ناحيه ي سطح مولکول افزايش پيدا مي کند ( با افزايش اندازه مولکولي)، و در پليمرها مي تواند مشابه قدرت پيوند هاي يک ظرفيتي باشد. براي مولکول هاي بزرگ، آنتروپي67 که به صورت وارونه به ميزان تشکيلات ساختاري68 در کل سيستم وابسته است، اغلب اوقات بيشتر از نيروهاي جاذب ميان پليمر و مو اهميت دارد. برخي اوقات بي نظمي بيشتر يا ساختاري هايِ منظمِ کمتر در سيستم ترجيح داده مي شوند و در بسياري موارد تشکيلات ساختاري کمتري براي اتصال يک مولکول آب گريز به سطح مو لازم است تا امولسيون کردن آن در يک سيستم آبي- روغني، بنابراين آنتروپي يک نيروي محرک براي خارج کردن پليمر هاي آب گريز از سيستم محلول و نشاندن آنها بر روي سطح مو ايجاد ميکند.

جدول 5-1 : قطبيت و نيروي پاشندگي در پليمر
ضرايب مولي تقريبي بر حسب کيلوکالري برمول
واحد ساختاري
پليمر
1.0

Polyethylen
1.2

Poly isobutylene
4.0

Polystyrate
4.8

Polyvinyl alcohol
5.8

Polyamide

5-4- نقطه ايزوالکتريک مو و دوام پليمر
با وجود اينکه پليمرها تا حدودي مي توانند به لايه هاي بيروني داخل موي انسان نفوذ کنند)85(، واکنش هاي کليدي ميان مو و بيشتر پليمرها در سطح يا نزديک سطح تار مو رخ مي دهند. بديهي است که پليمرهاي با وزن مولکولي کم69 نسبت به پليمرهاي با وزن مولکولي بالا70 تمايل بيشتري براي نفوذ دارند و موهاي آسيب ديده نسبت به موهايي که از نظر شيمايي تغيير شکل پيدا نکرده اند، نفوذ پذيري بيشتري دارند. به علت اينکه پيوندهاي يوني مهمترين پيوندهاي يک ظرفيتي براي اتصال به مو در دماي پايين در سيستم هاي آبي يا آبي-الکلي هستند، بار خالص در سطح تار مو براي واکنش هاي ميان مو و پليمر بسيار مهم است. همچنين نقطه ايزوالکتريک در موهاي تغيير نيافته نزديک به pH 3.67 است(87)، بنابراين سطح مو در تمام pH هاي بالاتر از نقطه ايزوالکتريک بار خالص منفي خواهد داشت. به علت اينکه بيشتر محصولات آرايشي براي مو، pH بالاتر از اين مقدار دارند، محصولات کاتيوني نسبت به محصولات آنيوني با سهولت بيشتري جذبِ مو مي شوند و پلي کاتيون ها نسبت به پلي آنيون ها دوام بيشتري بر مو دارند.
5-5- نفوذ پليمرها به درون مو
به عنوان نمونه، پلي پپتيدهاي با وزن سبک (78) (جرم مولکولي 1000) و پلي اتيلن ايمين (جرم مولکولي 600) (87) به داخل مو منتشر مي شوند. پلي پپتيدهاي بزرگتر (جرم مولکولي 10000) (87) و پليمر JR با متوسط وزن مولکولي 250000 (85) تا اندازه اي به داخل مو نفوذ مي کنند. مطالعه بر روي پليمر JR بر روي موي دکلره شده71 انجام شد، اين داده ها نشان مي دهند پس از گذشت 7 روز، پليمر تنها به 10% مو نفوذ مي کند و به ميزان کمتر توسط موي معمولي جذب مي شود. جذب سطحي پليمر JR با وزن مولکولي بالا (متوسط وزن مولکولي 600000) به وسيله موي دکلره شده، مشابه جذب سطحي پليمر کوچکتر توسط موي تغيير نيافته است. نفوذ محدود به داخل موي انسان به وسيله گونه هاي سبک وزن تر پليمرهاي با وزن پايين (کمتر از 10000 دالتون) رخ مي دهد. انواعي از پليمرهاي بزرگتر، تا 500000 دالتون، مي توانند به داخل کوتيکول يا بيشتر نفوذ کنند. احتمال مي رود انتشار داخل سلولي يا نفوذ از طريق محل هاي غيرکراتينه، مسير انتخابي اين مولکول هاي بزرگتر باشد. اگر مو به اندازه کافي تجزيه شده باشد نفوذ داخل سلولي مي تواند رخ دهد. با اين وجود نفوذ پليمرهاي بزرگ به مقدار قابل توجه به داخل مو بسيار غير محتمل است.
شکل 5-1 پلي کواترنيوم-10

5-6- پليمرهاي کاتيوني و واکنش آنها با مو
پليمرهاي کاتيوني به عنوان گروهي از يکي از مهمترين انوع پليمرها در محصولات مربوط به مو مورد استفاده قرار مي گيرند. به علت دوام بسيار زياد آنها بر مو، استفاده از آنها در نرم کننده ها و شامپوها مفيد است. دوام و ماندگاري اين مواد بر روي تارمو، بالقوه يک مشکل است. زيرا آنها مي توانند بسيار بادوام باشند به طوري که پاک کردن آنها از مو به وسيله شامپوهاي معمولي مشکل باشد. مواد تشکيل دهنده کاتيوني عموما به علت نقطه ايزوالکتريک پايين مو دوام بالايي بر روي مو دارند. اين مقدار تقريبا pH=3.67 (86) در موهايي تغير حالت يافته به وسيله مواد آرايشي و حتي پايين تر در موهاي دکلره شده است. بنابراين در هر pH بالاتر از نقطه ايزوالکتريک، سطح مو بار خالص منفي خواهد داشت و مواد تشکيل دهنده با بار مثبت(کاتيوني) به سوي آن جذب مي شوند. حتي ترکيبات کاتيوني هاي تک عاملي بر روي مو دوام دارند (آنها در برابر پاک شدن به وسيله شستشو با آب مقاومت مي کنند). به عنوان مثال استئاريل بنزيل دي متيل آمونيوم کلرايد72 و ستيل تري متيل آمونيوم کلرايد73 مواد تشکيل دهنده اصلي در کرم هاي ابکشي موي سر74 هستند زيرا در برابر شستشوي با آب مقاوم هستند و سطح تار مو را نرم مي کنند. تست رنگ آميزي(87،89) نشان داده است که مقاومت ترکيبات کاتيوني تک عاملي به شستشو با آب تا زماني که قسمت هيدروکربني آنها 8 تا10 اتم کربن نداشته باشد ايجاد نمي شود. زيرا علاوه بر پيوند الکترواستاتيک، بايد نيروهاي جاذب واندروالسي کافي براي اتصال مولکول به کراتين در حضور فاز آبي وجود داشته باشد. اگر اندازه مولکولي ساختار کاتيوني افزايش يافت جذب سطحي و دوام بيشتري حاصل مي شود(88). اين افزايش دوام، تا اندازه اي به علت افزايش اتصالات پراکنده ساز و تا اندازه اي به علت کاهش آبدوستي ساختار و جداسازي فاز آبي و فاز کراتين است.
5-7- واکنش پليمرهاي چهارتايي سلولوزي با موي انسان
پليمر پلي کواترنيوم-10 (JR)
از پليمر JR در بسياري از محصولات مختلف تجاري مربوط به مو، شامل شامپوهاي نرم کننده مختلف، به عنوان ماده نرم کننده استفاده شده است. پليمر JR داراي چگالي بار نسبتا پايين، (89) 670 ، و گروه هاي قطبي با چگالي بالا است. اين نوع از پليمرها در 3 وزن مولکولي مختلف :
* 250000
* 400000
* 600000

پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده

نت ها شارژ الکتريکي دو برابر اين مولکول ها سبب پراکندگي موثرتر ذرات جامد در مايع و برهمکنش قوي تر با ساير انواع سورفکتانت ها مي گردد. اين برهمکنش قوي تر مي تواند سبب ايجاد اثرات تقويت کنندگي ( سينرژيستي ) سورفکتانتها بر يکديگر گردد. اين مسئله بيشتر بدليل برهم کنش گروه هاي آبدوست اين مولکولها صورت مي گيرد.
5 – شارژ الکتريکي قوي تر در انواع يوني اين سورفکتانت ها، سبب کاهش حساسيت و تداخل آنها با الکتروليت ها در فرمولاسيون مي گردد. (67)
4-11- افزودني هاي ساختماني (72)
وظيفه اين مواد متمايز از عمل اصلي شامپوها يعني خواص پاک کنندگي آنها مي باشد. اين افزودني ها باعث بهبود شکل ظاهري و خصوصيات فيزيکي فرمولاسيون شامپوها مي گردند. شکل ظاهري فرآورده از نظر پذيرش و انتخاب آن از سوي مصرف کننده بسيار مهم است. براي ايجاد اثرات خاص در محصول بايد مواد افزودني در فرمولاسيون شامپو محلول نبوده و يک سوسپانسيون پايدار ايجاد نمايد. طيف گسترده اي از مواد مات کننده موجود است که موارد زير نمونه هايي از اين مواد هستند :
– ترکيبات حاصل از اسيد هاي چرب سنگين با اتيلن اکسايد
– استئاريک مونو اتانل آميد
– 1و3- پروپيلن گليکول استئارات
– منيزيم استئارات
استئارات مونو اتانل آميد و 1و3- پروپلن گليکول استئارات مي توانند با کريستاليزه شدن کنترل شده سبب ايجاد حالت صدفي و براق در فرآورده شوند. براي ايجاد حالت شفاف در اين محصول کافيست مقدار کمي حلال مانند اتانل به اين فرمولاسيون افزود. نتيجه مشابه با ماده ارزان قيمت اوره قابل دستيابي است. به اين موارد اصطلاحا هيدروتروپ اطلاق مي گردد. مواد صدفي کننده را همچنين به منظور افزايش ويسکوزيته شامپو مي توان به فرمولاسيون اضافه کرد ولي اين امر فقط در شامپوهاي مات قابل انجام است. در شامپوهاي شفاف مي توان از مواد الکتروليت براي اين منظور استفاده کرد.
4-12- افزودني هاي عملکردي:
اين مواد داراي وظايفي هستند که مربوط به فرمولاسيون و عملکرد آنها مي باشد. به عبارت بهتر اضافه شدن اين مواد به فرمولاسيون سبب ايجاد حالت مناسب تر موها پس از شستشو مي گردد. موهايي با حالت مناسب در حالت مرطوب يا پس از خشک شدن داراي قابليت شانه شدن مي باشند. اين موها در حالت خشک فاقد الکتريسيته ساکن بوده و در نتيجه حالت پرواز يا شناوري در آنها ديده نمي شود. اين مواد همچنين مي توانند سبب در خشندگي موها نيز شوند. شامپوهايي با اسيديته تنظيم شده خود واجد خاصيت حالت دهندگي بوده و در آنها از مواد حالت دهنده استفاده نمي شود. نمونه هايي از اين مواد در زير آورده شده :
– آمين اکسايدها
– پلي کواترنيوم ها، که انواع پرمصرف آنها شامل :
o پلي کواترنيوم-5
o پلي کواترنيوم-7
o پلي کواترنيوم-10
o پلي کواترنيوم-11
o پلي کواترنيوم-24
o پلي کواترنيوم-44
– افزودني هاي سيليکوني که شامل :
o سورفکتانت هاي سيليکوني
* مانند دايمتيکون کوپلي ال يا کوپليمر هاي دي متيل سيليکون و اتيلن اکسايد
o سيليکون واجد گروه فعال
* شامل گروه هاي آمين فعال بوده و مي توانند با پروتئين هاي سطح مو اتصال پيدا مي کنند، مانند آمودايمتيکون. اين مواد داراي استحکام و ثبات خوبي بر روي سطح مو دارا هستند.
بررسي گروه آمين اکسايدها :
خواص و اثرات اين مواد توسط اسميت، جانسون و بروئر شرح داده شد. (68)
به نظر مي رسد که افزوده شدن اين مواد به فرمولاسيون شامپوها مي تواند سبب بهبود حالت موها گردد. تحقيقات در اين زمينه بيشتر روي دو ماده دي دسيل متيلامين اکسايد52 (DD) و استئاريل دي متيلامين اکسايد53 (ST) متمرکز شده است، DD داراي ساختمان زنجيري با شاخه هاي جانبي بيشتري نسبت به ST مي باشد. نتيجه مقايسه اين ماده از نظر خصوصياتمورد نظر در جدول 4-6 آورده شده است. همانظور که در جدول مشاهده مي شود ساختمان آلکيل با شاخه هاي جانبي زياد در DD باعث بهبود اغلب خواص مطلوب مورد نظردر فرمولاسيون شامپو شده است و تنها اثر نامطلوب آن کاهش دادن خاصيت کف کنندگي شامپو مي باشد.

جدول 4-6 اثرات آمين اکسايدها بر خواص حالت دهندگي شامپوها
خواص مفيد
DD
ST
قابليت شانه شدن
+

قدرت کف کنندگي

+
کنترل حالت پرواز موها
+

محلوليت در pH اسيدي
+

4-13- بررسي پلي کواترنيوم هاي محلول در آب :
پلي کواترنيوم هاي محلول در آب
جدول شماره 4-7 اثرات پلي کواترنيوم 10 در کاهش کشش سطحي محلول هاي جند نوع سورفکتانت از گروه هاي مختلف را نشان مي دهد.
جدول 4-7
سورفکتانت
پلي کواترنيوم 10
سديم لوريل سولفات
+
سديم آلکيل آريل سولفات
+
سديم لورات
+
مشتقات 14 کربنه بتايين

