پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی- قسمت 3

ده های محلی روستای زیارت سید سلطان محمد(ع)

 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی حضور جانداران غیر انسان در شاهنامه فردوسی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان
 • دانلود پایان نامه : بررسی ساخت صرفی واژه­های علوم نظامی مصّوب فرهنگستان زبان وادب فارسی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های خواجوی کرمانی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فرهنگ عامه منطقه دشتاب
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فرهنگ و ادبیات عامه شهر زرند
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مکروحیله درسمک عیار
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی کارکرد و معنای تکواژ «وا» در بعضی از تفسیرهای کهن قرآن به زبان فارسی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مشکلات ترجمه در اشعار معلقات و صعالیک
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم حیا در اشعار مولوی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقابله ی قانون کارمادر مثنوی معنوی مولانابا حدیقة الحقیقه ی سنایی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگیهای پهلوانان برای ورود به مباحث مورد نظر
 • دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت
 • دانلود پایان نامه ارشد : نقد روان کاوانه، مسائل مختلف روان شناسی در متون ادبی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ
 • دنلود پایان نامه ارشد : تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق
 • دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر لغات بیگانه درادبیات داستانی دوره معاصر
 • دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر
 • دانلود پایان نامه ارشد : تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی)
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهه ی هشتاد
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی انواع شخصیّت و شیوه های شخصیّت پردازی در مجموعه ی داستانی چراغ آخر
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری
 • دانلود پایان نامه ارشد : ترجمه‌ وشرح ‌قصیده‌ی «المقصورة العَلیَّة فِی السّیرةِ العَلویَّة»
 • دانلود پایان نامه ارشد : تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی
 • دانلود پایان نامه ارشد : تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)
 • دانلود پایان نامه ارشد : تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه¬های سنی الف و ب در دهه¬ی هشتاد
 • دانلود پایان نامه ارشد : تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»
 • دانلود پایان نامه ارشد : توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی
 • دانلود پایان نامه ارشد : جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )
 • دانلود پایان نامه ارشد : جایگاه تشیع در آثار چهار شاعر معاصر (سهراب سپهری،شهریار،محمدرضاشفیعی کدکنی، قیصرامین پور)
 • دانلود پایان نامه ارشد : جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی
 • دانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی
 • دانلود پایان نامه ارشد : اصطلاحات نجومی در شعر ظهیر الدین فاریابی
 • دانلود پایان نامه ارشد : دلایل جاودانگی راستی و درستی در مثنوی (دفتر 1، 2 و 3) مطابق نسخه تصحیح نیکلسون
 • دانلود پایان نامه ارشد : دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه
 • دانلود پایان نامه ارشد : ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه
 • دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری
 • پایان نامه دکتری ادبیات فارسی درباره مطالعه تطبیقی فارسی و عربی : دانشگاه اصفهان
 • دانلود پایان نامه ارشد:بازتاب عاشورا در شعر شاعران عصر صفویه
 • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی در مخزن الاسرار و اسکندرنامه ی نظامی
 • دانلود پایان نامه ارشد:رئالیسم جادویی در “عزاداران بیل”
 • دانلود پایان نامه ارشد:نوستالژی(غم غربت) در اشعار پروین اعتصامی
 • دانلود پایان نامه ارشد:گردآوری وتصحیح آثار و اشعار نقی خان آزاد(دبیرایل کلهر)
 • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی آرایه‏ های بدیعی در اشعار استاد یدالله بهزاد
 • دانلود پایان نامه ارشد:سیمای انسان در شعر سهراب سپهری
 • پایان نامه ارشد:تغذیه و آداب آن در آثار منظوم و منثور فارسی از آغاز تا قرن دهم هجری
 • پایان نامه ارشد : تحلیل خطای نوشتاری فارسی آموزان چینی زبان