منبع پایان نامه درباره شبکه عصبی، دینامیکی، فرایند آموزش، هوش مصنوعی

4 فهرست مطالب عنوان شماره صفحه فصل اول: کلیات 16 فصل دوم: مدلسازي ماشینهاي سنکرون 21 -1-2 پیشگفتار 22 -2-2 ساختار فیزیکی ماشین سنکرون 22 -1-2-2 ساختار روتور و استاتور 22 -2-2-2 سیم بندي هاي ماشین سنکرون 23 ………….. -3-2 توصیف ریاضی ماشین سنکرون 23 ………………………… -1-3-2 معادلات ریاضی حاکم بر ماشین سنکرون 23 …………… more

دانلود پایان نامه درباره dietary، Poultry، vitamin، Sci.,

and T.Nougchi. Biological availability of selenium in feedstuffs and selenium compounds for prevention of exudative diathesis in chicks. J. Nutr. 105: 96. Chung, T.K., and D.H., Baker, 1990. Riboflavin requirement of chicks fed purified amno acid and conventional corn-soybean meath diets.poultry Sci. 69:1357-1363. Chang, J. K., Fun, G. X., 1992. The pathology of chicken gout

دانلود پایان نامه درباره ويتامين، جيره، کولين، بيوتين

مشاهده شد. ويتامين K در بافت حيواني مناکوئينون-4 است و هنگامي که مناکوئينون-4 که در کبد يافت مي شود توليد مي گردد. هر چند گريمينگر و بروباچر137 (1966) نشان دادند که بخش عمده اي از فيلوکوئينون خورانده شده به جوجه ها بصورت دست نخورده جذب و در کبد ذخيره شده است و ليکن ويتامين همانند مناکوئينون-4 يافت شده در کبد جوجه هايي که مناديون دريافت کرده بودند در ساخت پروترومبين از لحاظ بيولوژيکي به خوبي فعال است بنابراين به نظر مي رسد که احتمالا مناکوئينون-4 تنها زماني توليد مي شود که مناديون مصرف شده و يا ميکرواورگانيسم هاي روده 1K يا 2K جيره را به مناديون تجزيه مي کنند.
کمبود ويتامين K منجر به افزايش زمان لخته شدن مي شود، زيرا ويتامين K براي ساخت پروترمبين ضروري است پروتئين هاي لخته کننده خون در کبد به صورت پيش سازهاي فعال بيولوژيکي تبديل مي شوند(سوتيه138، 1980). اختلال در انعقاد خون علامت کلينيکي اصلي کمبود ويتامين K در کليه حيوانات است انتقال ويتامين K از مادر به تخم مرغ و سپس به جوجه تازه از تخم در امده ثابت شده است و بنابراين جيره مرغ هاي مادر بايد به خوبي از لحاظ اين ويتامين غني شود. گريمينگر و بروباچر (1966) در تخم مرغ مرغهايي که فيلو کوئينون خورده بودند نسبت به مرغ هايي که همان مقدار مناديون دريافت کرده بودند، چهار برابر ويتامين K بيشتري يافتند. انتقال ويتامين K که مقدار آن کم و ناچيز است ممکن است اهميت زيادي داشته باشد، بطوري که کوهان و همکاران (1960) يک سندروم خونريزي در جوجه هاي يکروزه گزارش کردند و اين حالت را کمبود ويتامين K جيره مرغ هاي ما در نسبت دادند. گريمنگر و بردايز (1968) در پرندگان دچار کمبود ويتامين K جذب کاملا ضعيف MSBC را که از طريق مقعد دريافت کرده بودند نشان دادند.
2-5-5-ويتامين (ويتامين B)
تيامين قديمي ترين ويتاميني است که با بيماري بري بري و 2600 سال قبل از ميلاد شناخته شده است. اجکمن که در بيمارستاني در جاوا کار مي کرد اشاره نموده که جوجه هاي مبتلا به پلي نوريتيس هنگام تغذيه با برنج بابرنج بدون پوسته علايمي مشابه با بري بري در انسان نشان دادند.
وي خاطر نشان کرد که اين حالت هنگام استفاده از برنج قهوه اي يا پوسته برنج روي نخواهد داد. جانسن و دونات139 ) 1926 ( جانشينان اجکمن و همکارانش در آزمايشگاه اندونزي بودند که موفق به کريستاله کردن ويتامين به شکل خالص شدند. ساختمان تيامين توسط ويليامز و کلين140 (1936) کشف توسط همان آزمايشگاه ساخته شد (کلين و همکاران141،1937). تورنتون و اسچوتز142 (1960) نشان دادند که مرغ هاي لگهورن نسبت به نژادهاي سنگين تر نياز تياميني بيشتري در تخم مرغ هاي خود ذخيره مي کنند. اگر جيره حاوي افزودني هاي ضد تياميني باشد، مسلما نياز تيامين بيشتر است در جوجه هايي که فوزاريوم موني ليفورم مصرف کردند پلي نوريتس شيوع يافت که با تزريق تيامين قابل درمان بود (فريتز و همکاران143،1937). در مطالعه اي ديگر الکوسکي و کلاسن144 (1999) نشان دادند که تغذيه تيامين در مرغ مادر اثر محسوسي بر وضعيت جوجه جوان دارد .ريوز و هارمز145 (1988) نشان دادند که جهت رشد و جلوگيري از فلج پا در جوجه هاي گوشتي به 8/2 ميلي گرم مکمل ريبوفلاوين در کيلوگرم جيره نياز است. در اين مطالعه خود جيره ذرت – سويا حاوي 6/2 ميلي گرم بود چانگ و بيکر146 (1990) پيشنهاد کردند که حدود 60 درصد ريبوفلايني که بطور طبيعي در ذرت وکنجاله وجود دارد براي پرنده قابل دسترس است. الکوسکي و کلاسن (1998) نشان دادند که پرندگان جوان حدود 2 ميلي گرم ريبوفلاوين بصورت مکمل در کيلوگرم جيره نياز دارند. براي مرغ هاي تخمگذار اسکوايرز و نابر147 (1993) نيازي حدود 4/4 ميلي گرم در کيلو گرم جيره براي توليد تخم مرغ و جوجه در آوري بهينه پيشنهاد کردند و آلبومين تخم مرغ مي بايست حاوي حدود 5/2 ميکرو گرم ريبوفلاوين در گرم باشد.
2-5-6- نياسين
بيماري پلاگر در انسان و زبان سياه در سگ، در موارد مشابه هم هستند و پيشنهاد شد که اين دو بيماري داراي عامل مشابهي هستند. به دنبال کشف اين که عصاره کبدي مي تواند پلاگر را درمان کند،ريوز وهارمز (1988) نيکوتين آميد را به عنوان عاملي که قادر بود زبان سياه را در سگ و پلاگر را در انسان درمان کند از کبد جدا کردند . در سال 1945 کرهل و همکارانش نشان دادند که اسيد آمينه تريپتوفان در درمان پلاگر موثر است.
ريوز و هارمز (1988) توانايي يکساني براي نياسين و نياسين آميد در جوجه هاي گوشتي جوان عنوان کردند در حالي که اودوهو و بيکر148 (1993) نتيجه گرفتند که نيکوتين آميد در مقايسه با اسيد نيکوتنيک بسيار قوي تر است. والدروپ و همکاران149 (1985) پيشنهاد کردند که اضافه کردن 99 ميلي گرم نياسين به کيلوگرم جيره ذرت و سويا که معمولا حاوي 22 ميلي گرم نياسين در کيلوگرم است، براي جوجه گوشتي مفيد است . والدروپ وهمکاران (1985) نشان دادند که جوجه ها به نياسين احتياج دارد و کمبود آن باعث بزرگ شدن مفصل پا ، خميدگي پا ، پردرآوري ضعيف و تورم پوست در ناحيه سر و پاها مي شود. جانسون و همکاران150 (1995) کاهش در ضخامت درشت ني و طول استخوان پرندگاني که 7500 قسمت در ميليون نياسين دريافت کرده بودند ، در حالي که سرعت رشد خوراک مصرفي تحت تاثير قرار نگرفته بودند.
2-5-7- پيريدوکسين (B6)
عوارض ناشي از کمبود پيريدوکسين براي اولين بار در موش صحرايي، در دهه 1920 توصيف شد. در مطالعه اي براي ايجاد پلاگر در حيوانات آزمايشگاهي ، موش هاي صحرايي تغذيه شده با جيره فاقد ويتامين B2 تورم جلدي شديد ، همانند پلاگر در انسان نشان دادند. عامل پيشگيرنده پ
لاگر در موش هاي صحرايي، ويتامين B2 نبود و اصطلاح ويتامين B6 را به عنوان عامل جديد باز دارنده آماس جلدي در موش صحرايي پيشنهاد گرديد.
ساروکا و کامبز151 (1986) عنوان کردند که کمبود پريدوکسين مي تواند سوخت و سازميتونين را محدود کند، ولي سطوح موجود در جيره هاي ذرت و سوياي فاقد مکمل براي استفاده از آنالوگ هيدروکسي متيونين کافي است. دامنه 45 تا 65 درصد قابليت دسترسي براي اين ويتامين در ذرت و سويا گزارش شده است چندين گزارش نشان داده اند که در پيش مخلوط هاي حاوي مواد مغذي، فعاليت ويتامين B6 به ميزان قابل توجهي از بين مي رود(آدامز152، 1982) و چنين کاهشي ممکن است در خوراک هاي پلت شده و اکسترود شده ديده شود (گادينت153، 1986). امروزه اغلب جيره هاي طيور با 3 تا 4 ميلي گرم پيريدوکسين در کيلوگرم تکميل مي شوند.
با کمبود پيريدوکسين ، ماس و همکاران154 (1994) نشان دادند که بلوغ کلاژن ناقص بوده و بنابراين اين ويتامين براي يکپارچگي ماتريس بافت پيوندي ضروري است. کمبود مزمن و يا حاشيه اي مي تواند منجر به پروسيس شود که معمولا يکي از پاها فلج شده و يک يا هر دو انگشت مياني در اولين مفصل به سمت داخل بر مي گردند (گريس و اسکات155، 1972). مصرف خوراک در مرغ و خروس هاي دچار کمبود B6 شديداً کاهش يافته اما به دليل اثرات بارز کمبود ويتامين B6 در رشد جنسي ، اما باعث لاغري نيست. هر چند مقداري پريزي در مرغ ها مشاهده شود، ولي جدي نبوده و مرغ در ظرف دو هفته پس از فراهم کردن سطح طبيعي پيريدوکسين جيره به توليد طبيعي تخم مرغ باز مي گردد(ويس156، 1976).
2-5-8- بيوتين
کشف و اهميت بيوتين در تغذيه توسط دو گروه از محققان يعني ميکروب شناس ها و تغذيه دان ها صورت گرفته است. اوايل دهه 1930 نقش اين ويتامين که به نام کو آنزيم R معروف شد، در تنفس باکتري هايي ريزوبيوم موجود در غده ريشه گياهان تيره بقولات مشخص شد. سپس شکل بلوري آن ، که از 9 زرده تخم اردک به دست آمد و براي رشد مخمرها ضروري بود، بيوتين نام گرفت .پس از آن برخي از محققان يک حالت مسموميت در اثر تغذيه تخم مرغ در حيوانات را مورد بررسي قرار دادند.
بيوتين در خوراک هاي طبيعي به صورت آزاد و متصل وجود دارد که ظاهرا بيشتر آن براي مرغ قابل دسترس است (بونجور157، 1987) و بعضي از برآوردها قابليت دسترسي آن در گندم را صفر گزارش مي کنند. ميوه ها و دانه هاي گياهي اغلب به ليزين يا پروتئين متصل است به نظر مي رسد که بيوتين در نيمه ابتدايي روده کوچک بصورت مولکول دست نخورده جذب مي شود (بونجور، 1984). مک کورميک و السون158 (1984) گزاش کردند که بيوتين به صورت محلول در فاز آبي پلاسما منتقل شده و توسط سلول ها از طريق انتقال فعال جذب و به آپوآنزيم خود در سلول متصل مي گردد همه سلولها حاوي بيوتين هستند ولي در کبد و کليه مقادير بيشتري يافت مي شود.
در اثر کمبود بيوتين ،ضايعات پوستي در پاها و پوست اطراف منقار و چشم ها، مشابه با نوع ناشي از کمبود اسيد پانتوتنيک به وجود مي آيد همچنين پروسيس يکي ديگر از عوارض ناشي از کمبود بيوتين است. بين و همکاران159 (1998) تورم پا و بزرگ شدن پا و جابه جايي قسمت انتهايي ساق پا پرندگان مواجه با کمبود بيوتين را توصيف کردند. در حالت کمبود حاشيه اي بيوتين ، وضعيت پرنده به وسيله تغذيه آنتي بيوتيک ها بهبود يافته و با تغذيه لاکتوباسيل حادتر مي شود (بونزسترو و کراتزر160، 1983). اين نشان مي دهد که ميکروفلوراي روده براي بيوتين قابل دسترس با پرنده رقابت مي کنند و در اين خصوص نوع کربوهيدرات جيره مي تواند بر حالت پرنده تاثير بگذارد. باوور و گريمينگر161 (1980) نتيجه گرفتند که دکسترين مقدار بيوتين روده را بخصوص در روده کور کاهش داد ، در حالي که تغذيه سوربيتول توليد بيوتين در روده کور را تشديد مي کند.
2-5-9- فولاسيون (اسيد فوليک)
کمبود فولاسين در حيوانات آزمايشگاهي منجر به کم خوني ماکروسيتيک (مگالوبلاستيک) و لوکوپنيا (کاهش سلولي هاي سفيد خون) مي شود. طيور نسبت به ساير حيوانات مرزعه اي به کمبود فولاسين حساس تر به نظر مي رسند. کمبود سبب پودر آوري ضعيف، کندي رشد، ظاهر کم خون و پروسيس مي شود. با پيشرفت کم خوني تاج سفيد رنگ و غشاهاي مخاطي دهان زرد کم رنگ مي شوند ( رينه و همکاران162، 1993) و همچنين پيشنهاد کردند که غلظت فسفوريبوزيل پيروفسفات گلبولهاي قرمز در جوجه هاي فاقد فولاسيون افزايش يافته و مي تواند به عنوان يک ابزار تشخيصي از ان استفاده نمود ماکس ول و همکاران163 (1988) کم خوني ماکروستيک را به عنوان نشانه اصلي در پرندگان تغذيه شده با جيره نيمه خالص فاقد فولاسيون توصيف کرند.
هر چند کمبود فولاسين مي تواند سبب کاهش توليد مرغ شود، ولي نشانه اصلي در مرغ هاي مادر کاهش شديد قدرت جوجه دراوري به همراه افزايش مرگ و مير جنين در روزهاي آخر انکوباسيون است. اين جنين ها نوک تغيير يافته دارند و خميدگي ساق پا اغلب ديده مي شود (فروليچ164، 1987). گرادينت (1986) گزارش نمود که اسيد فوليک به حرارت نور و رطوبت بسيار حساس بوده و بنابراين لازم است که خوراک تازه و خشک نگهداري شود. آدامز (1982) افزايش شديدي در تخريب ويتامين را هنگام وجود مواد معدني در پيش مخلوط ها گزارش کرده است بسياري از جيره هاي تجاري طيور حاوي مکمل فولاسين به ميزان 1 تا 5/1 ميلي گرم در کيلوگرم هستند. رينه و همکاران (1993) نشان دادند که تمام مسيرهاي وابسته به فولات هنگام استفاده از 1 ميلي گرم فولات هنگام استفاده از 1 ميلي گرم فولات در کيلو گرم جيره عادي جيره مي شوند. رايو و همکاران165 (1995) نشان دادند که 2/1 تا 3/1 ميلي گرم اسيد فوليک در
کيلوگرم جيره براي رشد طبيعي جوجه هاي گوشتي کافي است.

2-5-10-کولين
کولين يک ماده مغذي است که وقتي در جيره نباشد، علايم کمبود مشخصي را بوجود مي اورد. هر چند کولين به عنوان يکي از ويتامين هاي خانواده B – کمپلکس طبقه بندي مي شود ولي به طور کامل تعريف کلاسيک يک ويتامين را ندارد بر خلاف ساير ويتامين هاي گروه B کولين مي تواند در کبد ساخته شده و مقدار نسبتا زيادي از آن لازم است و بيش از آنکه يک کوآنزيم باشد به عنوان يک جز ساختماني وظايف خود را انجام مي دهد.
ماده اي از صفراي خوک جدا گرديد و توسط استرکر کولين نام نهاده شد و ساختمان شيميايي آن بصورت يک ترکيب چهار آمونيومي ، بتاهيدروکسي اتيل تري متيل آمونيوم هيدروکسيد توسط بايردر سال (1867) تعيين شد.مک گينس و همکاران166 (1944) نشان دادند که کولين جز فعال ساختمان لستين خالص يعني ماده اي که قبلا نقش آن را در پيشگيري از تجمع بيش از حد در کبد موش هاي صحرايي نشان داده بودند. مک گينس و همکاران (1944) گزارش کردند که ميتونين و بتائين تحت شرايطي در پيشگيري از پروسيس و تحريک رشد ناشي از مصرف جيره فاقد کولين در جوجه ها موثر هستند . آنها چنين استنباط کردند که ميتونين و بتائين ،بنيان متيل لازم جهت کولين سازي را تامين مي کنند اختلاف بين اثرات کولين در رشد پيشگيري از پروسيس در جوجه هاي جوان توسط مکگينس و همکاران (1944) مشخص شد. تمام چربي هاي طبيعي حاوي مقداري کولين هستند، کنجاله هاي غده اي، زرده تخم مرغ و مغز غني ترين منابع حيواناني و جوانه غلات ، بقولات و کنجاله هاي دانه هاي روغني بهترين منابع گياهي مي باشند از آنجايي که بتائين مي تواند اثر کمي بر احتياجات کولين داشته باشد. خوراک هايي نظير گندم و محصولات جانبي آن که مقادير نسبتا زيادي بتائين دارند مي توانند بخشي از احتياجات کولين طيور را برآورده سازند. قابليت دسترسي کولين در خوراک هاي طبيعي به خوبي مشخص نشده است، هر چند ، موليتوريس و بيکر167 (1976) گزارش کردند که قابليت دسترسي کولين در چندين محصول سويا در دامنه 60 تا 75 درصد مي باشد.
دريلو و بالناوه168 (1980) پروسيس را همچون آسيب هاي وارده به کليه در جوجه هاي گوشتي فاقد کولين توصيف کردند کليه ها متورم بوده و خونريزي جزيي داشتند و يا اندازه آنها طبيعي ولي خون ريزي بسيار بيشتر بود.تري متيل آمين (TMA) بوي ماهي بخصوصي داشته و مي تواند از کولين توسط فعاليت ميکروب هاي روده توليد شود. به نظر مي رسد که در مرغ ساخت تري متيل آمين در روده کور اتفاق مي افتد. امانوئل و همکاران169 (1984) بوي ماهي را در تخم مرغ هاي پرندگان تغذيه شده با جيره بر اساس گندم و 5/0 درصد کولين نشان دادند.
2-5-11- ويتامين C
ويتامين C اسيد اسکوربيک ، تنها براي انسان ، اغلب پستانداران و خوکچه هندي ضروري است کمبود ويتامين باعث بيماري اسکوروي مي شود که مشخصات آن ادم، بيحالي و اسهال مي باشند مدت ها مشخص شده است که اسکوروي را مي توان با مصرف گوشت يا ميوه تازه درمان نموده و يا از بروز آن جلوگيري کرد. گزارشات زيادي مبني بر مفيد بودن مکمل ويتامين C هنگام تنش و بخصوص تنش حرارتي وجود دارد. مککي و هريسون170