سورفکتانت هاي غير يوني

همانگونه که مشاهده مي شود، اين ماده تنها در حضور غلظت هاي پايين از سورفکتانت آنيوني سبب کاهش کشش سطحي محلول سورفکتانت مي شود و زماني که از يک سورفکتانت غير يوني استفاده شود هيچ تغييري در کشش سطحي ايجاد نمي شود. اين تغيير نشان دهنده يک واکنش قوي بين سورفکتانت آنيوني و پليمر کاتيوني مي باشد. در بررسي هاي چشمي نيز مي توان الگوي رسوب اين مواد در غلظت بحراني تشکيل ميسل54 را مشاهده کرد. بيشترين ميزان رسوب زماني ايجاد مي گردد که بار الکتريکي مثبت پليمر و منفي سورفکتانت با هم برابر شوند. با بالاتر رفتن غلظت سورفکتانت از اين حد رسوب ايجاد شده مجددا حل مي گردد. اين تکنيک از اين جهت حائز اهميت است که مي توان نسبتي از دو ماده را انتخاب کرد که کمپلکس ايجاد شده در حين مصرف فرآورده بر روي سطح موها رسوب نموده و اثرات مطلوب خود را در اين محل بر جاي بگذارد. تحقيقات نشان داده اند که پليمر هاي کاتيوني با پايه سلولزي داراي خواص ته نشيني بسيار خوبي مي باشند. اما لايه ايجاد شده از آنها بر روي سطح مو ثبات زيادي نداشته و با يک شستشوي ساده توسط محلول رقيق پاک کننده از روي سطح پوست پاک مي شوند
4-14- افزودني هاي سيليکوني
در طي دهه نود قرن بيستم دايمتيکون کوپلي ال و مشتقات ان از اهميت بسيار زيادي پيدا کرده و به عنوان کلاس جديدي از مواد فعال در سطح به سازندگان فرآورده هاي ارايشي بهداشتي معرفي شده اند. اين مواد به سرعت کاربردهاي مختلفي در صنايع مختلف پيدا کردند زيرا در مقادير بسيار کم مي توانند فعاليت حداکثر خود را نشان دهند و بنابراين توجيه اقتصادي مناسبي براي استفاده در فرآورده وجود دارد. اين مواد ابتدا توسط مجمع بين المللي فرآورده هاي ارايشي بهداشتي و اسانس ها55 به نام پلي اکسي الکيلن سيليکونها ناميده شدند. امروزه به دليل اينکه در اغلب اين ترکيبات پليمرهاي اتيلن اکسايد56 و پروپيلن اکسايد57 يا کوپليمر هايي از مخلوط اين دو58 وجود دارند به نام پلي اتيلن گلايکول/ پلي پروپيلن گلايکول دايمتيکون59 ناميده مي شوند. (69)
اين دسته از مواد به دو گروه سورفکتانت هاي سيليکوني و افزودني هاي سيليکوني واکنش دهنده تقسيم مي شوند. از دسته اول به دايمتيکون کوپلي ال ها اشاره کرد که حضور آنها در فرمولاسيون شامپو ها با غلظت هاي پايين (1/0- 5/0) مي تواند سبب افزايش بسيار زياد در قابليت شانه شدن موها همچنين بهبود قابل توجه در شکل ظاهري فرآورده شود. از دسته دوم که از ترکيبات جديد سيليکون به شمار مي روند به آمودايمتيکون ها مي توان اشاره کرد. خواص اين مواد در ايجاد حالت مناسب موها مشابه سيليکون کوپلي ال ها مي باشد با اين مزيت که استحکام وثبات بسيار خوبي بر روي موها دارند. اين خاصيت به دليل قابليت گرو هاي عاملي فعال آمين موجود در آنها با عوامل کربوکسيليک آزاد موجود بر روي آنها مي باشد. دسته اي از مواد افزودني وجود دارد که آنها را نمي توان در دسته خاصي قرار دارد که از نمونه هاي اين مواد به ميراپول ها مي توان اشاره کرد. فرمول عمومي اين مواد در شکل … نشان داده شده است. از اين مواد در فرمولاسيون شامپوها به دو دليل استفاده مي شوند. اول به دليل سازگار بودن با سورفکتانتهاي انيوني و دوم افزايش خاصيت حالت دهندگي فرآورده توسط اين مواد، اين مواد از برخي جهات ديگر مشابه ترکيبات پلي کواترنيوم مي باشند. تفاوت عمده اين مواد با پليمر هاي پلي کواترنيوم در کم بودن قابل توجه وزن مولکولي انها مي باشد.

فصل پنجم

بررسي پليمر ها و شيمي پليمر ها در محصولات مراقبت از مو
5-1 مقدمه
در دهه ي گذشته پليمرها به طور فزاينده اي در ترکيبات آرايشي استفاده شده اند. پليمرها به عنوان ترکيبات اصلي اوليه يا افزودني در شامپوها، حالت دهنده ها (لوسيون ها و ژل ها)، نگهدارنده ها، موس ها و اسپري هاي مو استفاده مي شوند. از آنها براي نرم کردن مو (70،71)، بهبود دوام ساير ترکيبات بر مو(72،73)، بهبود شانه کردن (70)، توانايي حالت پذيري مو 60 (70، 71)، حفظ حجم (74) و حالت جعد مو (71،75،76)، در فرمولاسيون هاي حجم دهنده ها (77،78) و براي بهبود پايداري امولسيون ها (77) استفاده مي شود .در طي چندين سال گذشته، از پليمرهاي سيليکون در شامپوهاي 2در1 61 به طور فزاينده در صنعت کازتيک مورد استفاده قرار گرفت.
زمينه هايي که در ادامه مطرح مي گردد ارتباط ويژه اي با کاربرد پليمرها در محصولات مو دارند:
* واکنش اتصال پليمر به مو
* ماهيت شيميايي پليمرهايي که در محصولات مو استفاده مي شود
* محل مکانيسم واکنش پليمريزاسيون
* خواص جريان 62 محلول هاي پليمر
* تشکيل فيلم63 و خواص چسبندگي پليمرها
توانايي پليمر براي گسترش بر سطح مو با ويسکوزيته محصول و توانايي خيساندن 64 سطح فيبرهاي مو کنترل مي شود. سطح موهايي که در اثر استفاده از ترکيبات آرايشي تغيير نکرده اند به طور عمومي آب گريز در نظر گرفته مي شود، در حالي که کورتکس آن بسيار آب دوست است. لازم به ذکر است که فرآيند شيميايي بيرنگ کردن تار مو، توانايي خيساندن مو را افزايش مي دهد، و سطح مو را آبدوست تر مي کند.
5-2 – اتصال پليمر به تار مو
تمايل اسيدهاي آلي (79) و ترکيبات آمونيوم هيدروکسايد چهارظرفيتي به کراتين (80) اهميت افزايش اندازه مولکول و پيوندهاي ثانويه65 را در دوام مواد تشکيل دهنده بر مو نشان مي دهند.
5-3- اتصالات شيميايي و دوام آنها
سه نوع پيوند مهم ميان پليمر و مو درنظر گرفته مي شود:
* پيوندهاي ظرفيت اوليه (پيوندهاي يوني و کوالانسي)
* واکنــش هاي قطـبي (پيوندهاي اوليه ي هيدروژني)
* نيــروهاي پراکنده کنـنده (جاذبه ي واندروالـــسي)
لازم به ذکر است که اين طبقه بندي پيوند ها دقيق نيست، انتقال از نوعي به نوع ديگر تدريجي است. بنابراين، انواعي از پيوند هاي واسطه نيز وجود دارند(81)، اگرچه براي سادگي همان تقسيم بندي ها را در نظر مي گيريم. پيوندهاي ظرفيت اوليه شامل پيوندهاي يوني و کوالانسي هستند که قوي ترين نيروهاي اتصالي شناخته شده و عموما داراي انرژي تقريبا 50 تا 200 کيلوکالري بر مول (82) هستند. پيوندهاي يوني در واکنش مواد پليمري کاتيوني با تارمو بسيار مهم هستند. در حالي که پيوندهاي کوالانسي در واکنش هاي پليمريزاسيون66 ميان مو و پليمر يا در واکنشِ اکسيداسيون ِ رنگ ها با مو نقش دارند. پيوند هاي هيدروژني مهمترين واکنش هاي قطبي هستند و قويترين نيروي پيوند، بعد از پيوندهاي کوالانسي، هستند. انرژي پيوندي آنها عموما از 4 تا 10 کيلوکالري بر مول(82) است. اين پيوندها در اتصال پليمرهايي شامل واحد هاي پلي الکل يا پلي آميد به مو مهم هستند. پلي پپتيد ها و پروتئين ها دو مثالي هستند که در آنها پيوند هيدروژني اهميت دارد. نيروهاي پراکنده ساز يا نيروهاي جاذب واندروالسي عموما انرژي معادل 1 کيلوکالري بر مول (83) دارند، نيروي جاذبه ي واندروالسي نسبتا ضعيف است و طبيعتا دو قطبي است. از آنجايي که الکترون ها جنبش پيوسته دارند، توزيع آنها در هر

پایان نامه با کلید واژگان سورفکتانت، بسيار، بيشتر

حد آبدوست
2. واحد آبگــريز
واحد هاي آبگريز معمولا از زنجيره ها يا حلقه هاي هيدروکربني يا تلفيقي از اين دو تشکيل شده است. در حالي که واحد هاي آبدوست معمولا گروه هاي قطبي مانند گروه هاي کربوکسيلي، سولفات يا سولفونات است و يا در مواد فعال در سطح غير قطبي تعدادي از گروه هاي هيدروکسيل يا اتر است. طبيعت دوگانه اين مولکول ها بدانها اجازه جذب شدن در سطوح مشترک را مي دهد و دليل بروز رفتارهاي مشخص آنها به شمار مي رود.
دسته بندي سورفکتانت ها :
مي توان مواد فعال در سطح را بر اساس موارد کاربرد، خواص فيزيکي يا ساختار شيميايي آنها دسته بندي کرد. هيچ يک از اين تقسيم بندي ها کاملا رضايت بخش نيست و احتمالا منطقي ترين روش براي طبقه بندي مواد فعال در سطح دسته يندي آنها بر اساس رفتار يوني در محلول آبي است. بدين ترتيب چهار نوع مواد فعال در سطح وجود خواهد داشت :
آنــيونـي
کاتـيوني
غير يوني
آمفوتـري

4-10-1-2- مواد فعال در سطح آنيوني
اين سورفکتانت ها از اين جهت آنيوني ناميده مي شوند که بخش آبگريز آنها داراي شارژ الکتريکي منفي مي باشد. فرمول عمومي اين مواد بصورت RX-M+ نشان داده مي شود که در آن R يک زنجيره هيدروکربني، M يک گروه خنثي کننده از قبيل سديم، آمونيوم، تري اتانل آمين يا منيزيوم و X يک گروه عاملي با بار منفي است که معمولا يکي از موارد زير مي باشد
– سـولفــات ROSO2O-
– سولفــونات R-SO2O-
– کربوکسيـلات RCOO-
– فسفات ROPO(OH)O-
بررسي گروه سولفات
پرمصرف ترين انواع سورفکتانها با خواص کف کنندگي خوب و قيمت ارزان بوده و مواد پرمصرف اين دسته حاوي زنجيره هيدروکربني 12 تا 14 کربني مي باشند. از بين مواد اين دسته الکيل سولفات ها و الکيل اتر سولفات ها، عموميت و رواج بيشتري دارند. الکيل اتر سولفات ها به علت محلوليت بالا و پايداري بسيار خوب در درجه حرارت هاي بالا بيشتر از الکيل سولفات ها استفاده مي شوند. مواد اين دسته داراي طبيعت تحريک کنندگي پوست بوده و به ساختمان دو لايه چربي در پوست آسيب وارد مي کنند. اين مواد سبب افزايش تبخير نامحسوس پوست48 و خشکي پوست مي گردند. اغلب اين مواد از قبيل سديم لوريل سولفات از واکنش کلر سولفونيک اسيد49 تهيه مي شوند. (66)آلکيل آريل سولفات ها نيز چزو اين دسته مي باشند که امروزه بيشتر در فرآورده هاي شستشوي ظروف مورد استفاده قرار مي گيرند. مونو گليسريد سولفات ها نيز از مواد اين دسته هستند که مصرف کمتري نسبت به آلکيل سولفات ها و آلکيل اتر سولفات ها در فرمولاسيون شامپوها دارند. فرمول ساختماني سديم لوريل سولفات که مهمترين مواد اين دسته مي باشد بصورت زير است.
بررسي گروه سولفونات ها
– آلفا اولفين سولفونات ها
اين مواد از احياء الکن ها توسط سولفور تري اکسايد تهيه مي شوند. سورفکتانت هاي اين گروه در تمام pH ها پايدار بوده و کف فراوان و سفتي توليد مي کنند. آلفا اولفين سولفات ها در بين سورفکتانت هاي آنيوني بيشتر از سايرين مقرون به صرفه و در دسترس مي باشند. از معايب اين سورفکتانت ها عدم قابليت افزودن ويسکوزيته فرآورده بدليل محلوليت آبي بسيار بالا و ايجاد خشکي و حالت ناخوشايند در پوست بدليل طبيعت آنيوني قوي و پاک کنندگي چربي هاي طبيعي پوست مي باشد.

– سولفوساکسيناتها
مونو و دي سولفوساکسينات ها پس از سولفات ها در رده بعدي از نظر ميزان مصرف قرار دارند. اين مواد کف قابل قبولي ايجاد کرده و براي چشم ها نسبتا ملايم مي باشند و بهمين علت در برخي از شامپوهاي شستشوي بدن شامپوهاي بچه مورد استفاده قرار مي گيرند.
سولفوساکسينات ها ترکيبات دي آنيوني بوده و داراي گروه هاي عاملي کربوکسيل و سولفونات مي باشند. براي تهيه اين مواد ابتدا اسيد مالئيک انيدر به يک ترکيب دي کربوکسيليک هيدروليز شده و سپس يکي از عوامل کربوکسيل توسط يک الکل چرب استري شده و توسط سود بصورت ملح سديم در آورده مي شود.

– تورات ها
اين سورفکتانت ها به ندرت در فرمولاسيون شامپو ها مورد استفاده قرار مي گيرند، اين مواد داراي خصوصيات کف کنندگي و پاک کنندگي بسيار عالي مي باشند، تورات ها نسبتا ملايم هستند اما ملايمت آنها به اندازه سولفوساکسينات ها نمي باشد.

– سولفواستات ها
اين سورفکتانت ها بدليل قيمت بسيار بالا به ندرت در فرمولاسيون شامپوها مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مواد داراي خصوصيات منحصر به فردي مي باشند از جمله پايدار ککندگي کف بسيار عالي و اثرات ضد تحريک کنندگي پوست که در سورفکتانت هاي آنيوني به ندرت يافت مي شود (66)
بررسي کروه کربوکسيلات ها
– لاکتيلات ها
اين دسته از سورفکتانت هاي آنيوني به ندرت بعنوان پاک کننده مورد استفاده قرار مي گيرند و مصرف اصلي آنها در صنايع غذايي براي کنترل حباب هاي ايجاد شده در کيک ها و نان هاي صنعتي مي باشد. اين مواد به عنوان امولسيفاير روغن در آب نيز مي توانند مورد استفاده قرار گيرند، لاکتيلات ها کريستال هاي مايع صفحه اي حول قطرات چربي موجود در امولسيون ايجاد کرده و موجب پايداري امولسيون و ممانعت از بهم چسبيدن قطرات فاز پراکنده و جداشدن فاز هاي امولسيون مي گردند
– ايزوتيانات ها
اين ترکيبات براي پوست و چشم بسيار ملايم بوده و در فرمولاسيون شامپوهاي خاص مي توان از آنها استفاده کرد. اين سورفکتانت ها به ندرت در فرمولاسيون شامپوها مورد استفاده قرار مي گيرند و ساليان زيادي است که به ميزان گسترده اي در صنايع صابون سازي بعنوان استخوان بندي اصلي صابون هاي سيندت جامد بکار برده مي شوند. اين سورفکتانت ها کف کرمي بسيار قابل قبولي را ايجاد مي کنند.
– سارکوزينات ها
مولکول اين مواد شباهت زيادي به سارکوزين ( N- متيل گلايسين) دارند .اين مواد با حالت دهنده هاي کاتيوني سازگاري نسبتا خوبي دارند و براي پوست و چشم ها ملايم مي باشند. اين سورفکتانت ها در فرآورده هاي اصلاح بيشتر مورد از شامپوها مورد استفاده قرار مي گيرند.

– کريپتوآنيونيک ها
اين مواد طبيعتا آنيوني هستند اما به دليل درجه کربوکسيلاسيون بالا رفتاري شبيه به سورفکتانتهاي غير يوني از خود نشان مي دهند. اين مواد هيچگاه به تنهايي استفاده نمي شوند بلکه به منظور کاهش اثرات تحريک کنندگي مواد بشدت آنيوني به اين مواد اضافه مي شوند (66)

– آسيگلوتامات ها
اين مواد سورفکتانتهاي آنيوني دي کربوکسيلات مي باشند که بسيار ملايم بوده و در آب هاي سخت بخوبي کف مي کنند، اين مواد سازگاري خوبي با پوست دارند و بهمين دليل با وجود قيمت بالا در فراورده هاي پاک کننده بدن مورد استفاده قرار مي گيرند.

