پایان نامه های دانلودی رشته برق- قسمت 2

و هدایت موشک های خارج از جو

 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: تشخیص گفتار از موسیقی به روش شبکه عصبی مصنوعی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین ظرفیت های استاتیکی و دینامیکی خطوط انتقال
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER  
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری جهت شناسایی مکان
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: روند تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی ترانزیستورهای ماسفت سرعت بالا
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مدیریت هوشمند باتری سدیم و گوگردی در خودروی گازی و برقی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: واترمارکینگ تصاویر دیجیتال
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: بررسی سیستم های کنترلی با قابلیت پیکربندی مجدد
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده
 • سمینار ارشد برق قدرت: پیش بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: بررسی مسئله در مدار آوردن نیروگاه ها در شبکه های قدرت باز
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاه ها
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات: بهبود کارایی شبکه محلی بیسیم
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: پخش بار بهینه در سیستم های قدرت
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده های پیش بین
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: کاهش هارمونیک های مرتبه پایین به همراه روش های شارژ متقارن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مکان یابی و نقشه سازی همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوری
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: ارائه روشی برای تضمین قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: الگوریتم های نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چندطبقه
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیرتماسی
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: پیشگویی رفتار پویای کانال سایر سلولی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: تشخیص و ردگیری عابرین پیاده در تصاویر مادون قرمز
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق قدرت: ژنراتورهای مورد استفاده در سیستم های DG
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق قدرت: شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی سیستم کنترل مسیر فضاپیماهای بازگشتی
 • سمینار ارشد برق قدرت: مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: بررسی شبکه مدیریت مخابرات
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: مطالعه آنتن های تک قطبی مسطح و ساخت نمونه جدید
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: استفاده از فرکانس گام در بازشناسی گفتار با حالت
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی پخش بار احتمالاتی فازی
 • سمینار ارشد برق قدرت: بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روش های کاهش آن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: بررسی و تحلیل مکانیزم گزار از IPv4 به IPv6
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: بررسی و ارزیابی روشهای دوبعدی تشخیص اشیاء
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده
 • سمینار ارشد برق قدرت: پخش بار بهینه در شبکه های قدرت به کمک الگوریتم ژنتیک
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق قدرت: روش های جایابی مولدهای تولید پراکنده
 • سمینار ارشد برق قدرت: طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طراحی گیرنده دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های عملیاتی
 • سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فعالیت های هوشمندانه ناشی از حرکت دسته جمعی موجودات زنده
 • سمینار ارشد برق قدرت: کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: بررسی روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایابی منابع تولید پراکنده
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تخمین موقعیت و سرعت روتور موتور شار محوری
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات مخابرات سیار
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مطالعه ترانزیستورهای SOI MOSFET دو گیتی با اتصال شاتکی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی شبکه های نوری مبتنی بر پروتکل سوییچینگ
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی ساختار کنترل برای برج های تقطیر سری
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل توپ ضد هوایی با استفاده از کنترل فازی
 • سمینار ارشد برق قدرت: مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مدلسازی افزاره مداری سامانه های میکروفلوئیدی مجتمع
 • دانلود سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی
 • سمینار ارشد برق کنترل: طراحی محیط نرم افزاری کنترل و مانیتورینگ از طریق اینترنت
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: تشخیص چهره انسان
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: روش های مدلسازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیرخطی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: مبدل ماتریسی و کاربردهای آن
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: طراحی و تحلیل یک مخلوط کننده متعادل در باند فرکانسی
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: روشی جدید برای طراحی تقویت کننده های پهن باند
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: جداسازی گفتار و موزیک
 • سمینار ارشد برق قدرت: تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت
 • دانلود سمینار ارشد برق قدرت: بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی
 • پایان نامه برق دانشگاه علم وصنعت – فیلتر تطبیقی و کاربرد آن حذف نویز در سیگنال های ECG
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: اندازه گیری قند خون به صورت غیرتهاجمی با امواج التراسوند
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: بررسی روش های فشرده سازی صوت
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل بهینه فیدبک حالت نوعی از آونگ وارون
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: مونیتورینگ گسترده و هوشمند توربین بخار
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: بررسی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی در باند فرکانسی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: آنالیز و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق کنترل: طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: بررسی حجم محاسبات الگوریتم های MPC
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: بررسی کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: بررسی تزویج متقابل یک آرایه پچ میکرواستریپی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترل بهینه سیستم های دور عملیات
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل تطبیقی مقاوم پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: ارزیابی قابلیت اطمینان بخش های تولید و انتقال برق
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: جایابی مولدهای تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: بررسی و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویربرداری
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: بررسی و طراحی و شبیه سازی MAC اترنت 10Gbps
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل پیش بین سیستم های غیرخطی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار
 • سمینار ارشد برق قدرت: بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژ میانی در شبکه توزیع ایران
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: جایابی DG به منظور بهبود رگولاسیون ولتاژ و کاهش تلفات توان
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: تغذیه و کنترل ماشین های القایی توسط مبدل های ماتریسی
 • سمینار ارشد برق قدرت: جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت شبکه های توزیع
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مدلسازی ریاضی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: لیزر DBR و بررسی اثر افزایش عمق کانال بر بهبود عملکرد آن
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: مطالعه روش های شناسایی مرکز تولید هارمونیک
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: رمزنگاری اطلاعات
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی و بهینه سازی مشخصات آن
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات: افزایش ظرفیت در سیستم های MIMO
 • سمینار ارشد برق کنترل: تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM
 • پایان نامه ارشد برق کنترل: طراحی و پیاده سازی سامانه اتوماسیون ماشین های آهار
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی یک سیستم نمونه برای اتوماسیون ساختمان
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: بررسی عملکرد OFDM وفقی در کانال های متغیر با زمان
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مبدل های چند سطحی و روش های حذف هارمونیک در آن ها
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: کنترل نیروگاه گازی با استفاده از DCS
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال فکس از طریق پروتکل اینترنت
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: بررسی کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی و تطبیقی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: گشتاور گیر در موتورهای BLDC و روش های کاهش آن
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق الکترونیک: جداسازی کور منابع صوتی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: بررسی و شبیه سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: تنظیم کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: بررسی سیستم ها و مدارهای مجتمع کد کننده سیگنال گفتار
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استانداری رمزنگاری پیشرفته
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: تعیین محدوده قطعات همخوان و سکوت به روش ترکیبی شبکه عصبی و ویولت
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی مدار مجتمع یکپارچه مبدل اندازه لکه و فتودتکتور موجبری
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: تجزیه تحلیل و شبیه سازی مخاطرات امنیتی شبکه IMS
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی در جنگ الکترونیک
 • سمینار ارشد برق کنترل: مقاوم سازی روش خطی سازی فیدبک برای سیستم های چند ورودی و چند خروجی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی کدینگ و دکدینگ الگوریتم Lempel-Ziv
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترل کننده PID و شبه PID در یک ناحیه پایداری مطلوب
 • سمینار ارشد برق قدرت: برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن انرژی باد
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی تست های غیر مخرب در تجهیزات سیستم های قدرت
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: بررسی سیستم های مکاترونیکی بکار رفته در ربات های امدادگر
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی قرآن دیجیتال جیبی با ترجمه ها و تفاسیر
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور با به کارگیری تپ چنجر
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک
 • دانلود سیمنار