دانلود پایان نامه درباره بازدارنده ها

. دليل عمده محبوبيت سويا به دليل ترکيب منحصربهفرد اسيدهاي آمينه آن ميباشد که بر بسياري از غلات ديگر پيشي ميگيرد. (جدول2-2)، انرژي قابل متابوليسم، ميزان پروتئين و قابليت هضم اسيدهايآمينه سويا را در مقايسه با برخي از غلات ديگر نشان ميدهد. براي سالهاي زيادي يکي از فاکتورهاي محدودکننده استفاده از سويا در تغذيه طيور،

دانلود پایان نامه درباره طيور، انرژي، پروتئين، تغذيه

جدول 1-2 :توليدات بخش دامداري و مرغداري(1000 تن) (کمال زاده و همکاران ،2009). 2002200420062008رشد سالانه (درصد)گوشت طيور5/94112371329156511تخم‌مرغ5476456997275/5شير58776720774987722/8گوشت قرمز6/7419/7741/8388709/2در همه رشته‌ها به ويژه متخصصين بخش کشاورزي که به عنوان زيربناي اقتصاد مطرح است مي‌بايست سعي کنند که با استفاده از امکانات موجود در مملکت، حداکثر تلاش را در جهت افزايش توليد بنمايند. لازم به ذکر است more

پایان نامه درباره مجازي، دانشجويان، فراواني، اعضاي

تدريس آموزش مجازي در رشته حسابداري پرسيده شده بود که هيچکدام از مشارکت کنندگان در اين رشته تدريس آموزش مجازي نداشته اند که بسيار شگفت انگيز مي باشد كه اين امر مي تواند باعث اريبي در نتايج شود.