بررسي فسفات ها
اين مواد به دليل خواص کف کنندگي ضعيف و قيمت بالا کمتر در فرمولاسيون شامپوها و فراورده هاي پاک کننده بدن مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سورفکتانتها عموما به عنوان امولسيفاير روغن در آب مورد استفاده قرار مي گيرند. فسفات ها بصورت مونو، دي و تري استر موجود مي باشند که با بالارفتن درجه استري از قدرت امولسيون کنندگي آنها کاسته مي شود.

4-10-1-3- مواد فعال در سطح غير يوني
مواد اين دسته اغلب به عنوان مواد پاک کننده اصلي در شامپوها مورد استفاده قرار نمي گيرند. پلورونيک ها50 از مهمترين مواد اين دسته مي باشند. اين مواد درواقع بلاک کوپليمرهائي از اتيلن و پروپيلن اکسايد ها مي باشند. پلورونيک ها مانند ايزوتيانات ها براي پوست و چشم ملايم مي باشند. کاربرد اصلي سورفکتانت هاي غير يوني در فرمولاسيون شامپوها براي اصلاح خصوصيات کف ايجاد شده توسط آنها خصوصا کيفيت و ثبات کف مي باشد. سوپر آميد ها يا مونو – دي آآلکانولاميدها از اين دسته بوده و براي اصلاح خصوصيات کف شامپوها بکار برده مي شوند. اين مواد در غلظت هاي پايين (1-3% وزني / وزني) ميتوانند سبب افزايش ويسکوزيته و راحتي و ايمني بيشتر شاموها گردند. استئاريک اتانولاميدها به عنوان صدفي کننده موثر در نظر گرفته مي شوند. اين مواد همچنين مي توانند سبب افزايش ميزان کف فراورده شوند

4-10-1-4- مواد فعال در سطح آمفوتري
اين مواد داراي خصوصيات اسيدي و بازي بطور توام مي باشند. مثال هايي از اين مواد به شرح ذيل مي باشند :
زنجيره هاي آلکيل بلند با استخلافات آمينو اسيد بر روي N
زنجيره هاي آلکيل بلند با استخلافات بتائيــــن بر روي N
مشتقات ايميدازول با زنجيره آلکيل بلند
ساختمان ويژه مشتقات بتائين آنها را قادر مي سازد که در محلول هاي قليايي بصورت آنيون و در محيط هاي اسيدي بصورت کاتيون رفتار نمايند. اين مواد براي پوست و چشم ها ملايم بوده و ثبات زيادي در روي موها دارند، همچنين کف حاصل از اين مواد کمتر تحت تاثير تغييرات pH قرار مي گيرد. مشتقات ايميدازول نيز داراي خصوصيات مشابهي مي باشند، اين مواد همچنين قادرند محدوده وسيعي از غلظت هاي الکتروفيل را تحمل کنند. اين مواد از نظر ملايمت قابل قياس با ايزوتيانات ها و پلورونيک ها بوده و از مواد مناسب براي استفاده در شامپوهاي روزانه و شامپوهاي بچه به عنوان مواد پاک کننده اصلي مي باشند.
4-10-1-5 مواد فعال در سطح کاتيوني
شامپوهاي حاوي اين مواد داراي کف کمتري مي باشند. (65)
سورفکتانتهاي کاتيوني با انواع کاتيوني ناسازگاري داشته و در حضور غلظت هاي بالا از اين مواد رسوب مي کنند. اين سورفکتانت ها بيشتر به منظور حالت دهندگي و خواص ضد ميکروبي مورد استفاده قرار مي گيرند تا بدليل خواص پاک کنندگي.

4-10-1-6- سورفکتانت چند عاملي
اين سورفکتانت ها حاصل آخرين تحقيقات و تکنولوژي نوين در صنايع شيميايي و آرايشي و بهداشتي مي باشد. اين سورفکتانت ها در ساختار مولکولي خود داراي دو قسمت آبدوست و يا دو سه قسمت آبگريز مي باشند. خواص اين سورفکتانت ها به شرح ذيل مي باشند:
1 – اين سورفکتانت ها نسبت به سورفکتانت هاي معمولي تمايل بيشتري به جذب در بين محصولات مائي نشان مي دهند. ميزان جذب اين مواد در بين سطح مايع- هوا ، مايع- مايع، يا جامد- مايع در حدود 100-1000 برابر بيش از سورفکتانت هاي سنتي است. به همين دليل کارايي اين مواد بسيار بالا بوده و به مقادير بسيار کمتري از آنها نسبت به سورفکتانت هاي معمولي در فرمولاسيون ها نياز مي باشد.
2 – غظت بحراني تشکيل ميسل 51
براي اين مواد 10 تا 100 برابر کمتر از سورفکتانت هاي معمولي استو اين بدان معني است که ميزان تحريککنندگي اين مواد بسيار کمتر مي باشد، زيرا مولکول هاي منفرد و تکي سورفکتانت سبب ايجاد تحريک مي گردند نه مولکول هاي درگير ميسل. تشکيل ميسل ها در غلظت پايين سبب مي شود که اين مواد بتوانند در غلظت هاي پايين محلوليت مواد کم محلول را افزايش دهن، زيرا افزايش دهندگي محلوليت تنها در غلظت هاي بالاي CMC اتفاق مي افتد. اين مسئله در برخي از فرمولاسيون ها بسيار حائز اهميت است، اين مواد قادرند مواد مختلف از قبيل مواد هيدروکربني مانند تولوئن يا هگزان، سورفکتانت هاي نامحلول، رنگ هاي نامحلول و ليپوزوم ها به صورت موثري در فرمولاسيون حل کنند.
3 – گروه هاي فعال در اين سورفکتانتها بطور نزديکترو فشرده تري مي توانند در بين سطح تجمع کنند. (خصوصا زماني که فاصله اين گروه ها در مولکول 4 کربن با کمتر باشد) و بنابراين لايه يکنواخت تر و چسبنده تري در بين سطح از مولکول هاي اين سورفکتانتها ايجاد مي گردد و اين به معني پايداري بيشتر لايه ايجاد شده و کاهش بسيار بيشتر در کشش سطحي توسط اين مواد نسبت به سورفکتانت هاي سنتي مي باشد. اين فرآيند در بين سطح مايع و هوا موجب پايداري بيشتر کف، در بين سطح مايع – مايع سبب پايداري بيشتر امولسيون و در بين سطح مايع – جامد سبب پراکندگي مطلوب تر ذرات ماده جامد و پايدارتر شدن سوسپانسيون مي گردد.
4 – در انواع يوني اين سورفکتانت ه

پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده، مصرف کنندگان

دسته از حالت دهنده ها بيشترين محبوبيت را در بين مصرف کنندگان خانگي و سالن هاي آرايشي دارند، با وجود آن که توانايي کمي در ترميم موهاي آسيب ديده دارند. آن ها شامل آب، مواد حالت دهنده، چربي ها و غلظت دهنده ها هستند. ماده ي حالت دهنده معمولا از دسته ي شوينده هاي کاتيوني از نوع چهارتايي مي باشد.
4-6-6- حالت دهنده هاي عميق44 :
برعکس حالت دهنده هاي فوري که اغلب لوسيون هستند، حالت دهنده هاي عمقي به طور معمول کرم و روغن مي باشند. اين حالت دهنده ها به گونه اي طراحي شده اند که قبل از هر بار شامپو، حدود 30-20 دقيقه بر روي موها قرار مي گيرند. حالت دهنده هاي عمقي معمولا داراي غلظت بالاتري از عوامل حالت دهنده ي چهارتايي و پروتئيني هستند(60). هدف يک حالت دهنده ي عميق آن است که حالت دهنده کاملا مو را بپوشاند و به آن نفوذ کند تا ظاهر مو زيباتر شود(61). گاهي اوقات از سشوار يا حوله ي داغ جهت ايجاد گرما استفاده مي شود، گرما موجب متورم شدن موها شده ودر نتيجه نفوذ حالت دهنده بيشتر مي شود. اين محصولات براي موهاي به شدت آسيب ديده طراحي شده اند.
4-6-7- حالت دهنده هاي بدون نياز به آبکشي45 :
اين دسته از حالت دهنده ها پس از خشک کردن مو با حوله، مورد استفاده قرار مي گيرند و براي کمک به حالت دهندگي مو طراحي شده اند. آن ها تا نوبت شامپو زدن بعدي روي موها باقي مي مانند. يک گروه بزرگ از حالت دهنده هاي ماندگار با عنوان لوسيون هاي خشک کننده شناخته مي شوند، که موها را مي پوشانند و از پروتئين مو در برابر گرما، در حين فرآيند خشک کردن مو جلوگيري مي کنند. اين حالت دهنده هاي بسيار محبوب براي موهاي مجعد و وز طراحي شده اند. اين محصولات موها را چرب و مرطوب مي کنند و در عين حال موجب حالت دهندگي موها مي شوند. به عنوان مثال اسپري هاي براق کننده و پمادهاي روغني به حفظ آب موهاي صاف شده با فرآيندهاي شيميايي کمک مي کنند، هنگام شانه کشيدن مو اصطکاک را کاهش داده و در نتيجه از شکستن موها جلوگيري مي کنند. حالت دهنده هاي ماندگار روغني در افرادي با موهاي نازک و صاف، موهاي معيوب را جدا کرده و موها را به سختي فرم مي دهند، اما در افرادي با موهاي مجعد و زبر اين روغن ها حالت دهندگي و درخشندگي مو را بهبود مي بخشند. اين محصولات حاوي وازلين، روغن معدني، روغن سبزيجات، سيليکون و ماده ي مرطوب کننده ي مو هستند. حالت دهنده هاي ماندگار لايه ي نازکي بر روي مو تشکيل مي دهند که گاهي با شستشو با شامپو نيز به سختي پاک مي شود. در اين مورد داشتن موهاي محکم و فر يک حسن محسوب مي شود، زيرا شامپو کردن بيشتر و آسيب کمتر به مو را ممکن مي سازد. يقينا در افرادي که موهاي نازک و صاف دارند، اين حالت دهنده ها ظاهر موها را چرب نشان مي دهند. توجه به اين نکته مهم است که هدف اصلي استفاده از شامپو تميز کردن پوسته ي سر است و نه موها. مقدار و نوع حالت دهنده ي مورد استفاده به درجه ي فر موجود در مو بستگي دارد. يک نمونه موي مجعد، وز و محکم نسبت به يک موي صاف به حالت دهنده ي بيشتري نياز دارد.
4-7- پاک کردن مو به وسيله شامپوها(63)
مهمترين و اصلي ترين وظيفه اين فراوردهها قابليت پاک کنندگي آنها ميباشد. تحقيقات اخير نقش سه نوع ماده اصلي را در ايجاد آلودگي هاي مو اثبات کرده اند که عبارتند از :
1. سبوم که شامل ترشح چربي از غدد سباسه است.
2. مواد پروتئيني که بيشتر مربوط به سلول هاي کنده شده از پوست سر و پروتئين هاي موجود در ترشح غدد عرقي مي باشد.
3. آلودگي هاي موجود در هواي محيط46 و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي استفاده شده در مو.
مطالعات نشان داده اندکه اسيد هاي چرب موجود در سبوم مي توانند توسط يون کلسيم به پروتئين هاي سطح مو متصل شوند. مواد تشکيل دهنده سبوم در جدول 4-5 آوردن شده است. اسکوالن يکي از ترکيبات موجود در سبوم است که يک تري ترپن حاوي چهار پيوند اشباع نشده -C=C- مي باشد. وزن مولکولي اين ماده 410 بوده و پيش ساز Precursur بيوسنتز لانسترول مي باشد.
جدول 4-5 ترکيبات تشکيل دهنده سبوم
نوع ترکيب
درصد وزني / وزني
کلسترول
5/8
اسيد هاي چرب آزاد
22
تري گليسيريد ها
35
مومها و استرهاي مومي
6/18
اسکوالن
3/11
هيدروکربنهاي متفرقه
5
سبوم مصنوعي با ترکيباتي نسبتا مشابه سبوم طبيعي براي تحقيقات در مورد کارايي اين فراورده ها ساخته شده است(62). از نکات مهم ديگر در اين مورد چگونگي پخش سبوم ترشح شده بر روي پوست مي باشد. تحقيقات نشان داده اند که پخش و گسترش سبوم در زماني که موها توسط خشک کن برقي خشک شوند بيشتر و سريعتر از زماني خواهد بود که عمل خشک کردن در دماي معمولي اتاق انجام گردد.
4-8- مروري بر خواص پاک کنندگي شامپوها
اگر چه امولسيونه کردن و مهمترين نقش را در خاصيت پاک کنندگي شامپوها اعمال مي کنند، اما بايد عوامل ديگري را نيز در نظر گرفت از قبيل خواص فيزيکوشيميائي سبوم و تاثير گذشت زمان بر خواص فيزيکوشيميائي و رئولوژي آن که در قابليت پاک شدن آن از روي پوست و مو موثر باشد. همچنين آلودگي هاي محلول در چربي معلق در هوا مي توانند بر رواني و جريان پذيري سبوم تاثير داشته باشند. براي درک بهتر عوامل موثر و مکانيسم هاي درگير در اين مسئله بايد خصوصيات سبوم از جنبه هاي مختلف بصورت دقيق مشخص گردند.
4-9- کف کنندگي شامپوها
خاصيت ايجاد کف توسز شامپوها يکي از مهمترين خواص آنها بشمار رفته و نقش مهمي در پذيرش فراورده از جانب مصرف کننده دارد، زيرا يک نشانه عيني براي مشاهده قدرت پاک کنندگي شامپو براي مصرف کننده مي باشد. شامپو بايد به سرعت و به مقدار کافي کف کند. عمل کف کردن طي سه مرحله انجام مي گيرد که به شرح ذيل مي باشد :
* توليد سريع کف
* رسيدن کف به حداکثر مقدار خود
* پايدار ماندن و غلظت مناسب کف ايجاد شده
ثبات و غلظت کف ايجاد شده بايد به گونه اي باشدکه اصطلاحا حالت کرمي ناميده مي شود. فرمولاتور شامپو بايد اين توانايي را داشته باشد که مقدار و خصوصيات اصلي کف توليد شده توسط فرآورده را بصورت کمي مورد ارزيابي قرار دهد، البته خصويلت کف از قبيل قابليت تشکيل لايه نازک يا کشش بين سطحي آن نمي تواند معيار مناسب و قابل اطميناني از کارايي عملي شامپو را در اختيار قرار دهد. يک روش براي ارزيابي و اندازه گيري کف توليد شده توسط فرآورده به نام روش رس- مايلز47 ناميده شده که به شرح ذيل مي باشد :
يک حجم استاندارد از شامپو از داخل يک ظرف قيف مانند در زمان مشخص به درون يک ظرف استوانه اي بزرک حاوي مقدار مشخصي آب ريخته مي شود. ريزش فرآورده به درون آب سبب ايجاد کف مي گردد که حجم ان قابل اندازه گيري مي باشد. اين روش را مي توان مقداري تغيير نيز داد مثلا براي نزديکتر شدن نتايج آن با ميزان عملي در ظرف دوکي شکل نيز به جاي استفاده از نيروي گرانشي براي ريزش فراورده مي توان از پمپ استفاده کرد. آزمايشات ديگري نيز براي اندازه گيري کمي ظرفيت توليد کف شامپوها وجود دارد که به فراواني مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين آزمايشات براي ايجاد کف از روش هاي ديگري غير از ريزش از قبيل بهم زدن فراورده يا دميدن هواي پر فشار به داخل آن استفاده مي شود، اما اين روش ها از ضريب اطمينان بالايي برخوردار نيستند. به غير از حجم کف ايجاد شده روش هائي براي ارزيابي ساير خواص کف موجود است اما به اندازه تعيين حجم کف عموميت ندارند. اين آزمايشات براي بررسي ثبات و غلظت کف ايجاد شده و اساس آنها بر پايه مدت زمان جريان يافتن کف مورد نظر از يک ظرف قيف مانند مي باشد. بديهي است که يک کف با ثبات و کرمي به مدت زمان بيشتري نسبت به يک کف بي ثبات، طريف و شکننده براي جريان يافتن در شرايط مشابه نياز دارد. روش ايده آل براي پيش بيني قدرت توليد کف شامپوها به اينصورت است که شرايط معمولي استفاده از شامپو توسط مصرف کننده را شبيه سازي نمايد. در اين روش اجزا و مواد دخيل در فرآيند طبيعي شستشوي سر از قبيل مو، سبوم، ماده پاک کننده و آب بايد موجود باشد. همچنين دماو رطوبت نيز مشابه با شرايط طبيعي مصرف ننده بايد بازسازي گردد. مهمترين عامل در اين روش شرايط مکانيکي وديناميکي توليد کف مي باشد. در حال طبيعي شستشوي سر توليد کف با هيچ يک از روش هاي گفته شده در آزمايشات مانند ريزش، به هم زدن يا دميدن هوا انجام نمي گردد. بلکه کف ايجاد شده در نتيجه فشرده شدن و وارد آمدن نيرو به موها در شرايط اشباع از شامپو ايجاد مي گردد. در روش شبيه سازي، کف از فشرده شدن مقدار مشخصي موي آغشته به سبوم و محلول شامپو در بين انگشتان دست ايجاد مي گردد.
4-10- اجزاء شامپوها:
اساس ساختمان يک شامپو يک محلول از مواد شوينده آن مي باشد. خواص اين محلول شوينده توسط مواد افزودني به نحوي تغيير داده مي شود که استفاده از آن راحت تر شده و آسيب ديدگي موها در نتيجه تماس با مواد شوينده به حداقل ميزان ممکن کاهش يابد. ليست مواد مورد استفاده در فرمولاسيون شامپو به شرح ذيل مي باشد:
* ماده يا مواد پاک کننده اصلي
* افزودني ها و پاک کننده هاي کف
* مواد مات کننده
* مواد هيدروتورپ
* تنظيم کننده هاي ويسکوزيته
* مواد اکتيو
* ساير …

