پایان نامه رایگان با موضوع aureus، Staphylococcus، complete، cds,

دانلود پایان نامه

در ميان اين نمونه ها چهار باند مختلف با اندازه bp 600 ،bp 680 و bp 850 حاصل شد و در واقع مشخص گرديد اين 101 نمونه داراي چهار آلل مختلف ژني بر اساس ژن کوآگولاز هستند. در اين تحقيق در روش RFLP از آنزيم محدود کننده ALU1 استفاده شد و ا ندازه قطعات ايجاد شده bp300، 210، 260 بود (25 ).
Sliva وهمکاران (2005) استافيلوکوکوس اورئوس که از شير جداسازي شده بود باPCR بررسي کردند و محل تشکيل باند ژن گوآکولاز با اندازه bp1080تا bp 484حاصل شد (40).
Johnv و همکاران ( 1998) ا ستافيلوکوکوس اورئوس که از مخاط بيني جداسازي شده بو با PCR بررسي کردند ومحل تشکيل باند ژن کواگولاز با ا ندازه bp547، bp 603، bp 660، bp 875 حاصل شد( 24 ).
نتايج مطا لعه ما با نتايج بدست آمده توسط اين محققين متفاوت است در مطالعه ما حضور ژن کواگولاز با PCR بررسي شد و محصول PCR اندازه تقريبي bp 700و bp 800 داشت. در واقع در بين 7 نمونه استافيلوکوکوس جدا شده فقط دو آلل بر اساس ژن کوآگولاز مشاهده گرديد. پرايمرها و شرايط مورد استفاده در اين تحقيق جهت تکثير ژن کواگولاز شبيه بقيه تحقيقات ذکر شده مي باشد.
در مجموع مي توان گفت روش توليد پنير سنتي در مناطق مختلف کشور ماوکشورهاي ديگر متفاوت بوده و حتي فلور ميکروبي آنها نيز يکي نيست.به همين علت ميزان شيوع استافيلوکوکوس اورئوس در مناطق مختلف متفاوت است.
لازم به ذکر است که با گذشت زمان و افزايش مدت ماندگاري پنير، شمارش استافيلوکوکوس اورئوس کاهش ميابد(23). از جمله دلايل کاهش شمارش ميکروبي، افت pH و توليد عوامل ضد ميکروبي توسط برخي باکتري هاي لاکتيک بخصوص باکتريوسين ها مي باشد(28).
براساس نتايج اين مطالعه آلودگي پنيرهاي کهنه وتازه از نظر آماري معني دار بود((P= 0/02. که تعداد آلودگي در پنيرهاي تازه زياد بود .همچنين رابطه بسيار معني داري بين نوع پنير و وجود آلودگي مشاهده گرديد ((P= 0/0001.
نتيجه گيري و پيشنهاد
با توجه به آمارهاي موجود در اداره نظارت بر مواد غذايي استان آذربايجان شرقي،ميزان آلودگي پنيرهاي مختلف در سالهاي گذشته قابل ملاحظه بوده است و ميزان آلودگي در انواع سنتي بسيار چشمگير که البته بدليل اعمال جدي تر مقرارت و رعايت موارد بهداشتي از سوي توليدکنندگان روند نزولي خوبي در ميزان آلودگي مشاهده مي شود.
در پايان پيشنهاد مي شود که ميتوان جهت بررسي فراواني ژن مقاومت به متي سيلين (mec-A )در سويه هاي مختلف استافيلوکوکوس اورئوس با PCRو تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي آن مطالعه و تحقيق کرد.

پيوست 1:
گرافهاي تعيين سکانس محصول PCR حدود 700 بازي

گرافهاي تعيين ترادف بازي محصول PCR حدود 800 بازي

پيوست 2:
نتايج بلاست سکانس محصول PCR
Basic Local Alignment Search Tool

Descriptions
Legend for links to other resources: UniGene GEO Gene Structure Map Viewer PubChem BioAssay
Sequences producing significant alignments:
Accession
Description
Max score
Total score
Query coverage
E value
Max ident
Links
gi|385195117|HE681097.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus HO 5096 0412 complete genome
928
3241
64%
0.0
95%

gi|213020024|AB436967.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: JCSC6075
928
3241
64%
0.0
95%

gi|238549862|AB436973.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: JCSC4744
906
3194
64%
0.0
94%

gi|304374276|AB548047.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: NN48
899
3212
60%
0.0
95%

gi|66390996|AB158552.1
Staphylococcus aureus genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acetyltransferase homologue, complete cds, strain:Stp-12
861
3370
64%
0.0
92%

gi|189187394|EU551128.1
Staphylococcus aureus strain SH488 type XII staphylocoagulase gene, complete cds
839
3153
51%
0.0
98%