سؤال 13-4- آيا از روش آموزش مجازي براي دانشجويان خود استفاده كرده‌ايد؟
نمودار 13-4- فراواني استفاده از آموزش مجازي براي دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي :

جدول 13- 4- فراواني استفاده از آموزش مجازي براي دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي :
درصد
فراواني
استفاده از آموزش مجازي
3/13
30
بلي
7/86
195
خير
100
225
تعداد كل

13- در سئوال سيزده پرسيده شده که آيا از روش آموزش مجازي براي دانشجويان خود استفاده کرده ايد يا خير؟ که 30 نفر ( 3/13 ) درصد از مشارکت کننده مرد از اين روش براي دانشجويان خود استفاده کرده اند اما 164 نفر( 7/86 ) درصد از مشارکت کننده مرد و 31 نفر ( صفر ) درصد مشارکت کننده زن از روش مجازي براي دانشجويان خودشان استفاده نکرده اند.

سؤال 14-4- چه روش آموزشي را براي دانشجويان پيشنهاد مي‌كنيد؟
نمودار 14-4- فراواني روش آموزش پيشنهادي توسط اعضاي هيئت علمي :

جدول 14- 4 – فراواني روش آموزش پيشنهادي توسط اعضاي هيئت علمي :
درصد
فراواني
روش تدريس پيشنهادي
1/7
16
آموزش مجازي
1/51
115
آموزش سنتي
8/17
40
هر دو
24
54
نامشخص
100
225
تعداد كل

14- با توجه به جدول بالا 16 نفر ( 1/7 ) درصد از مشارکت کنندگان روش آموزش مجازي

پایان نامه درباره دانش آموزان دختر، ترجمه و انتقال، ارباب رجوع

شروع کار براي آموزش دائمي اعضا حرفه حسابداري ضروري است.تجربه هاي کاري گرانبهاتر از اموزش کلاس درس است. در آنجا هيچ چيز پارتي ارباب رجوع نمي شود که با يک کيسه پر از پول بخواهد نظر کسي را جلب کند و رسيدها و مطابقت هايي را از خريد هاي بيرون آورده باشد و هنوز هم

پایان نامه درباره طرح و نقش

رقابتهاي آموزش مجازي اثربخشي دانشکده مي باشد. نياز دانشکده براي تأثيرگذاري دانشجويان بر دانشجويان يک موفقيت مي باشد. جواب دادن سئوالات از طريق ايميل يا از طريق کلاس درس، آماده کردن واکنش هاي کيفي، سهم واقعي دنياي تجربي و درخواست هايي از مفهومات مذاکرات، آماده کردن و پشتيباني ارزيابي هاي تعيين تکاليف خانگي، پست کردن

پایان نامه درباره حسابداران، طرح و نقش

ي آن در اجتماع براي هر دو گروه مؤنث و مذکر و يا اکثريت و اقليت سطوح يکساني را دارد.جين کنز(2003) آن انتظارات اثرگذاري که ممکن است در رضايت مندي و يا عدم رضايت مندي دانشجويان نفوذ کند را براي مطالعه اهداف ويژه ترقي داد و مشاهده کرد که سوء ظن و حالت اصلاح شده

پایان نامه درباره رفتار انسان، شناخت علم

نمرات آموزش مجازي حسابداري به حقيقت پيوسته است.

