گویندگان ناشناس در نوبت ثالثة کشفالاسرار-میبدی ،کشفالاسرار، نوبت سوم، اقوال ناشناس، پیر طریقت.- قسمت 3

ن احمد عثمانی، با تصحیحات و استدراکات   بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،علمی و فرهنگی.

مستملی بخاری، اسماعیل) 4969(، شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحیح و تحشیة محمد روشن ،ج 9، تهران، اساطیر.

میبدی ،رشیدالدینفضلالله) 4964(، کشفالاسرار و عدةالابرار، تصحیح علیاصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر.