پایان نامه ارشد با موضوع آموزش زبان

دانلود پایان نامه

منابع فصل دوم 11
دو نقش اساسي جامعه پذيري 12
جامعه پذيري انتظاري 12
عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري 16
ساز و كارهاي جامعه پذيري 20
طبقه اجتماعي 22
نظريه هاي جامعه پذيري 24
نظريه هاي جامعه شناختي جامعه پذيري 25
ميد رشد خود را سه مرحله نشان مي دهد 28
نظريه هاي روان شناختي جامعه پذيري 30

عنوان صفحه

تضاد ميان سه بخش شخصيت 32
فرهنگ و شخصيت 38
تعريف فرهنگ 38
عناصر اصلي فرهنگ 39
ويژگيهاي فرهنگ 42
مفهوم شخصيت 56
تأثير فرهنگ در شخصيت 58
شخصيت اساسي يا پايه 64
فرهنگ و بيماري 67
بررسي هشياري 74
بررسي رفتار 75
بررسي ناهوشيار 77
بررسي علمي شخصيت 78
تعريفهاي شخصيت 79
ويژگيهاي منحصر به فرد 82
ذهنيت در نظريه هاي شخصيت 87
سؤالهايي درباره ماهيت انسان 90
فصل سوم
(روش تحقيق)
جامعه مورد مطالعه 97
حجم نمونه،روش نمونه گيري 97
ابزار اندازه گيري در تحقيق 98
آزمون ويژگيهاي شخصيتي مينه سوتا 99
روش تحقيق 100
روش آماري مربوط به فرضيه ها 101

عنوان صفحه

فصل چهارم
(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)
مقدمه فصل چهارم 103
فصل پنجم
(بحث و نتيجه گيري)
نتيجه گيري 117
پيشنهادات 119
محدوديت ها 120
منابع و مآخذ 121

چكيده :
هدف از تحقيق حاضر برسي پذيرش اجتماعي ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان رشته هاي برق ومكانيك دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وفرضيه هاي جزئي اينكه بين افسردگي هيپوكندريا ،هيستري ،پارانويا ،انحرافات اجتماعي ،وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در دو گروه مكانيك وبرق كه حجم نمونه بدست آمده 100نفر است كه آزمون ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي بر روي آن اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه تحقيق از روش آماري ضريب همبستگي پيرسن استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وسطح معني داري آن برابر 5%است .