3- آموزش مجازي:
در سال (1997 )يک مرکز داخلي آمريکا براي آموزش مجازي آماري را ارائه داده بود که فقط يک سوم از مؤسسات آموزش عالي آموزش مجازي را پيشنهاد کرده بودند. در (1999) محققان ادعا کردند که( 85%) از دانشکده ها و دانشگاهها در سطح پيشنهاد مقدماتي تدريس آموزش مجازي هستند و رقابتهاي آموزش مجازي به وسيله آنها هموار شده است (2002).
خيلي از دانشکده هاي مدرن غيرسنتي و دانشگاهها انتظار داشتند که پيشنهادات رقابت هاي مختلف آموزشي و تماما در آموزش مجازي باشد. و اما امروزه انتطارات فراتر از رتبه دادن يا نمره دادن دانشکده ها مي باشد که چگونه آن ها در رقابت هاي آموزش مجازي نمرات را مشخص مي کنند.
در سال 2005 در ايالات متحده يک گزارش تاييد شده وجود داشت که آموزش مجازي به وسيله آلفرد اسلوان تأسيس شد و به وسيله گروه تحقيق باب سون که با دانشکده ها مشارکت داشتند هدايت و انتقال يافت و در گزارش سالانه خودشان يک وضعيت از آموزش مجازي به آموزش عالي ايالات متحده ارائه کردند که آموزش مجازي و هم آموزش سنتي در دو نوع کوچک يا بزرگ از برنامه ها و رقابت ها رخنه دارد.
گروه تحقيق باب سون يافته هاي خودشان را به صورت ذيل ارائه کرده اند:
1- ثبت نام آموزش مجازي يک نرخ بالاي 10 ساعت را نشان مي دهد که اين موضوع به وسيله مرکز داخلي آموزش حسابداري عمومي تاييد شده است.
2- 63% از مدارس که کلاسهاي چهره به چهره دوره ليسانس حسابداري داشتند پيشنهاد کردند که به آموزش مجازي تبديل شود.
3- از ميان همه مدارسي که پيشنهاد كلاس هاي بازرگاني چهره به چهره را داشته اند 43% نيز پيشنهاد کرده اند که آموزش برنامه هاي بازرگاني به صورت مجازي باشد.
در مطالعه ديگري که توسط اسلوان ضمانت داشت گزارش خود را اينطور تعريف کرده بود:
از آموزش مجازي در ايالات متحده سال 2006 يک گزارش توسط گروه تحقيق باب سون که با دانشکده ها در ارتباط بوده است نتيجه گيري شده بود که اهميت وسعت آموزش مجازي در ميان مؤسسات آموزش عالي ايالات متحده گزارش شده است که برخي يافته ها نيز به صورت ذيل بوده اند:
1- تقريباً 000/200/3 دانشجو در رقابت آموزش مجازي سال گذشته منتهي به ترم آخر 2005 ثبت نام کرده اند و تعداد 000/300/2 نفر هم در سال گذشته گزارش شده بود.
2- در ترم هاي جاري رقابت آموزش مجازي 000/800 نفر اضافي ثبت نام كرده بودند .
3- دانشجويان مجازي مانند لباس کار بدن دانشجو در مقابل فشار سخت دوره ليسانس هستند.
4- مؤسسات آموزش عالي گزارش ثبت شده اي از رشد آموزش مجازي دارند که اين رشد ناشي از رشد عددي و هم درصدي مي باشد و آن رشد زماني اساسي تر مي شود که اساتيد و دانشجويان به وسيله فاصله فيزيکي و تکنولوژي كاملا جداگانه هستند.
اينترنت مبني بر کلاسهاي درس نقش هاي اساسي را در مسير آموزش افراد دارد چنانچه قبلاً مسير آموزش نيز ويدئوها بودند . شناخت کلاسها نيز شباهت به رقابت هاي شتر با برجستگي ديررس قرن نوزدهم دارد. تکنولوژي هاي گذشته نيز راديو و تلويزيون بوده اند اما امروزه اينترنت فاصله و مسير آموزش را براي خيلي از مردم در فضاهاي گسترده دگرگون ساخته است.
لي ويز(1993) يک مطالعه قبلي و گذشته را در آموزش مجازي هدايت کرد. اين مطالعه ضمانتي براي شناسايي مبارزات و علاقه مندان به آموزش مجازي مي باشد. زمانيکه تدريس کلاسها در دانشگاهها برسر اختلافات بين تعليم دادن کلاسهاي مجازي و سنتي متمرکز شده بودند مبني بر اين گواه مي باشد. مطابق بررسي پان(2004) صفحه گستر وب مسير آموزش را بر مبناي ترکيب بندي ايده آل از آموزش خود انفعالي و اثر بخش آماده مي کند صحبت ها و گفتگوهاي مجازي، نگهداري ايميل و تشريک مساعي يک حس خوب از جامعه را براي دانشجويان فراهم مي کند. پان(2004) بيان کرد که آموزش مجازي مي توان چندان خوب يا از نظر کيفيت چنان بهتر باشد که در جلسات کلاسها يک يا چند گواه تحقيق از بحث و مذاکره وجود داشته باشد. آماده کردن کيفيات مختلف آموزش مجازي در يک ابزار آلات با چندين مقياس کنترل کيفي موافقت گفته هاي پان مي باشد.
4- مدارس اختصاصي در ايالات متحده :
اين خيلي مهم است که مالکيت مؤسسات خصوصي مورد بحث قرار بگيرد زيرا که آنها بخش بزرگي از بازار آموزشي را ثبت نام مي کنند.
با فرض اينکه شرکتهاي عالي و بزرگ مبارزه بازاريابي و سرمايه لازم سرمايه گذاري را براي رشد نقدينگي دارند. دورنماي بازار اختصاصي رشد سودي بين 14 تا 15% در سال 2007 بوده است و براي رسيدن به درآمد سالانه 20 بيليون دلاري در حال تلاش و رقابت هستند.
کالج هر(2005) اعتقاد داشت که چشم و هم چشمي نيز در مؤسسات خصوصي وجود دارد تا آنها شناخت بهتري از دانشجويان و مشتريان خود داشته باشند و مؤسسات خصوصي نيز نيازهاي خود را از زمان ثبت نام دانشجويان براي حفظ مشتريان برابر و يکسان مطرح مي کنند و از درآمد اجاره براي استمرار برنامه ها کمک مي گيرند.
