پایان نامه با کلمات کلیدی استان زنجان، بخش اقتصاد، حمل و نقل

الهي

اي مقصود وآرزوي من و اي روشني بخش دل و ديده ام،
اي خدائيکه به هر که رو سوي تو آورد توجه واقبال کرده و با عطوفت و مهر ، فضل و احسان ميکني
و به آنها که از ياد تو غافلند نيز رئوف و مهربان هستي .
تورا سپاس ميگويم که در مرحله اي ديگر از زندگيم نيز با لطف و رحمت هميشگيت، حامي و ياورم بودي .

پروردگار من،
لطف واحسانت را بر من تمام کن و بر بنده ناچيزت منّت گذار تا بتواند دانشي را که از تو دارد در راه تو و خدمت به بندگانت صرف کند .

تقديم به

درياي صبر و شکيبايي
مادر دلسوز و بزرگوارم
و
مظهر مهرباني و گذشت
همسر عزيز و فداکارم و
اميد آيندهام ماهان عزيزم

براي تمامي دلواپسيها و سختيهايي که به اين عزيزان عرضه داشتم و در عوض تمامي ايثارها و مهرباني هايي که از ايشان هديه گرفتم.

باشد که قطره اي از درياي محبتشان جبران شود.

سپاسگزاري
پس ازحمد و سپاس پروردگار بر خود لازم ميدانم از تمامي عزيزاني که در به ثمر رساندن اين پاياننامه با حمايتهاي علمي و معنوي خود اينجانب را ياري دادهاند تشکر نمايم.
از زحمات و فداکاريهاي خانواده عزيز خودم وهمسرم، بويژه همسرم جناب آقاي مهندس رشيد قاسمي که پشتوانه و مشوق اصليم در ورود به اين دوره بودهاند و در تمامي مراحل اجراي اين پايان نامه همواره از مشورت و کمک ايشان بهره گرفتهام، سپاسگزاري مينمايم.
از استاد راهنماي ارجمندم جناب آقاي داود محمدزماني که علاوه بر بهره علمي، از ايشان درس صبر و گذشت و بزرگمنشي آموختهام و در نهايت صميميت و جدّيت در تمامي مراحل انجام پاياننامه با اينجانب همراه بوده و تکيهگاهي استوار و آرامشبخش بودهاند قدرداني مينمايم. براي ايشان در تمامي مراحل زندگي از پروردگار بزرگ سلامت و سعادت آرزومندم.
از جناب آقاي دکتر رنجبر و دکتر قهدريجاني، اساتيد مشاور گراميم، که با تعهد و دلسوزي مثالزدني اينجانب را مورد لطف خويش قرار دادهاند صميمانه سپاسگزارم.
از جناب آقاي دکتر غلامي و دکتر رشيدي، هم به عنوان داوران محترم داخلي و هم به عنوان اساتيد دوره تحصيلم که بسياري از معلومات امروزم را مديون ايشان هستم سپاسگزارم.
از سرکار خانم دکتر فاطمه رحيمي اجدادي که سهم بسزايي در تقويت توان علمي اينجانب داشتهاند، بسيار سپاسگزارم.
از آقايان مهندس رنجي، قضاوتي، چگيني و عبدالعليزاده نهايت تشکر و قدرداني را مينمايم.
از خواهران عزيزم خانمها مهندس رضوان خاني، سعيده خاني و معصومه اسعدي و همچنين دوستان ارزشمندم فرزانه دهقانزاده، زهرا توکلي، مريم جعفري، ليلا عزيزالهي گور و سميه شهيدي که عزيزترين حاميان معنوي دوران تحصيلم بوده اند، صميمانه سپاسگزارم.
مريم خاني- مهر 92
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و هدف صفحات:7-1
1-1- مقدمه 2
1-2- اهداف پاياننامه 6
1-3- ساختار پاياننامه 6