فصل اول
كليات تحقيق

مقدمه :
مرگ سرنوشت محتوم هر فرد انساني است واز آنجا كه جانشيني اعضاي جامعه بايد تضمين شوداين نياز تا حدودي به وسيله توليد مثل طبيعي كه ميراث ژنتيكي جامعه را تداوم مي بخشد ،بر آورده مي شود .
اما اگر جامعه اي خواهان بقاي خود باشد ،بايد ميراث فرهنگي آن جامعه تداوم يابد ،اين امري است كه تنها در فر آيند جامعه پذيري يا اجتماعي شدن امكان پذير مي گردد . پذيرش اجتماعي فر آيندي استكه به انسان ،شيوه هاي زندگي كردن در جامعه را مي آموزد ،وبه او شخصيت مي دهد وتوانائيهايش را در جهت ايفاي وظايف فردي مي آموزد وبه او شخصيت مي دهد وبه عنوان عضو جامعه تو سعه مي بخشد .”كوئن 1371″
فرد در خلال اجتماعي شدن هويت يا من اجتماعي خود را مي يابد وشناخت لازم براي ايفاي نقشهاي اجتماعي را ياد مي گيرد ،اين روند بسيار گسترده وپيچيده كه در طول زندگي فرد تداوم مي يابد شامل آموزش زبان ،باورها ونگرشها وارزشهاي جامعه مي باشد وبا فراگيري رفتارهاي متناسب با هنجارهاي پذيرفته شده جامعه منجر مي گردد. بنيادي ترين بخش جامعه پذيري در دوران كودكي رخ مي دهد ،اما اين روند در سراسر عمر آدمي ادامه مي يابد هيچ بحثي از پذيرش اجتماعي نيست كه اهمييت سرشت وپرورش را در رشد جسماني ،عقلاني ،اجتماعي وشخصيتي ناديده گرفته باشد .
سرشت آدمي اصطلاحي است كه براي ساخت ژنتيكي انسان يا وراثت بيولوژيكي او به كار مي رود وپرورش به محيط وتجربه هاي متقابلي كه هر فرد در زندگي خود به دست مي آورداشاره مي كند وهر كس شخصيتي دارد وشخصيت شما به مشخص كردن ميزان موفقيت ،خشنودي،در رضايت خاطر در زندگي شما كمك مي كند كه تمام اينهاباعث قبول ويا پذيرش اجتماعي در فرد مي شود واينكه سعي در جمع بندي كردن مجموعه اي از ويژگي هاي شخصيت يك نفر با استفاده از واژه هاي مبهمي چون عالي ووحشتناك كار آساني است و شخصيت به قدري پيچيده است كهن مي توان آن را به سادگي توصيف كرد زيرا انسانها در موقعيت هاي مختلف ودر ارتباط با افراد متفاوت ،بسيار پيچيده وتغيير پذير هستند وبراي اينكه شخصيت رادرست توصيف وتعريف كنند دقيق تر درمورد شخصيت وارزيابي آن در اجتماع بحث مي كنند.
رشد مغز انسان براي اين نكته تاكيد دارد كه ويژگي هاي ژنتيكي از محيط جدا شدني نيست وبه وسيله ساخت ژينتكي ،ما انسانها در مي يابيم كه كورتكسي مغز “قسمت تفكر وادراك مغز اعمالي مانند خاطر آوردن ،فهميدن يا ادراك كردن را در خود جاي مي دهد كه تمام اينها باعث تقليد وتكراري مي شود وتمام اين موارد در نوع اجتماعي شدن وقبول جامعه در تاثير بسزايي دارد”.”هدايت ستوده ص50 سال 1385″
اهميت ضرورت تحقيق :
جامعه پذيري در دوران كودكي به پايان نمي پذيرد ولي به هر حال در سراسرزندگي آدمي ادامه يابد .بزر گسالان هم دوباره درباره اجتماعي (باز پذيرش اجتماعي )ميشوند وهنجارها،ارزشهاي وانتظارات جديدرامي آموزد در هرگروه ياسازمان جديدي كه عضومي شويم ويا هر رابطه دوستي برقرارمي كنيم يا در هر تجربه اي كه در زندگي به دست مي آوريم ،ناچاريم كه هدايت هاي جديدي راسلب كنيم وبراي هنجارهاي وارزشهاي جديدي اجتماعي مي شويم براي برخي شغلهاي خاص اجتماعي شدن دوباره به ما كمك مي كند كه انتظارات قبلي خود را كنار گذارده و برداشت واقع بينانه تر ي رااز اين شغلها به دست مي آورديم وپذيرش اجتماعي گاهي اوقات شخصيت فرد را تحت تأثير قرار ميدهد وگاهي ايجاد يك ويژگي هاي منفي در شخصيت آدمي ياعث ازبين رفتن پذيرش اجتماعي فرد به طور مثبت است واميد است كه با انجام اين تحقيقات بتوانيم پذيرش اجتماعي رادر بين اقشارمختلف جا بيندازيم وسعي كنيم با شخصيت افراد هماهنگي داشته باشيم كه اين برعهده نهادهاي خانواده ونهادهاي جامعه است كه به دانشجويان اين اجازه را بدهند كه براي تكميل شخصيت خود در جامعه به تجربه هايي دست پيدا كنند.
اهداف تحقيق:
هدف از تحقيق اين است كه آيابين ويژگي هاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه اي وجود دارد وآيا شخصيت وويژگي هاي اخلاقي ورفتاري آن در ايجاد پذيرش اجتماعي و جامعه پذيري دانشجويان ،نقش بسزايي دارد يا نه بين شخصيت وپذيرش اجتماعي رابطه اي وجود ندارد وآيا بين ويژگي هاي شخصيتي مانندعوامل اضطراب آور ،افسردگي وانحرافات اجتماعي و… وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد وآيا عوامل اضطراب زا وافسردگي در نوع برخورد جامعه وپذيرش آن تأثير بسزايي خواهد داشت يانه .
بيان مسله
وظيفه اي هر جامعه باز توليد خواهد است براي خلق اعضايي كه رفتارها ،آروزها وهدفهايشان با رفتار ها ،خواسته ها وهدفهايي كه از طرف جامعه مناسب تشخيص داده مي شود تطبيق كند .از طريق فرآيند نيرومند وهمه جا حاضر پذيرش اجتماع است كه نيازهاي جامعه به نيازهاي فرد تبديل مي كردوپذيرش اجتماعي فرآيند يادگيري است .اين فرآيند وسيله اي است كه از طريق آن ،مهارتهاي اجتماعي مثل رانندگي وغذا خوردن با قاشق را مي آموزيم وهمچنين پذيرش اجتماعي وسيله اي است كه در خلال آن يادمي گيريم كه چگونه دنياي خود را بشناسيم وچگونه با ديگران رابطه متقابل برقرار كنيم ويا اين مرد بودن يعني وزن بودن يعني چه وديگر اينكه در هر شرايطي چه بايد كرد وچه نبايد كرد مردم اغلب چنين مي پندارند كه پذيرش اجتماعي مترادف است با ترتيب كودك واين حقيقت دارد كه آموزش سازنده اصلي در مراحل ابتدايي زندگي رخ مي دهد وبه همين دليل كودكان بايد ارزشهاي اساسي دانشها وباور هاي فرهنگي جامعه خود راياد بگيرند كه تمام اينها به شخصت وويژگي هاي رفتاري فرد بستگي دارد وهر كدام نسبت به شخصيت خودبايد رفتار كند.
سؤال مسله :
آيا بين ويژگي هاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد‍‍‍
فرضيه هاي تحقيق:
1-بين ويژگي هاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد .
2.بين افسردگي وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد .
3.بين هيپوكندريا وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد .
4. بين هيستري وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد .
5.بين انحرافات وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد .
6. بين پارانريا وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد .
متغييرهاي تحقيق :
ويژ گيهاي شخصيتي =متغيير وابسته
پذيرش اجتماعي = متغيير مستقل
مقياس هاي ويژگيهاي شخصيتي =متغيير مستقل در فرضيه هاي بعدي
تعاريف نظري وعملياتي واژه ها ومفاهيم
پذيرش اجتماعي :
عبارت است جامعه پذيري فرد كه شكوفا كردن استعدادهاي بالقوه فراهم آوردن امكانات رشد شخصيت وتبديل فرد با شخص (فرد اجتماعي )است .
در واقع ،فرد انساني در طي اجتماعي شدن به كسب هويت اجتماعي نايل مي گردد وبا پذيرش ارزشها ،هنجارها وآرمانها وشيوه هاي زندگي تحت شرايط مطلوب قادر به تحقيق استعدادهاي بالقوه خود مي گردد .
“صبوري سال 84ص21)
وبالاخره عبارت است از نمره اي كه آزمودني از آزمون پذيرش اجتماعي به دست مي آورد .
ويژگيهاي شخصيتي :
شخصيت عبارتند از اينكه شخصيت از واژه لاتيني Personaگرفته شده وبه نقابي اشاره دارد كه هنر پيشه ها در نمايش استفاده مي كردند وبه راحتي مي توانيم درك كنيم كه چگونه پرسونا (نقاب )به ظاهر بيروني ،ظاهر علني كه به افراد دوروبر فرد نشان مي دهيم (بالاخره تمايلات ونفرتها ) ترسها وامتيازات وتوانمنديها وضعفهاي خود است وواژه من همان چيزي است كه فرد را از فرد ديگر مجزا مي كند .
وبالاخره عبارتند از نمره اي كه آزمودني از آزمون شخصيتي مينه سسوتا بدست آورده است .”منصور 1386ص38”

