دانلود پایان نامه درباره وثيقه، وثايق، توثيقي، حقوقي

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………..49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..51
گفتار سوم- بيع شرط………………………………………………………………………………………………….52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت هاي وثايق مدني در نظام حقوقي ايران…………………………….54
گفتار اول- تشابهات قراردادهاي توثيقي مدني…………………………………………………………..54
بند اول- شرايط…………………………………………………………………………………………………………54
1. وثيقه گذار و وثيقه گيرنده ……………………………………………………………………………..54
2. مورد وثيقه ………………………………………………………………………………………………………55
1-2. قابليت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..55
2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….55
3-2. معيّن بودن………………………………………………………………………………………………………………55
4-2. امکان و قابليت تصرف شرعي…………………………………………………………………………………56
3. حقي که براي آن وثيقه گذاري مي شود ……………………………………………………………56
بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….57
1- تجزيه ناپذيري قراداد وثيقه مدني………………………………………………………………………58
2- ضمانت در وثيقه……………………………………………………………………………………………………59
3- مرگ وثيقه گذار و وثيقه گيرنده………………………………………………………………………….60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثيقه…………………………………………………………………….60
بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61
1-آثار معاملات توثيقي مدني در برابر وثيقه گذاران ………………………………………………….61
1-1. حقوق وثيقه گذاران………………………………………………………………………………………….61
2-1. تکاليف وثيقه گذاران………………………………………………………………………………………..63
2- آثار معاملات توثيقي نسبت به وثيقه گيرنده…………………………………………………………….64
1-2. حقوق وثيقه گيرندگان………………………………………………………………………………………64
2-2. تکاليف وثيقه گيرندگان…………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم- تفاوت هاي قراردادهاي توثيقي مدني………………………………………………………………67
بند اول- شرايط…………………………………………………………………………………………………………………….67
1- مورد وثيقه………………………………………………………………………………………………………………….67
2- امري که در برابر آن وثيقه گذاري مي شود………………………………………………………………68
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..69
1-لزوم و جواز عقود توثيقي مدني……………………………………………………………………………………69
2- لزوم يا عدم لزوم تبعي بودن عقود توثيقي…………………………………………………………………….70
3- لزوم يا عدم لزوم قبض مورد وثيقه…………………………………………………………………………………71
4- مالکيت منافع مورد وثيقه………………………………………………………………………………………………..72
5- امکان يا عدم امکان اعراض از حق وثيقه………………………………………………………………………..73
6- خسارت تأخير تأديه…………………………………………………………………………………………………………75
7- استحقاق غير بر مورد وثيقه…………………………………………………………………………………………….75
مبحث سوم- مصاديق وثايق تجاري در نظام حقوقي ايران……………………………………………………76
گفتار اول- سهام شرکت هاي سهامي……………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- اسناد تجاري در معناي خاص……………………………………………………………………………..79
گفتار سوم- قبض انبارهاي عمومي……………………………………………………………………………………….82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکي………………………………………………………………………………….82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثايق مدني و تجاري در نظام حقوقي ايران………….83
گفتار اول- تشابهات قراردادهاي توثيقي مدني و تجاري………………………………………………………84
گفتار دوم- تفاوت هاي معاملات وثيقه اي مدني و تجاري…………………………………………………..88
بند اول- شرايط………………………………………………………………………………………………………………………89
1-مورد وثيقه در عقود توثيقي مدني و تجاري………………………………………………………………….90
2- حقي که براي آن وثيقه گذاشته مي شود………………………………………………………………….110
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..110
1-تبعي يا استقلالي بودن وثايق مدني و تجاري…………………………………………………………….110
2- نقش و ثأثير قبض در عقد رهن و وثايق تجاري………………………………………………………..115
3- تلف مورد وثيقه……………………………………………………………………………………………………………124
4- ت
فاوت اجرايي معاملات توثيقي مدني و تجاري………………………………………………………….128
5- قراردادي و غير قراردادي بودن وثايق مدني و تجاري…………………………………………130
فصل سوم: وثايق تجاري و مدني در حقوق انگليس؛ مقايسه با حقوق ايران
مبحث اول- مصاديق وثايق عيني در حقوق انگليس ……………………………………………………………..134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگليس…………………………………………………138
بند اول- لزوم عيني بودن مال مورد وثيقه…………………………………………………………………………….139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثيقه…………………………………………………………………………………………….140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگليس…………………………………………………………….140
بند اول- رهن قانوني……………………………………………………………………………………………………………..142
بند دوم- رهن قهري……………………………………………………………………………………………………………..143
گفتار سوم- شرط ذخيره ي مالکيت در حقوق انگليس………………………………………………………145
گفتار چهارم- Lien يا حق حبس……………………………………………………………………………………….147
گفتار پنجم- توثيق سهام شرکت هاي سهامي……………………………………………………………………..148
گفتار ششم- توثيق اسناد براتي ……………………………………………………………………………………………150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت هاي مصاديق توثيق در حقوقي ايران با حقوق انگليس ……….152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ي عقود توثيقي در حقوق ايران و انگليس………………..158
گفتار دوم-مقايسه تشابهات و تمايزات عقود وثيقه اي درحقوق کشورهاي ايران و انگليس….163
بند اول- تشابهات وثايق عيني در حقوق ايران و انگليس………………………………………………………..164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ايران و نهاد Pledge در حقوق انگليس………………………………164
2- تشابهات عقد وثيقه در حقوق ايران با قرارداد Mortgage در حقوق انگليس…………………166
بند دوم- تفاوت هاي وثايق عيني در حقوق ايران و انگليس…………………………………………………..172
1- تفاوت هاي عقد رهن در حقوق ايران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
2- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ايران و نهاد Pledge………………………………………..174
3- تفاوت هاي قرارداد وثيقه در معناي خاص در حقوق ايران با قرارداد Mortgage…..178
4- مقايسه ي حق حبس در حقوق ايران و Lien در حقوق انگليس………………………………182
5- شرط ذخيره ي مالکيت در حقوق انگليس و مقايسه با نظام حقوقي ايران…………………187
نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………190
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..195

مقدمه
حقوق به معناي مجموعه مقرراتي که حاکم بر

دیدگاهتان را بنویسید