فصل دوم: بررسي منابع صفحات: 40-8
2-1- مقدمه 9
2-2-گلخانه 9
2-2-1- انواع گلخانه 9
2-2-1-1- نوع توليد 10
2-2-1-2- نوع کشت 10
2-2-1-2-1- گلخانههاي خاکي 10
2-2-1-2-2- گلخانههاي هيدروپونيک 11
2-2-1-2-2-1- سامانههاي هيدروپونيک مايع 13
2-2-1-2-2-2- سامانههاي دانهبندي شده يا خاک دانهدار 13
2-2-1-2-2-3- سامانههاي هيدروپونيک باز 14
2-2-1-2-2-4- سامانههاي هيدروپونيک بسته-چرخشي 14
2-2-1-2-2-5- مزاياي سامانههاي هيدروپونيک 14
2-2-1-2-2-6- معايب سامانههاي هيدروپونيک 15
2-2-1-3- جنس سازه 16
2-2-1-3-1- گلخانههاي چوبي 16
2-2-1-3-2- گلخانههاي نيمهفلزي 17
2-2-1-3-3- گلخانههاي فلزي يا مدرن 17
2-2-1-4- دهانه 17
2-2-1-4-2- گلخانههاي مجزا 17
2-2-1-4-3- گلخانههاي دوقلو 18
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1-4-4- گلخانههاي به هم پيوسته 18
2-2-2- مزاياي کشت گلخانهاي 19
2-3- خيار 20
2-3-1- ازدياد خيار 21
2-3-2- شرايط محيطي رشد خيار 21
2-3-3- برداشت و نگهداري خيار 22
2-4- گوجهفرنگي 23
2-4-1- ارقام گوجهفرنگي 23
2-4-2- شرايط محيطي رشد گوجهفرنگي 24
2-4-3- برداشت و نگهداري گوجهفرنگي 25
2-5- توتفرنگي 25
2-5-1- ارقام توتفرنگي 25
2-5-2- ازدياد توتفرنگي 26
2-5-3- شرايط محيط و خاک رشد توتفرنگي 27
2-5-4- برداشت و نگهداري توتفرنگي 28
2-6- انرژي 29
2-6-1- شاخصهاي انرژي 29
2-6-1-1- نسبت انرژي 30
2-6-1-2- بازده خالص انرژي 30
2-6-1-3- بهرهوري انرژي 31
2-6-2- شدت انرژي 31
2-7- مروري بر تحقيقات انجام شده 32
2-7-1- مروري بر پژوهشهاي کاربردي محصولات گلخانهاي در ايران 32
2-7-2- مروري بر پژهشهاي کاربردي محصولات گلخانهاي در ساير کشورها 36

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: مواد و روش‎ها صفحات: 54-41
3-1- مقدمه 42
3-2- اطلاعات مربوط به گلخانههاي استان زنجان 42
3-3- موقعيت جغرافيايي استان زنجان 44
3-4- مراحل مطالعات انرژي 45
3-4-1- انرژي ماشين 45
3-4-2- انرژي سوخت 46
3-4-3- انرژي کارگري 46
3-4-4- انرژي کود 47
3-4-5- انرژي سموم شيميايي 48
3-4-6- انرژي آبياري 48
3-4-7- انرژي حمل و نقل 49
3-5- بخش اقتصادي 50
3-6- اندازهگيري ميداني 50
3-6-1- اندازهگيري فاصله گلخانه تا مراکز فروش 50
3-6-2- اندازهگيري آب مصرفي 51
3-6-3- اندازهگيري پارامترهاي ساختماني گلخانهها 51
3-7-نرمافزار SPSS 51

فصل چهارم: نتايج و بحث صفحات: 83-55
4-1- مقدمه 56
4-2- انرژي مصرفي توليد توتفرنگي در گلخانه هيدروپونيک 56
4-3- انرژي مصرفي توليد خيار در گلخانه خاکي 61 4-4- انرژي مصرفي توليد گوجهفرنگي در گلخانه خاکي 66
4-5- برآورد درآمد و هزينه توليد توتفرنگي 69
4-6- برآورد درآمد و هزينه توليد خيار 72
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-7- برآورد درآمد و هزينه توليد گوجهفرنگي 75
4-8- تجزيه و تحليل 78
4-8-1- اثر مساحت زمين و نوع محصول بر کارايي انرژي هيدروپونيک 78
4-8-2- اثر مساحت زمين و نوع محصول بر کارايي انرژي خيار و گوجهفرنگي 79
4-8-3- اثر مساحت زمين و نوع کشت گلخانهاي بر کارايي انرژي 81

فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها صفحات: 88-84
5-1-مقدمه 85
5-2-بحث 85
5-3-نتيجهگيري کلي 87
5-4-پيشنهادها 88