بررسي جزئيات مواد تشکيل دهنده شامپو
آب :
اولين ماده اي است که در ترکيب شامپو وجود دارد و در حدود 70 الي 80 درصد از شامپو را تشکيل مي دهد، آب است. آب مورد استفاده در شامپو ديونيزه و و در واق آبي است که عمليات خاصي براي برداشتن ذرات مختلف مانند ذرات فلزي يا يون هاي ناخواسته موجود در آن صورت گرفته است.
4-10-1- بررسي مواد فعال کننده در سطح(64) :

مقدمه
پديده بنيادي در فعاليت سطحي، جذب سطحي نام دارد که به دو اثر کاملا مشخص منجر مي شود:
* پايين آوردن يک يا چند کشش مرزي در سطوح مشترک موجود در دو سيستم
* تثبيت يک يا چند سطح مشترک به وسيله تشکيل لايه هايي که جذب شده اند(65)
يک ماده فعال در سطح ماده اي است که ضمن استفاده از اين پديده انرژي سطحي سطحي را که با آن درتماس است، تغيير دهد (66) کاهش انرژي سطحي را مي توان به سادگي در مواردي مانند کف کنندگي، افزيش ميزان گسترش يک ماده بر روي سطح يک جامد، افزايش ميزان تعليق ذرات يک جامد در محيط يک مايع و تشکيل امولسيون مشاهده کرد. کاربرد مواد فعال در سطح در محصولات آرايشي و بهداشتي پديده اي جا افتاده است که بسته به خواص مورد نياز براي فعاليت سطحي به پنج دسته تقسيم مي شود :
شويندگي
o هنگامي که مشکل اصلي، حذف ماده آلوده کننده باشد، مواد فعال در سطح با خاصيت شويندگي مورد نياز است مانند خاصيت شامپوها و صابون هاي دستشويي
ترکنندگي
o در محصولاتي که تماس خوب ميان محلول و جزء مورد عمل مطلوب باشد، خواص تر کنندگي مورد نياز خواهد بود، مانند خاصيت رنگ موها و لوسيون هاي فر دائمي مو.
کف کنندگي
o لازم است هنگام مصرف برخي محصولات کف زيادي توليد شود. در اين محصولات از مواد فعال در سطح ويژه اي استفاده مي شود، مانند شامپوها و شامپوهاي بدن.

امولسيون کنندگي
o در محصولاتي که تشکيل و پايداري امولسيون يک خاصيت ضروري است از مواد فعال در سطحي که خواص امولسيون کنندگي دارد استفاده مي شود، مانند کرم هاي ويژه پوست و مو.
انحلال پذير کردن
o هنگامي که لازم است يک جزء انحلال ناپذير در يک محصول حل شود بايد از ماده فعال در سطحي استفاده شود که خواص مناسبي دارد، مانند انحلال پذير کردن عطر ها و طعم ها.

4-10-1-1- دسته بندي مواد فعال در سطح
تمامي مواد فعال در سطح از ذنظر ساختاري داراي يک وجه مشترک هستند، آن اين استکه تمامي آنها مولکول هاي آمفي پاتيک هستند. اين بدان معني است که مولکول دو بخش متمايز دارد :

1. واحد

پایان نامه با کلید واژگان موها، سيليکون، پروتئين

دهنده ها همچنين با کاهش اصطکاک بين تار موها از طريق صاف تر کردن سطح کوتيکول هاي مو، قابليت حالت دهندگي مو را بهبود مي بخشند. بدين ترتيب که شکاف هاي اطراف يا بين کوتيکول ها را مي پوشانند. يک حالت دهنده ي خوب اصطکاک بين موها را تا %50 کاهش مي دهد(37). کاهش اصطکاک همچنين به باز کردن گره هاي مو در هنگام شامپو زدن کمک مي کند. از فوايد ديگر حالت دهنده ها افزايش درخشندگي مو است(38). درخشندگي مو در نتيجه ي انعکاس نور از تارهاي مو حاصل مي شود(39-40). هر چقدر سطح مو صاف تر باشد، نور بيشتري منعکس مي کند(41). حالت دهندها با افزايش چسبندگي کوتيکول به تار مو آن را براق تر مي کنند(42). بنابراين يک موي براق که نتيجه ي يک موي سالم است، از ترکيب دو عامل ساختار فيزيکي مو و بهبود سطح مو به کمک مواد تشکيل دهنده ي حالت دهنده ها ممکن مي شود. و در نهايت يک حالت دهنده، دو شاخه اي شدن انتهاي مو را به طور موقت اصلاح مي کند. دو شاخه اي شدن مو با نام “موخوره38” شناخته مي شود و زماني رخ مي دهد که کوتيکول از بدنه ي مو جدا شده و پوشش کراتيني نرم و مغز مو در معرض هوازدگي و آسيب ناشي از آراستن موها قرار گيرد. پروتئين اين ساختارها، توانايي مقاومت در برابر صدمه، ترک خوردن و يا ساييده شدن را ندارند(39). حالت دهنده ها به طور موقت بقاياي آسيب ديده ي کورتکس مو را مي پوشانند و تا نوبت شامپوي بعدي از آن ها محافظت مي کنند. در نتيجه از ظاهر مجعد انتهاي مو جلوگيري شده و شکست تارهاي مو به حداقل مي رسد. سال ها پيش اين نگراني وجود داشت که حالت دهنده ها لايه ي نازکي بر روي تارهاي مو ايجاد مي کنند که به سختي توسط شامپو شسته مي شود. ظاهر اين موها به شدت روغني بود و به سختي فرم مي گرفت و بدليل واکس و روغن زيادي که داشت به طور کامل توسط شامپوهاي متداول شسته نمي شد. هر چند اين حالت ممکن است امروزه نيز با استفاد از شامپوهاي نامناسب رخ دهد. البته افزودن سيليکون ها به حالت دهنده هاي مو به جاي واکس و روغن ها، اين مشکل را حل کرده است.
جدول 4-2 نقش حالت دهنده هاي مو
مزاياي حالت دهنده ي مو
تاثير بر روي مو
مکانيزم عمل
کاهش الکتريسيته ي ساکن
جلوگيري از به هوا رفتن مو
خنثي کردن بارهاي منفي مو
افزايش درخشندگي مو
سالم نشان دادن ظاهر مو
پوشاندن تار مو را با ماده ي منعکس کننده ي نور
کاهش اصطکاک مو
کاهش گره خوردن مو
چسباندن کوتيکول هاي سست به مو
افزايش حالت دهندگي
بهبود فرم پذيري مو به حالت دلخواه
پرکردن ترک سطحي مو، کاهش الکتريسيته ي ساکن
افزايش نرمي مو
بهبود ويژگي هاي لمسي مو
هموار کردن کوتيکول سست، ايجاد سطح صاف در مو
ترميم موقت دوشاخه شدن
بهبود ظاهر موهاي فرسوده ي انتهايي
چسباندن پوشش کورتکس و مغز مو به هم و ترميم انتهاي مو

4-5- مکانيسم شماتيک اثر ترميمي و حالت دهندگي بر روي تار مو
شامپو هاي حالت دهنده حاوي مقاديرزيادي از عوامل حالت دهنده و پاک کننده در کنار يکديگر هستند که مکانيسم عملکرد آنها برروي تار مو در شکل 4-1 نشان داده شده است.(40)و(41)و(42)
شکل 4-1 (الف)

شکل 4-1 (ب)

شکل 4-1 (ج)

شکل 4-1 (د)

4-6- طراحي فرمولاسيون حالت دهنده :
حالت دهنده ها براي انواع مختلف موها و نيازها در دسترس هستند. به عنوان نمونه انواع مختلفي از مواد بهبود دهنده ي مو براي دست يابي به حالت دهندگي بهتر، به ترکيب آن ها افزوده شده است. در جدول 3 انواع مختلفي از حالت دهنده هاي متداول و نحوه ي عملکرد آن ها آورده شده است. از جمله چهارجزئي ها، فيلم تشکيل دهنده ها، پروتئين ها و سيليکون ها. (43)
4-6-1- حالت دهنده هاي چهارجزئي39 :
عوامل حالت دهنده ي چهارجزئي که با نام ترکيبات چهارتايي آمونيوم يا چهار نيز شناخته مي شوند، از دسته شوينده هاي کاتيوني هستند(44). اين مواد هم در شامپوهاي حالت دهنده و هم در حالت دهنده هاي مو وجود دارند(45). وظيفه ي آن ها خنثي کردن بار منفي روي موها و در نتيجه کاهش الکتريسيته ي ساکن است(46). چسبندگي بارهاي مثبت موجود در حالت دهنده به بارهاي منفي روي مو موجب مقاومت حالت دهنده هاي چهارجزئي در برابر آب کشي مي باشد(47). بنابراين عوامل حالت دهنده تا هنگام شستشو با شامپو بر روي مو باقي مي مانند و زيبايي بادوام موها را تامين مي کنند.
4-6-2- حالت دهنده هايي که يک لايه ي نازک بر روي مو تشکيل مي دهند40 :
دسته ي دوم از حالت دهنده ها با نام تشکيل دهنده ي لايه ي نازک شناخته مي شوند. عملکرد آن ها از طريق تشکيل يک لايه ي نازک پليمر بر روي مو است(48). اين حالت دهنده ها شامل مقاديري از پليمر هاي جديد و سبک مانند پلي وينيل پيروليدون41 (PVP) هستند که بر روي کوتيکول، سطحي صاف و با قابليت انعکاس نور ايجاد مي کنند(49). آن ها با پرکردن مکان هاي خالي پروتئين مو و کاهش الکتريسيته ي ساکن مو از طريق خنثي کردن هر نوع بار موجود بر روي آن، درخشندگي و براقيت موها را افزايش مي دهند. اين حالت دهنده ها به طور معمول پس از خشک کردن موها استفاده مي شوند و گاهي در کنار عوامل فرم دهنده ي مو به کار مي روند.
4-6-3- حالت دهنده هاي داراي پروتئين42 :
دسته ي سوم از حالت دهنده ها پروتئين ها هستند(50). هنگامي که کوتيکول در حين آسيب هايي چون شانه کردن، برس کشيدن، فرم دادن و فرآيندهاي شيميايي از بين مي رود، مو استحکام ساختاري خود را از دست مي دهد. اين مناطق عاري از کوتيکول مکان هايي را براي قرار گرفتن پروتئين هاي حالت دهنده فراهم مي کنند. اين پروتئين ها به وزن هايي از 1000 تا 10000 دالتون تجزيه مي شوند(51). اين فضاهاي خالي روي کوتيکول ممکن است در اثر عوامل ديگري نيز ايجاد شود: رنگ کردن مو، که در آن کوتيکول در معرض پراکسيد هيدروژن يا آمونياک قرار مي گيرد، فر کردن دائمي مو، که کوتيکول در معرض آمونيوم تيوگليکولات تخريب مي- شود. قطعات کوچک پروتئين به درون اين فضاهاي خالي مو نفوذ مي کنند و استحکام مو را در برابر شکست تا %10 افزايش مي- دهد. اين افزايش مقاومت دائمي نيست و پس از شستشو با شامپو از بين مي رود. حالت دهنده هايي با پروتئين هاي اضافي، پروتئين ها را جايگزين مي کنند و به طور موقت موجب بهبود استحکام موها مي شوند. اين پروتئين ها از کلاژن حيواني، کراتين، جفت و يا تخم مرغ بدست مي آيند. منبع اين پروتئين ها چندان اهميت ندارد اما اندازه ي ذرات و توانايي آن ها در ورود و باقي ماندن در مو بسيار مهم است. (52-53) قدرت اين حالت دهنده ها در استحکام بخشيدن به مو، به زمان اتصال آن ها به مو بستگي دارد. هر قدر اين حالت دهنده ها مدت زمان بيشتري با مو در تماس باشند، پروتئين هاي بيشتري مي توانند به درون مو نفوذ کنند. مقدار پروتئيني که به درون مو نفوذ مي کند، تعيين کننده ظاهر نهايي موها و استحکام موها در برابر شکست مي باشد. براي حفظ تاثير حالت دهنده استفاده ي مجدد از آن پس از هر بار تماس مو با آب ضروري است.

4-6-4- حالت دهنده هاي سيليکوني43 :
آخرين گروه مهم از حالت دهنده ها سيليکون ها هستند. سيليکون ها در صنعت ساخت شامپوهاي حالت دهنده و حالت دهنده هاي فوري تحول بزرگي ايجاد کردند. سيليکون به طرز شگفت آوري از منظر بررسي بر روي پوست، فاقد التهاب و حساسيت مي باشد(54). سيليکون از سيليس به دست مي آيد که سيليس خود در خاک، کوارتز و گرانيت يافت مي شود. خواص شيميايي سيليکون از پيوندهاي يک در ميان سيليس و اکسيژن ناشي مي شود، اين پيوندها بسيار قوي هستند و به پيوندهاي سيکلوکساني معروفند. سيليکون مايعي بي بو، بي رنگ و غيرسمي است(55). سيليکون امتزاج ناپذير و غيرقابل حل در آب است، به همين دليل از آن در حالت دهنده ها استفاده مي شود. زيرا يک لايه ي نازک بر روي مو تشکيل مي دهد که در مقابل آبکشي مقاومت مي کند. متداول ترين شکل سيليکون که در حالت دهنده هاي مو استفاده مي شود دايمتيکون است که حالت دهندگي مو را با کاهش الکتريسيته ي ساکن بهبود مي بخشد، موجب کاهش گره خوردگي مو از طريق کاهش اصطکاک مي شود و با نرم تر کردن کوتيکول هاي زبر، موها را درخشان مي کند. از آنجايي که سيليکون يک لايه ي نازک غيرروغني بر روي تارهاي مو تشکيل مي دهد، ظاهر چرب حاصل از استفاده ي ساير حالت دهنده ها را ايجاد نمي کند(56-57). سيليکون بسيار ايمن است و هيچ گزارشي مبني بر خطرناک بودن آن از شامپوها، حالت دهنده ها، مرطوب کننده ها و ساير لوازم آرايشي حاوي سيليکون مشاهده نشده است.