فصل دوم
پيشينه وادبيات تحقيق

منابع فصل دوم :
* روان شناسي اجتماعي
تأليف :دكتر هدايت الله ستوده ،چاپ هفتم – ويرايش دوم ،انتشارات آواي نور ،تهران -1382،استفاده از فصول 3و4 صفحات 51الي 88
* نظريه هاي شخصيت
تأليف دوان پي شرلتز -سيدني اِلن شرلتز ترجمه يحيي سيد محمدي ،نوبت چاپ دهم ،تابستان 1386،(ويراست هشتم )،انتشارات نشر ويرايش ،استفاده از صفحات 34الي 41 و4الي 12
شيوه هاي جامعه پذيري :
جريان جامعه پذيري به دو صورت به پيش مي رود :
1. گاه گروه عملاًبه جامعه پذير كردن فرد مي پردازد ،چنانكه خانواده ومدرسه آگاهانه هنجارهاي زندگي را به كودك مي آموزند .
2. گاه زندگي گروهي ،خود به خود فرد را جامعه پذير مي گرداند ،چنانكه رفتار پدران ومادران ،بي آنكه خود آنان متوجه باشند ،سر مشق رفتار كودكان قرار مي گيرد .

دو نقش اساسي جامعه پذيري :
جامعه پذيري داراي دو نقش اساسي است :
1. از نظر فرد :
جامعه پذير ي فرآيند شكوفا كردن استعداد هاي بالقوه وفراهم آوردن امكانات رشد شخصيت وتبديل فرد به شخص (فرد اجتماعي )است ودر واقع فرد انساني در طي اجتماعي شدن به كسب هويت اجتماعي خويش نايل مي گردد وبا پذيرش ارزشها ،هنجارها،آرمانها وشيوه هاي زندگي ،تحت شرايط مطلوب ،قادر به تحقق استعدادهاي بالقوه خود مي گردد.
2.از نظر جامعه :
جامعه پذيري جرياني است براي انتقال ويژگيهاي فرهنگ يك جامعه از نسلي به نسل ديگر ونيز امكان تكامل واستمرار فرهنگ وتربيت افراد براي ايفاي نقش هاواحراز پايگاههاي مختلف اجتماعي .
جامعه پذيري انتظاري

دیدگاهتان را بنویسید