تا تابلوي نمايشي تبليغاتي با قابليت هاي اينچنيني جذب کنند: آراستگي يا وضع ظاهري، اتاق براي اساتيد، صحبت و سمينارهاي زنده ويدئوئي و دسترسي نامحدود به کتابخانه ها و کتابخانه هاي مجازي نامحدود ديگر و وسايل نوشتن واقعي که هرکدام به دانش آموزان و دانشجويان کمک مي کند که نوشته هاي خود را اصلاح و بهبود بخشند و از معلم خصوصي مجازي نيز استفاده کنند.
با خيلي از فرض ها سازمانهاي خصوصي تلاش مي كنند كه براي حفظ دانشکده اثربخش و حضور شخصيت ها در محيط آم
وزش مجازي در صورت کلاس درس را با حداقل تعداد روزهاي هفته برگزار كنند. به وسيله ترسيمات فوق برنامه براي دانشجويان فرصتي را براي تصميم گرفتن انتشارت، پرسشها و جوابها، و مراقبت کردن از واکنش هاي کيفي را براي همه اوقات فراهم آورند. برخي از مدارس خصوصي نيز شرکتهاي عمومي هستند که زيرفشار سخت اداره کردن سهامداران يا سرمايه گذاران ويا موجودي کالاي بازار مي باشند.
5- اعتبار قانوني مدارس خصوصي:
مطابق دو مطالعه که توسط اسلوان جريان داشت نشان داد که رشد دادن دانشجويان به وسيله نمره دادن مي باشد و آموزش مجازي در ايالات متحده در سال 2005نمره و رتبه نيز داشته است. آموزش مجازي در سال 2006 اعتبار قانوني پيدا كرده است و برنامه هاي آموزش مجازي رشد بالايي را در اين سالهاي اخير داشته است و برنامه هاي آموزش مجازي مورد قبول همه واقع شده است همچنين از روش معمول توجه کردن به مدارس براي سودبخشي موافقت کرده بودند. در اندازه هاي فرصت دهي، نيز براي کيفيت و تمديد کردن آموزش مجازي در ايالات متحده 2002 و 2003 يک گزارش عمومي به وسيله اسلوان منتشر شد که مؤلفان تاکيد داشته اند که بيشتر دانشجويان هم زماني را ترجيح مي دهند و موسسه و مؤسساتي که آموزش مجازي را پذيرفته اند روشهاي تحويلي توجه شده بيشتر و گسترده تري را در آينده نزديک ارائه خواهند داد.
باير (2006) يادداشت کرده بود که اعتبار بخشي براي دانشجويان خيلي مهم است زيرا آنها مي خواهند که اعتمادهاي کارفرمايان خود را جلب کنند تا اين برنامه هاي آموزش مجازي را به رسميت بشناسند.
بنابراين آموزش مجازي براي جامعه سودآور است و دانشجويان آرام موارد باورکردني و اطمينان را جستجو مي کنند هرچند که برخي دانشجويان از جريان يافتن نمرات آموزش مجازي عقب مي مانند. هرجا که جزر و مد وجود داشته باشد حقانيت و درستي بيشتري براي برنامه هاي آموزش مجازي نمايان مي شود. اگر يک دانشكده تعهد نامه نداشته باشد اينطور برداشت مي شود که از نظر اعتباري فقير است پس کارفرمايان مجبورند که دانشجويانش را استخدام نکنند و يا بيشتر مورد توجه و رسيدگي قرار دهند.
6- آموزش مجازي آسان:
کن ويلز، هالتون، اسوانسون (1998) عقيده داشتند که مربيان و اساتيد قطعاً آرزو دارند که شناخت علم را انتشار دهند اما آنها براي راهنمايي آمده اند که به دانشجوياني که شناخت لازم را به وسيله تکنولوژي مساعدت شده است بدست آورده اند كمك كنند . مطابق بررسي کنولز(1984) رقابت هاي مسير آموزش تاکيد داشتند که اين محيط ها دانشجوسالاري باشند و هم چنين با محيط استاد سالاري مخالفت شده بود مدل متداول اين نوع روشها را مي توان در کلاسهاي درس سنتي يافت. کارزلي (1998) اظهار کرد که هيچ استاد يا کارشناس متخصصي چگونه در لحظه کنفرانس يا سخنراني در يک گروه آموزش مجازي مي تواند لحن و آهنگ خود را خارج از آن چيزهايي که تمرين کرده است سرعت بخشد.
7- آموزش دانش آموزان مجازي بالغ:
آموزش افراد بالغ يک پويايي و حادثه طبيعي پيچيده است که لازمه شناخت فرآيندهايي از آموزش و نيازهاي آمادگي دانش آموزان و زمينه هاي لازم آن مي باشد و ثبت نام دانشجويان بالغ منعکس کننده تعهدات آنها به وسيله آموزش عالي براي دسترسي بيشتر به نيازهاي عمومي مي باشد. زنان درصد بيشتري از دانش جويان بالغ را از آن خود ساخته اند که اين يک تهديد مي باشد و زنان تعدادشان بيشتر از حد تصور مي باشد و به طرف اين نرخ رشد تندتر حرکت مي کنند و بيشتر دانشجويان بالغ يک دوره كه بررسي شده بودند ( 85%) آن دوره مسئول و يا داراي سمت اداري بوده اند که براي اهداف کليدي خود ثبت نام کالج را انجام داده اند.
از آن زمان که شناخت اثربخشي ها فرض شد ساختن شکل تجربه قديمي تر از افراد بلوغ انتظار نيست و براي آموختن اثربخشي ها مي توان از ميان اساتيد با تجربه و هم چنين مذاکره و يا حل کردن مسئله و يا هرکدام که مورد استفاده تجربيات قديم بوده است استفاده کرد. براي آفريدن يک محيط آموزشي اثربخش که دانش آموزان آن گرفتار شده اند مي توان از ميان تشويق و تحريک دانش آموزان براي دنبال کردن اهداف نهايي ايشان استفاده کرد آن معمولاً باورکردني است که يک سطح عالي از اثربخشي بين يک مسير دانش آموزي و استاد چندان خوب از ميان همه مسيرهاي دانش آموزي بهتراست وکلاسهاي ويژه مسلماً مي تواند تجربه گرانتر دانش آموزان و رضايتمندي دانشجويان را فراهم کند.
