پایان نامه نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال- قسمت 2

یانگ………………………………………………73 مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن……………………………………………………………………………….76 مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی…………………………………………………………………………………………77 جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………80 نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………….80 جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری………………………………………………………81 نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..81 جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….82 نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….82 جدول فراوانی والدین معتاد در

پایان نامه نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی- قسمت 2

است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( والله – بالله – تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل

پایان نامه نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت 2

می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی

پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی- قسمت 2

باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و  اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی- قسمت 2

نمود. قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای: الف- قراردادهای امتیازی[3] ب- قراردادهای مشارکت[4] ج – قراردادهای خدمت[5] قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال

پایان نامه نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی- قسمت 2

دول عضو ملزم به انجام آن می باشند. در هر زمانی که درخواست سازش ، و غیره از طرفین انجام شود قابل اجرا بوده و هر زمان که روشهای سیاسی خاتمه یابد، شاکی می تواند اقدام به درخواست تشکیل هیئت رسیدگی بنماید. 9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی در سازمان

پایان نامه  نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران- قسمت 2

باشد. 1-9- جامعه آماری و روش یا روش­های نمونه گیری با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد  شده  مد نظر قرار می­گیرند. 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش

پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور- قسمت 2

مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می  دهد. 7 – سید امید قاضی عسگر(1388)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است:

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه- قسمت 2

معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.         ج : تعریف حقوقی قولنامه       درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد