پایان نامه قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه و عملکرد نام تجاری- قسمت 2

دانلود پایان نامه

ذخیره شده در یک برند ساخته شده، استفاده شده برای کسب مزیت بازار است (سریواستاوا[10] و همکاران، 2000).

پیشینه پژوهش

شالتز[11] و همکاران (2004) و راتناتونگا و اِوینگ (2005)، در مطالعات خود نشان می دهند که دارایی های ارتباطات بازاریابی محسوس و نامحسوس به طور هم افزا و با بهبود فرصت های در دسترس تاثیر بسیاری بر موثر بودن کمپین ها دارند. شرکت هایی که رویکرد یکپارچه بیشتری را برای ارتباطات بازاریابی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی خودشان دارند عملکرد نام تجاری بهتری را دارند (رِید، 2005).

برند و ساختن ارزش ویژه برند در دستیابی به مزیت موقعیتی در بازار و در سطح بندی این موقعیت برای پاداش های مالی بسیار مهم هستند (دانکن و مالهرن، 2004). نتایج مطالعه لاکستون و همکاران (2014) نشان دادند که قابلیت اطلاعات بازاریابی یکپارچه اثر مثبت و معنی داری بر کمپین و در نتیجه بر عملکرد مالی شرکت دارد.

1-4-مدل مفهومی تحقیق

قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه
موثر بودن کمپین
عملکرد بازار نام تجاری
عملکرد مالی نام تجاری
قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه
موثر بودن کمپین
عملکرد بازار نام تجاری
عملکرد مالی نام تجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1، مدل مفهومی تحقیق (لاکستون و همکاران، 2014)

با توجه به مدل مفهومی تحقیق، در این پژوهش اهداف زیر در نظر گرفته خواهند شد:

1-5-اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف کاربردی و اصلی (علمی) است:

1-5-1-  هدف کاربردی پژوهش

هدف کاربردی این پژوهش کمک به افزایش عملکرد نام تجاری محصولات صنعت پوشاک در ایران است.

1-5-2- هدف اصلی (علمی) پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر عملکرد مالی نام تجاری است.

[1] Morgan

[2] Wu

[3] O’Cass and Weerawardena

[4] Luxton

[5] Ratnatunga and Ewing

[6] Fahy

[7] Reid

[8] Rust

[9] Duncan and Mulhern

[10] Srivastava

[11] Schultz

تعداد صفحه :107

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

  • 2