جدول 4-3 طبقه بندي حالت دهنده ها
طبقه بندي حالت دهنده
مواد اوليه
مزيت مهم
اثر زيبا سازي بر روي مو
شوينده کاتيوني
ترکيبات چهارتايي امونيوم
* صاف کردن کوتيکول
* کاهش الکتريسيته ساکن
* ترميم بسيار عالي موي اسيب ديده در اثر فرآيند شيميايي
فيلم فورمرها
پليمر ها
* پر کردن ترک هاي مو
* کاهش الکتريسيته ساکن
* افزايش درخشندگي
* بهبود ظاهر موهاي خشک
* بهبود ظاهر موهاي زبر و فر
حاوي پروتئين
پروتئين هاي تجزيه شده
* نفوذ به مو جهت افزايش استحکام
* ترميم موقتي انتهاي شکافته شده مو
سيليکون ها
دايمتيکون، سيکلومتيکون، آمودايمتيکون
* قرار گرفتن بر روي مو به صورت يک لايه نازک
* کاهش اصطکاک حاصل از شانه زني
* افزايش درخشندگي
گوناگوني حالت دهنده ها :
حالت دهنده ها با توجه به نحوه ي عملکرد آن ها و زماني که در فرآيندهاي زيبايي مورد استفاده قرار مي گيرند، طبقه بندي مي شوند(58-59). انواع مهمي از حالت دهنده هاي مو در جدول 4 ذکر شده اند. اين حالت دهنده ها شامل حالت دهنده هاي فوري، حالت دهنده هاي عمقي، حالت دهنده هاي ماندگار و شوينده هاي مو هستند.
جدول 4-4 انواع محصولات حالت دهنده
نوع
استفاده
شاخص
فـوري
استفاده پس از شامپو زدن مو و سپس آبکشي
براي موهاي با آسيب کم، کمک به شانه کشيدن خيس
عمـيق
30-20 دقيقه استفاده، سپس شامپو و آبکشي
براي موهاي آسيب ديده از فرآيندهاي شيميايي
ماندگار
استفاده پس از خشک کردن مو با حوله
جلوگيري از آسيب حاصل از خشک کردن مو، کمک به شانه کردن و فرم دادن مو
شوينده
استفاده پس از شامپو، سپس آبکشي مو
کمک به شانه کردن و فرم دادن مو زدودن بقاياي صابون، اگر مايع شفاف باشد
4-6-5- حالت دهنده هاي فوري :
حالت دهنده هاي فوري به شکل مناسبي نام گذاري شده اند، زيرا بلافاصله پس از شستشوي موها با شامپو مورد استفاده قرار مي گيرند. اين حالت دهنده ها زماني معادل 5-1 دقيقه در تماس با مو قرار مي گيرند و سپس آبکشي مي شوند. به دليل اين زمان کم حالت دهندگي کمي را موجب مي شوند و براي اينکه تاثير دلخواه را ايجاد کنند، بايد پس از هر بار شستشو با شامپو مورد استفاده قرار گيرند. پس از توسعه ي ساخت شامپوهايي با قدرت بالاي پاک کنندگي چربي، نياز به اين دسته از حالت دهنده ها به وجود آمد. به علاوه بسياري از مدل هاي موي امروزي نياز به شستشوي مکرر با شامپو دارند تا مواد مورد استفاده مانند ژل، موس، واکس و اسپري از موها زدوده شود. بنابراين موها روزانه با شوينده هاي قوي که موها را بد حالت مي کند، شسته مي شوند. افرادي از حالت دهنده هاي فوري استفاده مي کنند که يا به طور مکرر از شامپو استفاده مي کنند و يا موهايشان در اثر فرنمودن دائمي و نيز رنگ نمودن مو آسيب ديده است. اين

پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان

مشکل افرين باشد. خشک کننده هاي موي سر و ديگر ابزار حرارتي به کار رفته، ابتدا کراتين مو را صاف مي کنند. اگر اين وسايل بسيار داغ باشند، آب موجود در مو به جوش مي آيد و در نتيجه حباب هاي بسيار کوچکي از بخار از داخل تار موي صاف شده متصاعد مي شود. مو به واسطه اين عمل ضعيف مي شود و ممکن است به طور کامل بشکند. هيچ درماني براي موهاي آسيب ديده از حرارت زياد وجود ندارد.
3-1-6- به حداقل رسانده آسيب
اگر مو قبل از هر گونه محافظتي آسيب جدي و قابل ملاحظه اي ببيند کوتيکول نمي تواند ترميم شود. بنابراين بايد مراقبت و محافظت از مو قبل از ايجاد هر گونه آسيب به کار گرفته شود. بهترين راه براي به حداقل رسانيدن اين آسيب ها، استفاده پي در پي و منظم از حالت دهنده هاي مناسب است. اين عمل باعث مي شود تا کوتيکول سالم مانده، اصطکاک و الکتريسته ساکن کمتري را داشته باشد. حالت دهنده هايي که حاوي دايمتيکون هستند، ترکيبي از سيليکون که از سيليکا ساخته شده و يکي از شناخته شده ترين مواد روي زمين است، بيشترين نشست را بر روي لبه هاي فلس هاي کوتيکول دارند، مکاني که در آن آسيب به راحتي بروز مي کند.ذرات کروي بسيار ريز اين مواد باعث نرمي سطح مو شده و ايجاد درخشندگي مي کنند. دايمتيکون، مو را در مقابل اسيب هاي ناشي از برس و شانه کردن و يا اراستن با ابزار ديگر محافظت مي کند و اين محافظت در زمان خيس يا خشک بودن يکسان است (23)، ديگر مواد تشکيل دهنده حالت دهنده ها و ديگر مواد مراقبت از مو با صاف يا نرم کردن لايه هاي خارجي کوتيکول کار خود را انجام مي دهند. اين مواد شامل عصاره هاي پروتئيني، پانتنول و ترکيبات مشابه آن هستند. تعداي از اين مواد شناخته شده به داخل مو نفوذ و به افزايش رطوبت مو کمک مي کنند. موهايي که به خوبي حالت داده شده اند به راحتي و آساني دچار در هم پيچيدگي نمي شوند. استفاده از شانه هايي با دندانه هاي درشت ويا برس هايي با انتهاي گرد نيز بسيار مفيد است. (16) و (23)

فصل چهارم
شامپو :
4-1- مقدمه :
تحقيق و پژوهش بر روي محصولات مراقبت از مو طي چند سال گذشته باعث افزايش چشمگير در کيفيت آنها شده است. در سال هاي گذشته و براي مدت زماني طولاني، مواد تميز کننده مو و پوست معنايي به جز صابون نداشتند و مي دانيم که اين ماده داراي ضعف هاي زيادي همانند ضعف شستشو در آب هاي سخت است. صابون در آب سخت به خوبي کف نمي کند و باعث بر جاي گذاشتن يک لايه چرب ناخوشايند که به خوبي شستشه نمي شود، مي گردد. اگر مو با صابون شسته شود اين لايه ناخوشايند بر روي مو ايجاد مي شود و ظاهري بي جان و بي روح بر جاي مي گذارد. در شامپوهاي مدرن، ترکيبات صابوني به وسيله مواد پاک کننده اي که سورفکتانت ناميده مي شود چايگزين شده اند. سورفکتانت ها در همه انواع آب به خوبي کف مي کنند و به راحتي و به طور کامل شسته مي شوند. البته امروزه تقريبا همه انواع شامپوها حاوي مقاديري از عوامل حالت دهنده نيز هستند. مواد پاک کننده مو و کف سر را تميز مي کنند و در همين زمان مواد کانديشنر موجود در شامپو وارد عمل مي شود و باعث شانه شدن راحت تر موهاي خيس و افزايش حجم آن بدون ايجاد الکتريسيته ساکن در زمان خشک شدن مي شود. امروزه مردم بسيار بيشتر از قبل موهاي خود را مي شويندو در نتيجه اين مصرف بالا باعث ايجاد سيستم هاي شستشوي ملايم تري بسته به نياز روزانه آنها براي پاکيزگي موهايشان شده است. به علاوه به دليل وجود انواع گوناگون مو و نياز هاي متفاوت به سطوح مختلف، حالت پذيري باعث شده تا سيستم هاي حالت دهندگي با درجات مختلفي از عملکرد به بازار مصرف عرضه شود و بر طبق نياز مصرف کنندگان نيز هر روز در حال ترقي است. (60- 62 – 78 – 79 ) شامپوها براي رفع چربي28، عرق اکرين29، عرق آپوکرين30، عناصر قارچي، سلول هاي مرده ي بيروني31، محصولات حالت دهنده ي مو، و آلودگي هاي محيطي از پوسته ي سر طراحي شده اند (25). مساحت سطح موهاي يک زن بالغ به طور متوسط 4 تا ? مترمربع است(26)، بنابراين پاک کردن موها وظيفه اي بسيار پيچيده است. طراحي فرمولاسيون يک شامپو که چرک را از بين ببرد کار بسيار آساني است، اما مويي که همه چربي هاي آن پاک شود ظاهري کدر، زبر و خشک خواهد داشته، در معرض الکتريسيته ساکن است و حالت دادن به آن مشکل تر مي باشد. بنابراين هدف يک شامپو حفظ بهداشت پوست سر و در عين حال کمک به زيبايي موهاست(27). شامپويي که خواص پاک کنندگي بالايي دارد، مي تواند موجب زدودن قشر خارجي مو شده و درنتيجه باعث مجعد شدن و کدري موها شود، در حاليکه يک شامپوي حالت دهنده ي خوب موها را درخشان کرده و قابليت رسيدگي به آن ها را بهبود مي بخشد. انتخاب يک شامپوي مناسب مي تواند تفاوت بين يک موي جذاب و يک موي غير جذاب باشد. بنابراين موضوع بحث طراحي فرمولاسيون شامپو خواهد بود.
4-2- طراحي فرمولاسيون شامپو :
قدرت پاک کنندگي شامپوها از پاک کننده هاي سنتزي يا همان سورفاکتانت ها که آمفي فيليک32 (مواد آلي شامل گروه هاي قابل حل و غير قابل حل در آب) هستند، ناشي مي شود. اين بدين معناست که مولکول پاک کننده شامل هر دو بخش چربي دوست و آب دوست است. چربي پوسته ي سر و آلودگي محلول در چربي به محل چربي دوست مي چسبد و آبي که چربي را جداکرده به محل آب دوست متصل مي شود و سپس در هنگام آبکشي شسته مي شوند(28).
وجه متمايز بين صابون قالبي و شامپو افزودن يک عامل جداکننده است. عامل جدا کننده موجب تشکيل کي ليت يون هاي منيزيم و کلسيم شده و در نتيجه از تشکيل صابون نامحلول يا همان آلودگي جلوگيري مي کند. شامپوي فاقد اين عامل جداکننده لايه ي نازکي بر روي مو ايجاد مي کند که موجب مي شود موها کدر به نظر برسند.
4-3- انواع شامپو:
با وجود آن که همه ي شامپوها داراي اجزاء اصلي مشترکي هستند، شامپوهاي موجود در بازار فرمول هاي گوناگوني دارند. زيرا تنوع موها و در نتيجه نياز به شامپوهاي مختلف زياد است (جدول 1). شامپوهايي که براي موهاي معمولي طراحي شده اند، در افرادي که ميزان چربي موجود در سر آن ها متعادل است و همچنين موها تحت هيچ مواد شيميايي قرار نگرفته اند، پوسته ي سر را به طور کامل تميز مي کنند. اين شامپوها در بين مردان محبوب هستند و از لوريل سولفات به عنوان پاک کننده ي اصلي استفاده مي کنند، که چربي را خوب پاک مي کند و کمترين حالت دهندگي را موجب مي شود. درست برعکس شامپوي مخصوص موهاي خشک که پاک کنندگي ملايم و حالت دهندگي بسيار خوبي را به وجود مي آورند. اين محصولات براي موهاي حساس، استفاده ي مکرر و موهايي که در معرض مواد شيميايي قرار گرفته اند، بسيار مناسب هستند، زيرا الکتريسيته ي ساکن را کاهش مي دهند و حالت دهندگي مو را بالا مي برند. گروه جديدي از شامپو، شامپوي حالت دهنده اي است که به صورت دو شامپو در يک شامپو نيز شناخته مي شود، که همزمان موها را پاک مي کند و حالت مي دهد(29 و 30). شوينده هاي مورد استفاده در شامپوهاي حالت دهنده به طور معمول از دسته ي آمفوتري و آنيوني از نوع سولفوساکسينات هستند. اين محصولات براي بيماراني با موهاي آسيب ديده در اثر استفاده از مواد شيميايي و نيز آن هايي که به دفعات زياد از شامپو استفاده مي کنند، طراحي شده است(31). پروتئين تجزيه شده يکي از مواد افزوده شده به شامپوهاي حالت دهنده است، که به مقدار ناچيزي به بدنه موها نفوذ مي کند و موقتا ترک هاي سطح مو را مي پوشاند و در نتيجه موجب نرمي و درخشندگي بيشتر موها مي شود. اين پروتئين همچنين شکاف انتهاي موها را موقتا ترميم مي کند. دايمتيکون33 يکي ديگر از مواد موجود در شامپوهاي حالت دهنده است که به دليل توانايي در تشکيل يک لايه ي نازک بر روي سطح مو و در نتيجه افزايش درخشندگي و حالت دهندگي موها، مورد توجه مي باشد. براي افرادي با موهاي بسيار چرب شامپوهايي با قدرت پاک کنندگي بسيار زياد و کمترين خواص حالت دهندگي فرمول بندي شده است(32). اين شامپوها داراي شوينده هاي لوريل سولفات و سولفوساکسينات هستند و افرادي با موهاي بسيار کثيف از آن استفاده مي کنند. استفاده ي روزانه از اين محصولات در صورت عدم وجود چربي زياد در سر موجب خشکي موها مي شود. آخرين گروه مهم از شامپوها شامل محصولاتي هستند که به طور خاص براي جمعيت هاي نژادي با موهاي به شدت تابدار طراحي شده اند. اين شامپوها که به عنوان شامپوهاي حالت دهنده شناخته مي شوند، داراي هر دو عامل پاک کننده و حالت دهنده هستند. عواملي مانند روغن جوانه گندم، مشتقات لانولين34، و يا دايمتيکون، اين شامپوها چربي را از موها جدا کرده و آن را با لايه اي از حالت دهنده ي روغني جايگزين مي کنند، بدين ترتيب اصطکاک حاصل از شانه کردن موهاي تابدار را کاهش مي دهند.اين شامپوها با شامپوهاي 2 در 1 که قبلا گفته شد35، متفاوت است. هدف اصلي اين شامپوها افزايش حالت دهندگي و درخشندگي36 مو مي باشد. اين شامپوها معمولا به صورت هفتگي يا هر دو هفته يک بار استفاده مي شوند. اغلب اوقات از اين شامپوها در کنار شامپوهاي حالت دهنده معمول استفاده مي شود.