در تحقيقات قبلي تاييد شده بود که اثربخشي در آموزش مجازي يکي از مهمترين اهداف و عوامل اساسي در تعيين کردن موفقيت يک رقابت مجازي مي باشد و اثربخشي هاي خوب طراحي شده نه فقط ارضاء کننده آموزش راضي کننده مي باشند بلکه آنها مي توانند راهنمايي، واکنش را براي دانش آموزاني که آموزش مجازي را دوست دارند آماده کنند.
مورد ديگري که رسيدگي شده بود فرصت اثربخشي است زيرا مسيرهاي آموزش اثربخش رشد شرح داده شده اي دارند و شکل هاي مختلف توانايي ها قاطعيت پيدا کرده اند در خيلي از مطالعات که خيلي از محققان آنرا بررسي کرده اند برخي از مطالعات ادعا کرده اند که دانشجويان به سطوح عالي گزارش مي دهند و دانشجويان آموزش ديده در محيط آموزش مجازي بايد به سطوح عالي نيزگزارش دهند در يک گزارش دستي خيلي از محققان روش مشارکتي آموزش دانشجو-دانشجو رابه کار برده بودند و در آن اهميت بيشتر اثربخشي ها را در مسير آموزش مشاهده کرده بودند آنها گمان کرده بودند که روش دانش آموز-دانش آموز بلند کردن تجربه آموزش دانشجويان براي سطو
ح عالي خواهد بود.
زاهو ولي و تن (2005) بر اين دلالت داشتند كه اثربخشي کليد ترکيب کننده اثرگذاري مسير آموزش است زيرا که رفتار انساني با تکنولوژي سودمندي بيشتري را براي آموزش دانشجو به دنبال دارد.
هانج(2002) يادداشت کرده بود که بايد خواسته هاي دانش آموزان بالغ در جمع آوري اطلاعات براي دختر يا پسر بلافاصله مفيد باشند. دانش آموزان بالغ احتياج دارند که براي آموختن و مهارتها گزارش دهند وآن را براي تجربه کاري خودشان و يک زندگي واقعي به كار ببرند و محيط آموزش بايد مبني بر محيط هاي آموزش معني دار وبا شناخت صحيح صورت گيرد. گروههاي مذاکره مجازي توصيف شده اند و نيز مصحح مبناي موضوعات پرسشهاي تمرکز يافته هستند و تشريک مساعي زيادي دارند و اين توانايي ها را براي کاربرد گزارشات و براي اهداف دانش آموزان بالغ وقتي که آنها وارد آموزش عالي شدند را لازم دارند.
تجربيات زندگي دانش آموزان بالغ به آنها اجازه مي دهد که به آوردن اطلاعات براي کلاس درس و دنياي تجاري به محل کار بروند و 40 يا 50 يا 60 ساعت کار در هفته داشته باشند. آيا يک استاد نمي تواند ببيند از ميان کار تجربي يا از ميان فعاليت کلاس درس کدام مفهوم کاربردها اثربخشي بيشتري دارد. رقابت هاي آموزش مجازي هرچند که هميشه و هرکجا موجود هستند اما دانشجو بايد به اينترنت دسترسي داشته باشد.و موفقيت دانشجويان در نيازهاي آموزش مثبت و راست دسته بندي شده اند و مبارزه کردن دانشجويان و انگيزه دانشجو براي کامياب شدن آنها صورت مي گيرد. و مساعدت و کمک دانشجويان بالغ در توانايي خودشان براي کاميابي و موفقيت در آموزش عالي انجام مي شود.
8- شيوه هاي آموزش افراد بالغ:
جيمز و گاردنر(1995) شيوه هاي آموزش را اينطور تعريف کردند، هرکدام از طريقه هاي آموزش که بيشترين اثربخشي را بردانش آموزان داشته باشد مانند مشاهده، فرآيندها، ذخيره کالا و يادآوري هر آنچه که باعث آموختن آنها شود و بيشتر محققان توافق کرده اند که شناخت سبک هاي آموزش زياد اثربخش، معلم چندان خوب نيز مي تواند به شناسايي دانش آموزان و آموزش استراتژي کمک کند.
بروک فيلد(1986) موارد ذيل را مشخص كرده بود :
دانش آموزان بالغ حالت خود انفعالي و خودمفهومي از استقلال فعلي خود دارند و انتخاب آزادي آنها در آموزش استراتژي خيلي مهم است و به نظر مي رسد که بيشترين اهميت براي دانش آموزان بالغ حس استقلال داخلي مي باشد . مشکلات آموزش افراد بالغ وقتي است که دانش آموزان بالغ مي خواهند که استقلال بيشتري را در آموزش خودشان داشته باشند اما اين فرصت ها به وسيله دانشكده ها تکذيب شده بود.
خيلي از تئوري ها در آموزش دانشجويان رشد دارند اخيراً تصديق و ثابت شده بود که شيوه هاي آموزش افراد بالغ به طور جداگانه و بدون حضور افراد انجام مي شود. در گذشته نوشتن و دانستن عاريه بود که به افراد بالغ آموزش داده مي شد و مانند آموزش بچه ها راههاي يکسان و يکنواخت وجود داشت. کن ولز(1980) گاهي اوقات در آموزش پدر تئوري آموزش افراد بالغ ناميده مي شد زيرا که او يکي از افرادي بود که آنرا به رسميت شناخته بود و براي شناخت و بي نظير بودن آموزش دانش آموزان بالغ از اين تئوري و از وسايل تعليم و تربيت استفاده کرده بود.
کن ولز (1980) بعداً به طور اساسي تئوري خود را توسعه داد و چهار فرض کليدي ذيل را براي اثبات اين تئوري ارائه کرد:
1- اساتيد براي