منابع 89

فهرست شكل‎ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- شماتيکي از توليد محصول در گلخانههاي خاکي 11
شکل 2-2- شماتيکي از توليد محصول در گلخانههاي هيدروپونيک 12
شکل 2-3- نمايي از ريشه محصول توليدي در گلخانههاي هيدروپونيک 12
شکل 2-4- استفاده از محلول در کشت محصول در گلخانههاي هيدروپونيک 13
شکل 2-5- توليد محصول خيار در گلخانههاي خاکي 20
شکل 2-6- توليد محصول گوجهفرنگي در گلخانههاي خاکي 24
شکل 2-7- توليد محصول توتفرنگي در گلخانههاي هيدروپونيک 26
شکل 3-1- سيماي استان زنجان 44
شکل 4-1- سهم انرژي مصرفي توليد توتفرنگي در گلخانههاي هيدروپونيک 57
شکل 4-2- نهادههاي مصرفي توليد توتفرنگي در سطوح زير 3000 مترمربع 58
شکل 4-3- نهادههاي مصرفي توليد توتفرنگي در سطوح بالاي 3000 مترمربع 59
شکل 4-4- شاخصهاي انرژي و اقتصادي در توليد توتفرنگي 60
شکل 4-5- مقدار مصرف انرژي عملياتهاي مختلف توليد توتفرنگي 60
شکل 4-6- سهم انرژي مصرفي براي توليد خيار در گلخانههاي خاکي 62
شکل 4-7- سهم نهادههاي مصرفي توليد خيار در سطوح زير 3000 مترمربع 63
شکل 4-8- سهم نهادههاي مصرفي توليد خيار در سطوح بين 3000 تا 5000 مترمربع 63
شکل 4-9- سهم نهادههاي مصرفي توليد خيار در سطوح بالاي 5000 مترمربع 64
شکل 4-10- شاخصهاي انرژي و اقتصادي در توليد خيار 65
شکل 4-11- مقدار مصرف انرژي عملياتهاي مختلف توليد خيار 65
شکل 4-12- سهم انرژي مصرفي براي نهادههاي توليد گوجهفرنگي 66
شکل 4-13- سهم نهادههاي مصرفي توليد گوجهفرنگي در سطوح زير 3000 مترمربع 67
شکل 4-14- سهم نهادههاي مصرفي توليد گوجهفرنگي در سطوح بالاي 3000 مترمربع 67
شکل 4-15- شاخصهاي انرژي و اقتصادي در توليد گوجهفرنگي 68
شکل 4-16- مقدار مصرف انرژي عملياتهاي مختلف توليد گوجهفرنگي 69
شکل 4-17- برآورد هزينه براي نهادههاي توليد توتفرنگي در گلخانههاي هيدروپونيک 70
شکل 4-18- سهم هزينه در توليد توتفرنگي در گلخانههاي هيدروپونيک 71
شکل 4-19- شاخص اقتصادي در توليد توتفرنگي در گلخانههاي هيدروپونيک 72
شکل 4-20- برآورد هزينه براي نهادههاي توليد خيار در گلخانههاي خاکي 72
شکل 4-21- سهم هزينه در توليد خيار در سطوح زير 3000 مترمربع در گلخانههاي خاکي 73
شکل 4-22- سهم هزينه در توليد خيار در سطوح بين 3000 تا 5000 مترمربع 74
شکل 4-23- سهم هزينه در توليد خيار در سطوح بالاي 5000 مترمربع 74
شکل 4-24- شاخص اقتصادي در توليد خيار در گلخانههاي خاکي 75
شکل 4-25- برآورد هزينه براي نهادههاي توليد گوجهفرنگي در گلخانههاي خاکي 76
شکل 4-26- سهم هزينه در توليد خيار در سطوح زير 3000 مترمربع 76
شکل 4-27- سهم هزينه در توليد خيار در سطوح بالاي 3000 مترمربع 77
شکل 4-28- شاخص اقتصادي در توليد گوجهفرنگي در گلخانههاي خاکي 77

فهرست جداول‎
عنوان صفحه
جدول 3-1- دوره کشت محصولات مورد بررسي استان زنجان 43
جدول 3-2- پرسشنامه بررسي مصرف انرژي در گلخانه 52
جدول 4-1- تجزيه واريانس کارايي انرژي در دو سطح مساحت و دو سطح نوع محصول 78
جدول 4-2- مقايسه ميانگين کارايي انرژي در سطوح مختلف نوع محصول 79
جدول 4-3- تجزيه واريانس کارايي انرژي در دو سطح مساحت و دو سطح نوع محصول 80
جدول 4-4- مقايسه ميانگين کارايي انرژي در سطوح مختلف نوع محصول 80
جدول 4-5- مقايسه ميانگين کارايي انرژي در سطوح مختلف کشت 81
جدول 4-6- تجزيه واريانس کارايي انرژي در دو سطح مساحت و دو سطح نوع محصول 82
جدول 4-7- مقايسه ميانگين کارايي انرژي نوع محصول با استفاده از آزمون دانكن(5درصد) 83

چكيده

کشت گلخانهاي صنعت در حال رشد در بسياري از کشورها ميباشد. اما به دليل توليد در خارج از فصل، گلخانهها داراي مصرف بالاي انرژي ميباشند. هدف از اين

دیدگاهتان را بنویسید