جدول 4-1 گوناگوني شامپوي مو
نوع شامپو
قدرت پاک کنندگي
قدرت حالت دهندگي
مخصــوص موي چرب
حداکثر
حداقل
مخصوص موهاي خشک
حداقل
حداکثر
مخصـــــــــوص نوزاد
حداقل، عدم سوزش چشم بدليل وجود ماده بي حس کننده
حداقل
مخصــــوص موي نازک
ملايم
حداقل
مخصوص موي رنگ شده
حداقل
حداکثر
مخــــصوص مـــوي فر
ملايم
حداکثر
2 در 1
ملايم
حداکثر

4-4- بررسي حالت دهنده ها37 :
در پي پيشرفت هاي فني در طراحي فرمولاسيون و ساخت شامپوها که پاک کنندگي بسيار بالاي موها را ممکن مي سازد، نياز به شامپوهاي حالت دهنده افزايش چشمگيري داشته است. شستشوي مکرر موها با شامپوهايي با قدرت چربي زدايي بالا موجب شده تا فار مطالعاتي بر روي ماده اي که قادر باشد الکتريسيته ي ساکن را کاهش داده و باعث افزايش درخشندگي مو شده، حالت دهندگي موها را بهبود بخشيده و به فرم دادن به موها کمک کند، آغاز گردد(33). بنابراين حالت دهنده هاي مو توسعه يافتند تا خواص مثبت چربي سر را دوباره احيا کنند، در حاليکه مانع ايجاد ظاهر روغني و کثيف موها شوند (جدول 2). اين حالت دهنده ها به مو آسيب نمي رسانند و از موها در برابر گرما و اصطکاک حاصل از شانه کردن و صدمه، جلوگيري مي کنند. حالت دهنده ها به شکل مايع، کرم، خمير يا ژل هستند که عملکردي شبيه چربي طبيعي پوسته ي سر دارند و موها را حالت پذير، براق و نرم مي کنند. حالت دهنده ها همچنين تلاش دارند موهايي را که در اثر آسيب شيميايي و مکانيکي صدمه ديده اند، بازسازي کنند(34). آسيب هاي معمول ناشي از زيباسازي مو عبارتند از: شانه کشيدن بيش از اندازه، سشوار کشيدن مو، فر کردن دائمي مو، صاف کردن مو و روشن کردن رنگ مو. عوامل طبيعي نيز مي توانند به مو آسيب برسانند، از جمله قرارگرفتن در معرض نور خورشيد، آلودگي هوا، باد، آب دريا و آب کلردار استخر(35). اين نوع آسيب به لحاظ فني با نام هوازدگي شناخته مي شود(36). تاثير حالت دهنده موقتي است و پس از شستشو با شامپو از بين مي رود، و بايد دوباره استفاده شود. اولين هدف يک حالت دهنده بهبود قابليت حالت دهندگي مو، با کاهش الکتريسيته ي ساکن مي باشد. الکتريسيته ي ساکن در اثر شانه کردن يا برس کشيدن موها و در نتيجه ايجاد بار منفي بر روي آن ها به وجود مي آيد. اين تار موهاي داراي بار منفي يکديگر را دفع مي کنند و مانع از آن مي شوند تا موها به فرم دلخواه حالت بگيرند. حالت دهنده ها يون هاي مثبت را روي موها قرار مي دهند و آن ها را از لحاظ بار الکتريکي خنثي مي کنند و بنابراين فر شدن موها را به حداقل مي رسانند. اين حالت

پایان نامه با کلید واژگان آسيب، شيميايي، پيوند

ز داراي مولکول هاي بسيار بزرگي است که از واحد هاي کوچک تري به نام اسيد هاي آمينه ساخته شده است و اين آمينو اسيدها همانند دانه هاي تسبيح به يکديگر متصل شده اند. مو همچنين حاوي چربي، رنگدانه، ملانين، مقادير اندکي از ويتامين ها، مقادير ناچيزي از روي19 و ديگر فلزات است. مو علاوه بر اين حاوي آب است که در حدود 10 – 13 درصد وزن کل آن را تشکيل مي دهد و براي حفظ و ارائه خواص شيميايي و فيزيکي آن بسيار مهم و حياتي است (6)و(7)و(8)
2-6-1- استحکام مو
مو به طور عجيبي داراي استحکام است و حتي يک رشته از مو توانايي بلند کردن وزنه اي 100 گرمي را بدمن اينکه پاره و گسسته شود دارد و حتي مي توان ريسمان محکمي را از مو ها تهيه کرد. پروتئين هاي کراتيني کورتکس عامل اين استحکام غير معمول است. مولکول هاي بلند کراتين در کورتکس به يکديگر فشرده شده اند تا ساختماني منظم، مستحکم و با قابليت انعطاف را شکل دهند. اگر زنجيره هاي پروتئيني، مخلوطي از حدود 20 نوع يا بيشتر اسيد آمينه ساخته شده است. کراتين ترکيب منحصر به فردي است. منحصر به فرد بودن کراتين به واسطه دارا بودن مقادير زيادي از اسيد آمينه اي خاص به نام سيستاين20 در زنجيره آن است. پروتئين هاي ماتريکس مو حاوي دو آمينو اسيد سيستئين21 (7)و(8) در هر زنجيره مختلف خود است که در کنار و نزديک يکديگر قرار گرفته و به وسيله دو اتم سولفور به يکديگر متصل شده اند، حالتي که در آن پيوند شيميايي قوي اي تحت عنوان پيوند دي سولفيدي شکل مي گيرد. در طول زنجيره هاي کراتيني باند هاي دي سولفيدي زيادي قرار دارند که به صورت پله هاي يک نردبان به يکديگر متصل شده اند ( پيوند هاي عرضي). باند هاي دي سولفيدي از مستحکم ترين باند هاي شناخته شده طبيعت به شمار مي روند. در واقع دليل استحکام و قدرت مو ، پيوند هاي عرضي به دست آمده از پيوند هاي دي سولفيدي، مابين زنجيره هاي کراتيني است. (2)و(7)

شکل 2-5- نمايش پيوند دي سولفيدي
2-6-2- مو چگونه شکل ظاهري خود را به دست مي آورد؟
شکل ظاهري مو وابسته به عوامل متعددي است، از جمله مي توان به، شکل ظاهري فوليکول، زاويه و نحوه رويش مو اشاره کرد که از فردي به فرد ديگر و همچنين از نژادي به نژاد ديگر متفاوت است. کراتين علاوه بر نقش استحکامي خود در شکل دهي فوليکول هاي مو نيز نقش مهمي را ايفا مي کند. شکل ظاهري مو متاثر از پيوند هاي شيميايي موجود در ساختمان آن است. به علت استحکام و قدرت بالاي پيوند هاي دي سولفيدي، تنها راه تغيير در آنها به کارگيري روش هاي شيميايي همانند صاف کردن22 مو با استفاده از عوامل شيميايي است. هر زنجيره کراتيني به وسيله پيوندهاي شيميايي ديگري نيز (که متفاوت از پيونهاي دي سولفيدي است) به يکديگر متصل مي شوند که به آنها پيوند هاي هيدروژني گفته مي شوند. در زنجيره کراتيني مو، تعداد پيوندهاي هيدروژني به مراتب بيشتر از پيوندهاي دي سولفيدي است. البته پيوندهاي هيدروژني به ميزان زيادي از پيوندهاي دي سولفيدي ضعيفتر هستند وبه راحتي شکسته مي شوند و انعطاف پذيري مو را ايجاد مي کنند. در زمان خيس شدن مو پيوندهاي هيدروژني به دفعات شکسته مي شوند و در زمان خشک شدن آن دوباره شکل مي گيرند. در زمان شکسته شدن اين پيوندها، شکل ظاهري مو نيز تغيير مي يابد. اين همان پايه و اساس مرتب کردن و حالت دادن به مو است. تغيير ايجاد شده در شکل و حالت ظاهري مو بدين طريق فقط تغييري موقتي است و با خشک شدن مجدد مو که با شکل گيري مجدد پيوند هيدروژني همراه است، شکل ظاهر مو مي تواند به حالت اول خود برگردد. (3)و(5)

فصل سوم
آسيب هاي واده شده به موي سر(10)
3-1- بررسي انواع آسيب هاي وارد شده به تار مو
3-1-1- آسيب ناشي از پديده هوازدگي23:
هوازدگي در حقيقت حالتي از آسيب تدريجي کوتيکول تار مو است. آسيب هاي وارد شده به کوتيکول باعث نازک شدن آن و پارگي اتفاقي مو مي شود. خوشبختانه مو داراي توان طبيعي بالايي است. موهاي به دست آمده ار موميايي هاي مصر باستان و حتي از بدن انسان هاي اوليه در دوران سنگي به خوبي طي هزاران سال توانسته است خود را حفظ کند. (2)وقتي موي جديدي از کف سر خارج مي شود کوتيکول آن شامل 10 لايه از فلس هاي بلند است. اين لايه ها بسيار نازک هستند و تنها 3 الي 4 ميکرومتر ضخامت دارند، شکل گيري اين چنين لايه هايي 6 سال يا بيشتر به طول مي انجامد. همزمان با رشد مو اين لايه ها به تدريج و به آرامي دچار سائيدگي مي شوند. اين لايه ها در انتهاي مو بخصوص اگر بلند باشد تقريبا کامل سائيده شده اند. اين سائيدگي يک پروسه کاملا طبيعي است و اثر کمي بر روي موي سر دارد. چنين سايشي در بعضي از موارد با سرعت بسيار بيشتري رخ مي دهد. آسيب حاصل از اين سايش به دلايل مختلفي از جمله رطوبت، اصطکاک، نور آفتاب، حرارت حاصل از سشوار يا افتاب حاصل مي شود. البته قابل ذکر است که مواد شيميايي موجود در استخر هاي شنا و نمک موجود در آب دريا به اندازه مواد کازمتيک نامناسب، از ديگر عوامل موثر در ايجاد اين آسيب ها به شمار مي روند (11) و(12) و(14)

شکل 3-1 – نمونه آسيب هاي وارد شده به تار مو

در موهاي طبيعي اين نوع از آسيب ها تنها در نزديکي انتهاي موهاي بلندي که هيچ گونه تدبيري برايشان به کار نرفته است ديده مي شود، موهايي که کدر و رنگ پريده اند و دوشاخه شدن و شکستگي در انتهاي آنها در موارد زيادي ديده مي شود. مدت زماني که يک مو مي تواند بدون هيچ گونه آسيبي به رشد خود ادامه دهد به کيفيت طبيعي مو وابسته است، اما غالبا موها در معرض آسيب قرار داشته و در طول مدت نگهداري به حالت دهي24 نياز دارند. قدرت کورتکس در بازيافت رطوبت از دست رفته، عاملي است که به واسطه آن حالت دهي مي تواند سرعت بروز و ايجاد ودرينگ25 طبيعي در مو را کند کند. خشکي يا از دست دادن رطوبت مو باعث از دست رفتن توان حالت پذيري آن مي شود و در چنين شرايطي است که تعداد باندهاي هيدروژني نيز کاهش مي يابد. حالت دهي باعث باز گرداني و بازسازي پيوندهاي هيدروژني و افزايش مقدار رطوبت در مو با افزايش مقدار رطوبت در مو با افزايش قابليت ضد آبي کوتيکول مي شود. اين خاصيت تعيين کننده مقدار الکتريسيته ساکن بر روي مو و چگونگي مقاومت آن در برابر استرس هاي مکانيـکي همانند برس زدن و شانه کردن است.(12) و(13) و(16) و(23)

شکل3- 2- اسيب وارد شده به تار مو در اثر موخوره

3-1-2- آسيب هاي حاصل از کوتاه کردن مو و آراستن آن:
به کارگيري يک قيچي کند باعث ايجاد لبه هاي بلند و ناهموار در مو شده و در نتيجه فلس هاي کوتيکول ضعيف، و مستعد بروز هرگونه آسيب بعدي مي شود. بنابراين به کارگيري قيچي استيل و با کيفيت مناسب عاملي بسيار مهم و تعيين کننده در سلامت مو به شمار مي رود. استفاده از تيغ در کوتاه کردن مو باعث ايجاد حالتي نامناسب در آن مي شود و شرايط را براي بروز آسيب هاي بعدي مهيا مي سازد(23).

شکل 3-3- آسيب وارد شده به تار مو در اثر تيغ نامناسب

شکل 3-4- آسيب وارد شده به تار مو در اثر قيچي نامناسب

3-1-3- آسيب حاصل از روش ها و مواد به کار گرفته شده بر روي مو
شامپو زدن خود به تنهايي باعث بروز هيچ گونه آسيبي بر در مو نمي شود، به خصوص به کارگيري شامپوهاي مدرن هرگز باعث بالا آمدن فلس هاي کوتيکول نمي شود. اما به کارگيري شامپوهاي غير منايب در قديم باعث ايجاد در هم تنيدگي و کدر و مات شدن مو مي شد. به خصوص افرادي که معمولا از شامپوهاي آنتي سپتيک استفاده مي کردند، موهايشان بيشتر به صورت موهاي شبه کرک مي شد. اين نوع از موهاي مات، امروزه به خصوص با بگارگيري شامپوهاي مدرن حاوي مواد حالت دهنده که باعث محافظت از مو مي شود، به ندرت ديده مي شود(22). مواد کازمتيکي که به طور متداول براي فر کردن دائم، رنگبري26 و رنگ کردن مورد استفاده قرار مي گيرد، همگي باعث آسيب رساني با شدت هاي متفاوت در مو مي شود. در فر کردن دائم با توجه به طبيعت شيميايي آن، شکستن ساختمان مو رخ مي دهد و در حقيقت اين تخريب براي موفقيت آميز بودن اين پروسه ضروري است. با توجه به تغيير در شکل و ساختمان مو عوامل ايجاد کننده فر دائم لبتدا باعث شکستن باندهاي دي سولفيدي، که سازنده ساختمان تار مو است مي شود. مو پس از اين اتفاق، به شکل جديد خود درآمده و سپس خنثي مي شود. خنثي کردن به حالتي گفته مي شود که پيوندهاي شيميايي دوباره شکل گرفته و به شکل جديد خود در مي آيند، فرآيندي که مو را در شکل جديد خود به صورت دائم ثابت مي کند(17) و (20) و (21). رنگبري و رنگ کردن نيز باعث ايجاد تغيير در ساختمان مو مي شود، زيرا رنگ و مواد رنگبر27 به داخل کوتيکول ودرون کورتکس نفوذ کرده و اثر خود را بر جاي مي گذارند، بروز درجاتي از آسيب هاي شيميايي در استفاده از اين مواد اجتناب ناپذير است(21). محصولات کازمتيکي که در سطح پوست سر به کار مي روند، آسيبي را بر فوليکول هاي مو ايجاد نمي کنند و باعث بروز ريزش موي سر هم نمي شوند. البته سوختگي هاي شديد شيميايي پوست سر هم مي تواند باعث آسيب رساني به سلول هاي فوليکول و در نتيجه ريزش مو شود. چنين سوختگي هايي مي توانند به واسط انتخاب کورکورانه يا استفاده بيش از حد مواد فر دائم يا محلول هاي ريلکس و صاف کننده مو رخ مي دهد. بنابراين بايد استفاده از چنين موادي با دقتي خاص صورت پذيرد. (18) و (19) و (24)
3-1-4- آسيب حاصل از نور آفتاب :
نور ماورا بنفش در تابش مستقيم نور آفتاب باعث بروز آسيب در کوتيکول به روشي مشابه با رنگبري شده و پروتئين هاي کراتين در چنين حالتي دچار آسيب مي شوند و در نتجه اين تابش، مو به تدريج ضعيف تر و خشک تر مي شود. نور افتاب باعث شکسته شدن تعدادي از پيوند هاي شيميايي در داخل گروه هاي اسيد آمينه به خصوص وبه ويژه در بين اتم هاي کربن و سولفور مي شود، نور آفتاب بر باند هاي دي سولفيدي و هيدروژني اثر نمي گذارد. (15) و (20)
3-1-5- آسيب هاي مکانيکي :
هر چند مو بسيار مستحکم و قوي است، اما مي تواند به وسيله برس يا شانه کردن بيش از اندازه به خصوص زماني که خيس و مقداري هم در هم پيچيده است مورد آسيب قرار گيرد، شانه هاي فلزي در ايجاد چنين آسيب هايي تاثير بيشتري دارند. برس و شانه کردن برعکس و بر خلاف مسير رويش موي سر نيز به شدت خطرناک است، به خصوص زماني که اين وسايل به شدت و با سرعت برعکس براي چيدمان فلس هاي کوتيکول به کار گرفته شود. زماني که اين عمل براي اولين بار صورت مي پذيرد، فلس هاي آسيب ديده بالا مي آيند و در نوبت بعدي شانه کردن، کنده يا پاره مي شوند و در اين حالت هيچ راه حل و چاره اي براي ترميم مو وجود ندارد. آثار اين عمل براي مدت هاي مديدي باقي خواهد ماند و باعث بروز آسيب هاي قابل توجهي مي شود و در حقيقت شانه کردن برعکس يکي از مهمترين آسيب هايي است که به واسطه به کارگيري عوامل مکانيکي بر مو ايجاد مي شود و آثار جبران ناپذير ناخواسته اي را بر جاي مي گذارد. (23) مويي که در معرض پروسه هاي شيميايي همانند فر، رنگ يا بي رنگ کردن همراه با آسيب هاي مکانيکي به صورت توامان قرار مي گيرد، در واقع آسيب هاي متعددي را به صورت همزمان دريافت مي کند و در نتيجه بيشتر و گسترده تر تخريب مي گردد. مکان هاي متاثر از آسيب هاي شيميايي و مکانيکي، مکانهايي هستند که دريافت کننده حالت دهنده و ديگر تمهيدات محافظتي هستند، اگر اين بکارگيري منظم، مرتب و درست باشد مي تواند آثار محافظتي واقعي و خوبي را بر روي موي سر ايجاد کند. همانطور که گفته شد، مقئدار رطوبت موجود در مو نقش مهمي را در حالت پذيري آن ايفا مي کند. فرايند هايي از قبيل سشوار کردن شديد، باعث کاهش رطوبت به ميزاني کمتر از حد نرمال مي شود و اين امر خود مي تواند

پایان نامه با کلید واژگان پياز، سلول‌هاي، فوليکول

ضعيف ايجاد مي کنند بلکه موجب مي شوند نمک کلسيم در سطح گسترده اي روي مو ايجاد شود و شفافيت را کاهش دهد. شامپو زدن روزانه فقط مي تواند ساقه ي مو را از آلودگي پاک کند و خود اين کار مي تواند مدل و زيبايي مو را زياد کند.محصولات مراقبت از مو در مقايسه با محصولات مراقبت از پوست ارزانتر هستند و در همه جا يافت مي شوند.

2-3- فوليکول مو
مو در واقع بخش ويژه‌اي از پوست است که در خارج آن روئيده و اپيدرميس3 ناميده مي‌شود. داراي دو بخش قابل رويت و تفکيک، به نام‌هاي فوليکول4 و تار5 است. موي انسان، در واقع ساختار اصلاح شده اپيدرم است که از يک کيسه کوچک به نام فوليکول به وجود مي‌آيد. فوليکول در حد فاصل درميس6 و هيپودرميس7 قرار گرفته است، و در واقع يک فرورفتگي کوچک فنجاني يا گرزي شکل است که عميقا در بافت چربي کف سر جاي گرفته است. فوليکول، نقطه شروع رشد مو است که توسط مويرگ‌هاي خوني متعددي تغذيه شده، و مواد غذايي و فاکتورهاي رشدي مو را تامين مي‌کنند. سلول‌هاي درمال پاپيلا نقش اساسي و مهم را در فرآيند رشد و چرخه رويش مجدد مو همراه با سلول‌هاي ديواره فوليكول ايفا مي‌كنند.
فوليکول مو را مي‌توان به دو بخش اصلي تقسيم کرد:

2-3-1- پياز مو
پياز مو8 در کنار فوليکول مو قرارگرفته است. در واقع اين بخش از فوليکول، ساختماني است با قدرت رشد سلولي که سرانجام موجب ساخت تار بلند و نازک موي سر مي‌شود. سلول‌هاي جديد در قسمت هاي پاييني مو9 ساخته مي‌شوند سپس رشد کرده و به تدريج سلول‌هاي قديمي را به سمت بالا مي‌رانند.
سلول‌هاي ويژه‌ايي در پياز مو، مسئول ساخت رنگدانه‌هاي مو هستند. اين رنگدانه‌ها، ملانين10 ناميده شده و سلول‌هاي سازنده آن ملانوسيت11 نام دارند. همگام با رشد فوليکول‌ها به سمت خارج، ملانين نيز به سمت بالا و درون تار مو حرکت مي‌کند.

شكل2-1- ساختمان پياز مو
2-3-2- بخش مياني فوليکول
بخش مياني قسمتي از فوليکول است که موجب مرگ سلول‌ها و سخت‌شدن آن‌ها شده، و بافتي را به وجود مي‌آورد که به آن مو مي‌گويند. به موازات ادامه تقسيم سلول‌هاي زيرين، و ادامه حرکتشان به سمت بالا، رشد مو به سمت بالا ادامه يافته و سرانجام مو از پوست کف سر خارج مي‌شود. در اين زمان مو از اشکال مختلف پروتئيني که به آن کراتين مي‌گويند تشکيل شده است.

شکل : قطر تقريبي اجزاي تشکيل دهنده سلول هاي کوتيکول
اجزاي تشکيل دهنده
قطر تقريبي nm
سلول هاي سوزني شکل کوتيکول
1000 – 6000
ماکرو فيبريل ها
200 – 900
ميکرو فيبريل ها
6
پروتوفيبريل ها
2
پپتيدهاي مارپيچي
7/0

2-3-3- تار يا ساقه مو
تار مو12 بخشي از ساختمان مو است که بر روي کف سر مشاهده مي‌شود. بخش عمده تار مو را سلول‌هاي مرده تشکيل مي دهند، که حاوي انواع مختلف کراتين، مواد چسباننده و مقادير اندکي آب است. موهاي انتهايي بر روي سر، با روغن طبيعي به نام سبوم که توسط سباسه فوليکل‌ها ساخته مي‌شوند لغزنده مي‌گردند. مقادير توليد سبوم بر روي کف سرهر فرد، وابسته به عوامل ژنتيکي است. ترشحات غدد جنسي مردانه و زنانه نيز، سبب تغيير در ميزان ترشح سبوم مي‌شوند. در زمان افزايش سطح هورمون‌هاي آندروژن، ميزان ترشح سبوم به‌طور چشمگيري افزايش مي‌يابد. در بسياري از نوجوانان افزايش ناگهاني مقدار هورمون‌هاي فوق در زمان بلوغ، سبب افزايش ساخت چربي و سبوم شده و در نتيجه موهاي فرد چرب مي‌شوند.

تار مو در برش عرضي شامل سه بخش است:
1- مدولا13
2- کورتکس (قشر)14
3- کوتيکول15

شکل 2-2

2-3-5- مدولا
سلول‌هاي مدولا به طور آزادانه و رها در كنار هم قرار گرفته‌اند كه در حين شكل‌گيري چروكيده مي‌شوند و در سرتاسر محور فيبرها، فضاهاي نامنظم خالي از هوايي را بر جاي مي‌گذارند. باور بر اين است كه سهم مدولا در خواص فيزيكي و شيميايي مو ناچيز بوده و به همين دليل نيز در بسياري از مواقع ناديده گرفته مي‌شود.

2-3-6-كورتكس
بخش مركزي مو كورتكس ناميده مي‌شود كه سازنده قسمت اعظمي از تار مو است. كورتكس خواص كيفي ويژه مو همانند الاستيسيته و موج‌دار بودن را ايجاد مي‌كند.کورتکس حاوي فيبرهاي پروتئيني ساخته شده از آلفا کراتين و پروتئين آمورفوس16 است. كورتكس به وسيله رشته‌هايي از كراتين كه به صورت افقي و در طول تار مو قرار گرفته اند، پر مي‌شود. اين فيبرها از كراتين هايي با مقادير سولفور كمتري ساخته شده و در داخل فولدرهايي از فيبرهاي بزرگ‌تر قرار دارند. مجموعه اين فيبرها به وسيله توده اي از كراتين‌هاي غني از سولفور به‌نام ماتريكس نگهداري مي‌شود (مقدار سولفور اين كراتين‌ها از كراتين‌هاي كورتكس بيشتر است).

2-3-7-كوتيكول
لايه بيروني مو كه در حكم پوسته خارجي آن است كوتيكول ناميده مي‌شود. كوتيكول از سلول‌هاي تحت فلس مانند روي هم قرار گرفته يا روي هم پوشاننده تشكيل شده است. اين ورقه‌ها يا فلس‌ها در حدود 5/0 تا 1 ميكرومتر ضخامت دارند و 45-60 ميكرومتر هم طول دارند. موي انسان داراي 5 تا 10 لايه ورقه‌هاي همپوشاني (اورلپ17) شده است و اين درحالي است كه در پشم گوسفند تنها يك تا دو عدد ورقه ضخيم وجود دارد. در موهاي ظريف و نازك، ضخامت كوتيكول در حدود 36 درصد كل فيبرهاي مقطع عرضي مو است و در موهاي ضخيم اين ضخامت به حدود 15 درصد مي‌رسد. اين سلول‌ها يا فلس‌ها از ريشه تا نوك مو روي هم قرار گرفته‌اند و زاويه قرارگيري آن‌ها بر روي يكديگر 40 درجه است. كوتيكول حاوي درصد سيستئين بالاتري نسبت به كل مو است. در مقايسه با كورتكس، كوتيكول در سطح مولكولي، داراي يك سيستم كامل ارگانيزه شده نيست. هر كوتيكول در واقع يك ساختمان چند لايه است. كوتيكول‌هاي موي انسان معمولاً حاوي پيگمنت‌هاي ملانين نيستند، اما اين پيگمنت‌ها در كوتيكول‌هاي پرندگان ديده مي‌شوند. هر سلول كوتيكولي از يك غشاء نازك به نام اپي‌كوتيكول18 پوشيده شده كه در حدود 25 آنگستروم ضخامت دارد.

2-4- ساختمان پوست سر
پوست سر داراي همان ساختمان کلي پوست ساير نقاط بدن است ولي چند خصوصيت منحصر به فرد را در پوست سر نسبت به پوست کل بدن مشاهده مي کنيم:
1- تعداد زيادي فوليکول هاي مو و ضخيم بودن آن
2- تراکم بسيار زياد غدد چربي و اندازه بزرگتر اين غدد نسبت به ساير نقاط بدن
3- تراکم بسيار زياد غدد عروق و اندازه بزرگتر اين غدد نسبت به ساير نقاط بدن
4- شبکه متراکم و به هم پيوسته عروقي که تغذيه و حيات مو هاي سر را به عهده داشته و براي ادامه حيات مو ها ضروري است.
5- شبکه به هم پيوسته و متراکم عصبي که هم شامل اعصاب حسي بوده وهم شامل اعصاب حرکتي که حرکت ماهيچه هاي موجود در زير پوست را باعث مي شود.

شکل 2-3- ساختمان پوست سر
2-5- چرخه طبيعي رشد مو
پوشش مو که بيشتر پستانداران را گرم و خشک نگه مي دارد و آنها را از عناصر مضز بدور مي کند، نيازمند تامين موهاي جديد در طول عمر زندگي حيوانات مي باشد. به منظور توليد موهاي جديد، فوليکول هاي مو متحمل يک چرخه مي شوند که از مراحل زير تشکيل شده است.
– آناژن (فاز رشد)
– کاتاژن (فاز بينابيني)
– تلوژن (فاز افتادن و ريختن)

شکل 2-4 – مراحل رشد مو

چرخه مو بيانگر يک نمونه قابل توجه براي مطالعه تنظيم خفتگي و فعال شدن سلول هاي بنيادين بعلاوه تقويت تکثير سلولي، سرنوشت سلول، تمايز و آپوپتوز در بافت هاي اپي تليال جوان احيا کننده مي باشد.

2-5-1- مرحله آناژن:
اين مرحله، اولين مرحله رشد مو است که بين 2 تا 8 سال طول ميکشد. در طول اين دوره، سلولها در پاپيلاي (جوانه) مو به سرعت تقسيم مي شوند و تنه مو در حالي که از پياز مو به سمت بالا ميآيد و از منفذ آن خارج مي شود، کراتيني (شاخي) ميشود. در همين حال پياز مو به بخش هاي عميق تر پوست (بخش درم) نفوذ مي کند تا تغذيه لازم را به دست آورد. افرادي که مرحله رشد طولاني آناژن را دارند، مي توانند موهاي بسيار بلندي داشته باشند. ديگران که مرحله رشد موي شان کوتاه است، موهاي چندان درازي نخواهند داشت. مو با سرعت 25 / 1 سانتيمتر در ماه رشد مي کند، بنابراين مويي که کوتاه نشود، ممکن است بين 30 تا 120 سانتيمتر رشد کند.
2-5-2- مرحله کاتاژن:
به دنبال مرحله آناژن، مرحله کاتاژن رخ ميدهد که يک مرحله کوتاه بينابيني دو تا چهار هفتهاي است. در اين مرحله که بخشي از يک فرآيند ايجاد موي جديد است، پياز موي قديمي تحليل ميرود و رشد مو متوقف مي شود، اما مو نميريزد. در طول مرحله کاتاژن، پياز مو تحليل مي رود و اندازه آن به يک ششم طول طبيعي اش ميرسد. بخش پاييني پياز مو تخريب مي شود، جوانه مو درون بخش عمقي پوست (درم) تحليل ميرود و پياز مو از جريان خون جدا ميشود و در نهايت در حال يکه پياز مو در حال متلاشي شدن است، تنه مو نهايتا به بالا رانده مي شود.
2-5-3- مرحله تلوژن:
در مرحله بعد فوليکول يا پياز مو به مرحله تلوژن يا استراحت وارد ميشود که دو تا چهار ماه به طول مي انجامد. در اين دوره مو هنوز رشد نمي کند، اما متصل به پياز مو باقي ميماند، در حالي که جوانه مو درون بخش عمقي پوست (درم) وارد يک مرحله استراحت شده است. حدود 10 تا 15 درصد از همه موها در هر زمان در اين مرحله قرار دارند. بعد از اينکه مرحله تلوژن کامل شد، مو به مرحله آناژن بازميگردد. در اين زمان است که تنه موي جديد تشکيل ميشود و موي قديمي را به بيرون مي راند و اين مو ميريزد.

2-6- بررسي شيميايي تار مو
قسمت اعظم کورتکس، ماتريکس و کوتيکول مو را پروتئين يا پلي پپتيد تشکيل مي دهد. در اين پروتئين ها، گروه الفا کربوکسيل يک آمينواسيد به گروه آلفا آمينواسيد ديگري از طريق يک باند پپتيدي به نام ” باند آميدي” مي پيوندد. با توجه به تعداد آمينواسيدهاي تشکيل دهنده چنين پليمرهايي، به آنها پپتيد يا زنجيره کوتاه پروتئيني گفته مي شود. پلي پپتيد ها بين 10 الي 100 عدد اسيد آمينه دارند و پروتئين يا ماکروپپتيدها داراي بيش از 100 عدد اسيد آمينه هستند(7 و 8). يک زنجيره پلي پپتيدي شامل قسمت هايي معمولا تکراري است که زنجيره اصلي ناميده مي شود. اين زنجيره همچنين داراي بخشي تغييرپذير است که عبارت است از زنجيره هاي کناري مشخصي که تحت عنوان ” R” ناميده مي شوند. در کراتين مو ساختمان پلي پپتيدي تکراري ” آلفا هليکس ” است که ميله اي و رشته اي شکل است. آلفا هليکس ها در کراتين مو به صورت فنرهايي که در جهت عقربه هاي ساعت پيچ خوردگي دارند ديده مي شود. آلفا هليکس ها به وسيله باند هاي هيدروژني في مابين: -NH و -CO- منتشر در زنجيره در زنجيره اصلي باقي مانده از سه اسيد امينه پايدار مي شود. يک ” آلفا هليکس ” آزاد ناپايدار است، دو رشته آلفا هليکس يا بيشتر در هم پيچيده و يک فيبر منفرد کابل مانند را ايجاد مي کنند که تحت عنوان ” هليکال کوئيلد – کوئيل ” ناميده مي شود که داراي نقش مهمي در ايجاد خواص مکانيکي فيبر ها است (3)و(4)و(6)و(8)و(9). مو از کراتين هاي سختي ساخته شده است که داراي وزن مولکولي در حدود 40000 تا 70000 دالتون هستند. با در نظر گرفتن وزن هر اسيد آمينه ( در حدود 110 دالتون ) مي توان حدس زد که بايد پروتئين هاي فيبريلاري در مو حدود 363 تا 636 اسيد آمينه باشند.قسمت اعظم مو شامل پروتئيني به نام کراتين است. کراتين، پروتئين شناخته شده اي است که در برابر آسيب هاي مختلف مقاوم است، اين پروتئين سازنده موادي همانند: پر پرندگان، چنگال حيوانات، ناخن و سم چهار پايان است. همانند ديگر پروتئين ها کراتين ني

پایان نامه با کلید واژگان دوران باستان، مصرف کننده

بسمه تعالي
دانشكده علوم پايه
***************************************************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه : 10130308912007
عنوان پايان نامه :
بررسي اثر ترکيبات پليمري کاتيوني بر روي تار مو با استفاده از داده هاي نظري و اسکن ميکروسکوپ الکتروني
نام و نام خانوادگي دانشجو : احسان اصلاحي
شماره دانشجوئي : 89093000200
رشته تحصيلي : شيمي آلي
تاريخ شروع پايان نامه : 21/5/91
تاريخ اتمام پايان نامه : 21/11/92
استاد / استادان راهنما : دکتر مرجانه صمدي زاده
استاد / استادان مشاور: حميد رضا احمدي آشتياني
آدرس و شماره تلفن :تهران، خيابان شريعتي شمال، بين ظفر و ميرداماد، خيابان زيبا، کوچه کاج، پلاک 7، واحد 2/1 – تلفن : 22886726
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
بررسي اثر ترکيبات پليمري کاتيوني در محصولات مراقبت از مو شامل شامپو و کانديشنر بر روي تار مو بالاخص اثر آن بر روي کوتيکول تار مو.
هدف از اين بررسي بررسي اثرات درماني و مراقبتي پلي کواترنيوم 10 بر روي تار مو بود که با توجه به تست هاي انجام گرفته بر روي تار مو و نهايتا مشاهده نتايج با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي و آناليز نتايج بر مبناي آناليز واريانس يکطرفه، مسجل گرديد که اين ماده توانايي ترميم کوتيکول آسيب ديده مو را داراست و اين عمل را باتوجه به اختلاف بار موجود با تار مو به خوبي انجام مي دهد بدين گونه که کليه فلس ها ي کوتيکول تار مو که به واسطه آسيب از فرم خود خارج شده بودند به فرم اوليه باز گردانده شده و در مواقعي که آسيب به صورت برگشت ناپذير بود، از پيشرفت آسيب جلوگيري مي نمود.

نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست

– شکل 3-1 (آسيب هاي وارد شده به تار مو) …………………………………………………………….. 22
– شکل 3-2 (اسيب وارد شده به تار مو در اثر موخوره) ……………………………………………….. 23
– شکل 3-3 (آسيب وارد شده به تار مو در اثر تيغ نامناسب ………………………………………….. 24
– شکل 3-4 (آسيب وارد شده به تار مو در اثر قيچي نامناسب). …………………………………….. 24
– شکل 4-1 (مکانيسم ترميم تار مو). …………………………………………………………………………. 36
– شکل 5-1 (پلي کواترنيوم 10) ………………………………………………………………………………… 68

فصل اول
اهميت مو در طول تاريخ
1- 1- تاريخچه:
از شروع تاريخ بشر، مو يك جنبه تظاهر شخصيتي فرد بوده است. مو به عنوان نمادي از جنسيت، وضعيت اجتماعي، ديني و شغلي فرد داراي اهميتي برابر با طرز لباس پوشيدن، ميزان زيورآلات (جواهرات) و حتي نوع اسلحه شخص بوده است. مو در دورانهاي بسيار قديم نيز ارزش و اعتبار زيادي براي بشر داشته است. چندين سال پيش جسد يخ زده مردي در يخچال هاي واقع در نزديکي مرز اتريش با ايتاليا پيدا شد. با توجه به اينکه ظاهر اين مرد شبيه مردان امروزي بود، در ابتدا اين طور تصور شد که وي به تازگي مرده است ولي باستان شناسان پس از مطالعه بر روي البسه و اسلحه او متوجه شدند که جسد متعلق به بيش از پنج هزار سال قبل مي باشد. موهاي اين جسد کاملاً مرتب و در حدود 9 سانتيمتر طول داشته و ريش وي نيز به خوبي کوتاه شده بود. همه اينها حاکي از توجه عميق انسان به مدل مو و ريش حتي در زمان هاي بسيار دور مي باشد. مصريان باستان پيشگامان بسياري از آيين هاي زيبايي بودهاند و به زيبايي مو نيز اهميت بسياري ميدادند و همواره آرايشهاي بسيار متنوعي بر روي مو سر خود انجام ميدادند.

شکل1-1- سبکهاي مختلف مو زنان در مصر باستان

در مصر باستان، پسران فرعون، موهاي خود را به فرم خاصي بافته و در سمت راست سر درست در پشت گوش آويزان ميکردند. فرعون هم هميشه با کلاه گيس در ميان مردم ظاهر مي شد. حتي امروزه هم قضات مرد يا زن انگليسي به عنوان يک سنت در هنگام حضور در دادگاه از کلاه گيس موي اسب استفاده مي کنند. قديمي ترين متن پزشکي که در حال حاضر وجود دارد يک پاپيروس مربوط به نسخهاي از پزشکان مصر باستان در رابطه با پمادي براي درمان ريزش مو است. در اين پماد از چربي کروکوديل و مدفوع اسب آبي به مقدار مساوي استفاده شده است. بقراط (پزشک يونان باستان) متوجه ارتباط بين اندام هاي جنسي و طاسي مردانه شده و اولين کسي بود که گزارش کرد مردان خواجه (کساني که قبل از بلوغ اخته شده اند) دچار طاسي مردانه نميشوند. ظاهراً علت توجه بقراط به طاسي مردانه اين بوده که خود بقراط نيز طاس بوده است. نسخه پيشنهادي بقراط براي جلوگيري از ريزش مو ماليدن مخلوطي از زيره سبز، مدفوع کبوتر، ترب کوهي و گزنه به منطقه طاس ميباشد. امروزه منطقه اي از سَر که شامل پشت و طرفين آن بوده و به صورت طبيعي دچار ريزش مو نميشود را گاهي اصطلاحاً تاج گل بقراط1 مي نامند.

شکل1-2. طاسي سر سقراط

وقتي به دوران عهد عتيق مي رسيم داستان سامسون و دليله2 يکي از نمونه هاي جالب در مورد توجه بشر به از دست دادن موها است. قدرت سامسون براي از بين بردن اشرار در گرو اين بود که موهايش بلند بوده و کوتاه نشوند و زماني که دليله موهاي او را کوتاه کرد، نيروي سامسون به طور کامل از بين رفت. کشيش ها و نمازگزاران مسيحي در زمان قديم موهاي خود را از فرق سر مي تراشيدند تا به اين ترتيب عدم علاقه به دنيا و پاکدامني خود را نشان داده و بگويند که وجود آنها وقف خدا شده است. در قرون وُسطي به دليل شدت توجه مسيحيان به امور اُخروي تراشيدن موهاي فرق سر رايج تر شده به طوريکه گاهي فقط باريکه اي از مو در طرفين سر باقي مي ماند. در دوران پادشاهي لويي چهاردهم در فرانسه استفاده ازکلاه گيس به عنوان علامتي از اشرافيگري مد شده بود. لويي در زمان جواني موهاي زيبايي داشت و او بود که به دليل از دست دادن موهايش در دوران پيري رسم کلاه گيس گذاشتن را در فرانسه رايج کرد.

شکل 1-3. آرايشهاي مختلف مو در دوران باستان

در برخي موارد فرانسويان لوازم شخصي خود مانند کشتي هاي کوچک و قفس پرندگان (که داراي پرنده زنده هم بود) را در روي کلاه گيس ميگذاشتند و گاهي وزن اين کلاه گيس به 6-9 کيلوگرم نيز مي رسيد. رسم کلاه گيس گذاشتن تا اواسط قرن هجدهم همچنان در فرانسه ادامه داشت.

شکل 1-4. استفاده از کلاه گيس بين پادشاهان فرانسوي متداول بوده است
در کشورهاي مختلف نيز استفاده از کلاه گيس همواره در طول تاريخ بسيار متداول بوده است زيرا با استفاده از کلاه گيس و موهاي مصنوعي، زيبايي و جذابيت افراد افزايش ميافته است.

شکل1-5. استفاده از کلاه گيس توسط لوئي چهاردهم (راست) و ملکه اليزابت (چپ)
در آسيا هم مو براي نشان دادن جايگاه اجتماعي و مذهبي فرد داراي اهميت فراواني بوده است. مردان و زنان در کشورهاي مختلف آسيايي همواره توجه زيادي به زيبايي و آرايش مو داشتهاند.
روحانيون بودايي موهاي سرشان را به طور کامل مي تراشيدند. قهرمانان سامورايي در ژاپن موهاي جلو و بالاي سر را تراشيده و مابقي موهايشان را به صورت يک دسته بافته شده در بالاي سر گره مي زدند. حتي در زمان حال هم کشتي گيران سامورايي موهاي خود را در پشت سر به فرم خاصي مي بافند، اگرچه تراشيدن موهاي جلو و بالاي سر منسوخ شده است.
مردان چيني هم معمولاً موهاي خود را در پشت سر بافته و آويزان مي کردند. در دوران انقلاب چين (سال 1922) آويزان کردن موهاي بافته شده در پشت سر براي مردان ممنوع و عدم رعايت اين مسئله جرم تلقي مي شد و لذا اين رسم در اکثر نواحي شهري چين از بين رفت ولي در بسياري از روستاها همچنان ادامه دارد. زنان چيني نيز معمولا موهاي بلندي داشتند. در جوامع امروزي هم مو داراي اهميت فراواني از نظر اجتماعي، فرهنگي و مذهبي بوده و در نشان دادن شخصيت فرد نيز مهم مي باشد. در بسياري از گروه هاي اجتماعي مانند خوانندگان راک ، پانک ها، يهوديان ارتودوکس، کريشناها، سيکها، صوفيان، بودائيان وهندوها مو بسيار مهم بوده و از دست دادن آن يک فاجعه تلقي مي شود.

فصل دوم
آناتومي و فيزيولوژي موي سر

2-1- مقدمه
مراقبت از مو
مراقبت از مو به لحاظ اجتماعي شايد از ظاهر آن هم مهمتر باشد. اين امر جزء اساسي است که پديده جذابيت فيزيکي هم ناميده مي شود و جنبه ي قبلي از ظاهر ماست که وقتي خانه را براي کار يا فعاليت ترک مي کنيم در آينه به آن توجه مي کنيم. توصيه در مورد مراقبت از مو بخشي است که مکررا و خيلي زياد متخصصين پوست و مو در آن نقش ايفا مي کنند. براي همه بيماراني که مبتلا به کمبود مو و پراکندگي مو هستند، کساني که طاسي موي آنها خوب شده و افرادي که قبلا شيمي درماني شده اند، انتظار مي رود که توصيه هاي مربوط به زيبايي به عنوان بخشي از مديريت همه جانبه آنها انجام شود. در دهه هاي اخير محصولات مراقبت از مو از حالت عملي که اغلب نارضايتي بدنبال داشته به سوي افزايش تنوع و خلاقيت و در جهت افزايش کيفيت زندگي انتقال يافته است. يک رژيم مراقبت از مو شامل اصل پاکيزگي و استفاده از محصول نرم کننده و شوينده است که طبق نياز مصرف کننده چند نوع از اين محصولات در دسترس هستند. اين محصولات بطور کلي جداگانه مورد استفاده قرار مي گيرند و استفاده از نرم کننده يا حالت دهنده خيلي کمتر از شامپو است. ترکيب دو محصول در يک محصول، توسط پروکتروگمبل در اواخر دهه 1980 انجام شد و توسعه يافت و براي اولين بار يک محصول که شامل پاک کننده و حالت دهنده بود فقط در يک بطري استفاده شد. طبقه بندي مراقبت از مو براي 3 نوع مو طراحي شده است:
* عادي
* خشک
* آسيب ديده
توليد بعدي محصولات براي دريافت نهايت رضايت و سودمندي بود، مواردي مثل موي نرم و شفاف يا فر کامل و يک دست و درخشش رنگ، دسته اي از محصولات حالت دهنده هم براي به وجود آوردن مدلهاي با ماندگاري زياد وارد بازار شدند تا محصولات شستشو و نرم کننده ها را تکميل کنند. اينها را مي شد افزايش داد و يا شايع ترين مشکلات مربوط به مدلهاي زيبا را تغيير داد و اصلاح نمود. بهترين کار ميان اينها کنترل حجم محصول است که يا خيلي زياد مي شود يا خيلي کم.مديريت موي پراکنده و آشفته مهم است و محصولاتي که در اين جهت توليد مي شوند و براي موهايي که نژادي ناميده مي شوند وارد بازار شده است.

2-2- رژيم هاي مراقبت از مو
يک رژيم مراقبت از مو مي تواند از 1 تا 6 محصول در روز متفاوت باشد.در حاليکه در توليدات قبلي اين امکان وجود داشت که تاثيري نداشته باشند و فقط بر آراستگي مو و زيبايي آنها تاکيد شود.در يک جامعه اي که رقابت در آن رو به افزايش است، اينکه مو به مدت طولاني شستشو نشود، مات شود و از رسيدگي به آن غفلت شود خيلي غير عادي بنظر مي رسد. در بعضي جوامع پيشرفته، صابون هاي ساده براي شستن پوست سر، به خصوص سر مردان هنوز هم استفاده مي شوند. اين سيستم هاي خشن و منفي روي پوست نه فقط پاکيزگي در حد

پایان نامه درمورد اینرسی، )∈S، V_id

نشاندهنده یک راهحل با دو بردار مرتبط با آن، موقعیت X و بردار سرعت V باشد. در طول جستجو برای بهینهسازی ، ذرات تجربه جستجوی خود را با یکدیگر در یک روش خاص تعامل میکنند. انواع مختلفی از اجتماع ذرات وجود دارد، اما یکی از کلیترین مدلها p_gb میباشد، که در آن تمام جمعیت به