gi|238549889|AB436979.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagul
ase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: AIS2002059
827
3379
64%
0.0
91%

gi|238549882|AB436977.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: C-1C
820
3124
64%
0.0
91%

gi|238549920|AB436987.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: JCSC6907
812
3125
51%
0.0
97%

gi|238549918|AB436986.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: JCSC6906
812
3125
51%
0.0
97%

gi|213020033|AB436970.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: JCSC6674
812
3125
51%
0.0
97%

gi|213020031|AB436969.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: JCSC6671
812
3125
51%
0.0
97%

gi|213020029|AB436968.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: JCSC6667
812
3125
51%
0.0
97%

gi|238549927|AB437138.1
Staphylococcus aureus genes for hypothetical protein, hypothetical protein, staphylocoagulase, acetyl-CoA acetyltransferase homologue, complete cds, strain: IFH514
807
4443
64%
0.0
91%

gi|213020019|AB436966.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: JCSC6666
807
3237
64%
0.0
90%

gi|238549992|AB489890.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, strain: W12
798
3086
51%
0.0
96%

gi|238549990|AB489889.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, strain: SD2:176-3
798
3086
51%
0.0
96%

gi|238549988|AB489888.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, strain: JCSC 3063 ( =SD036-1)
798
3086
51%
0.0
96%

gi|238549968|AB489878.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, strain: JCSC 4784
798
3086
51%
0.0
96%

gi|238549966|AB489877.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, strain: JCSC 4774
798
3086
51%
0.0
96%

gi|238549964|AB489876.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, strain: JCSC 4762
798
3086
51%
0.0
96%

gi|238549962|AB489875.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, strain: JCSC 4752
798
3086
51%
0.0
96%

gi|189187386|EU551124.1
Staphylococcus aureus strain SH60 type I staphylocoagulase gene, complete cds
798
3086
51%
0.0
96%

gi|384229115|CP003045.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus 71193, complete genome
794
3860
64%
0.0
90%

gi|238549906|AB436983.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: JCSC6908
794
3860
64%
0.0
90%

gi|311222926|CP001844.2
Staphylococcus aureus 04-02981, complete genome
780
3473
63%
0.0
91%

gi|262073980|CP001781.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus ED98, complete genome
780
3485
63%
0.0
91%

gi|156720466|AP009324.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3 DNA, complete genome
780
3473
63%
0.0
91%

gi|47208328|BA000017.4
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 DNA, complete genome
780
3473
63%
0.0
91%

gi|66391006|AB158554.1
Staphylococcus aureus genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acetyltransferase homologue, complete cds, strain:17573
780
3192
64%
0.0
89%

gi|47118324|BA000018.3
Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 DNA, complete genome
780
3473
63%
0.0
91%

gi|149944932|CP000736.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1, complete genome
776
3449
63%
0.0
91%

gi|147739516|CP000703.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9, complete genome
776
3449
63%
0.0
91%

gi|312828563|FR714927.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus ECT-R 2 complete genome
774
3440
63%
0.0
91%

gi|304365608|CP002114.2
Staphylococcus aureus subsp. aureus JKD6159, complete genome
774
3257
64%
0.0
89%

gi|344176319|FR821779.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus LGA251 complete genome sequence
771
3817
63%
0.0
89%

gi|46736|X16457.1
Staphylococcus aureus gene for staphylocoagulase
769
3474
63%
0.0
91%

gi|213020035|AB436971.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: JCSC6669
753
3172
64%
0.0
92%

gi|9711544|AB042590.1
Staphylococcus aureus coa gene for coagulase, partial cds, strain:Stp12
753
3260
51%
0.0
94%

gi|312436391|CP002110.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus TCH60, complete genome
740
3276
63%
0.0
94%

gi|302749911|CP002120.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus str. JKD6008, complete genome
740
3276
63%
0.0
94%

gi|269939526|FN433596.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus TW20, complete genome
740
3276
63%
0.0
94%

gi|66390986|AB158550.1
Staphylococcus aureus genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acetyltransferase homologue, complete cds, strain:Stp-28
740
3276
63%
0.0
94%

gi|66391001|AB158553.1
Staphylococcus aureus genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acetyltransferase homologue, complete cds, strain:Ku
738
5006
63%
0.0
92%

gi|329312723|CP002643.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus T0131, complete genome
737
3251
63%
0.0
94%

gi|238549877|AB436976.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: M9N
726
3848
64%
0.0
91%

gi|238549872|AB436975.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: NVAU02080
726
4779
64%
0.0
90%

gi|171189256|EU490368.1
Staphylococcus aureus isolate 1 coagulase (coa) gene, partial cds
722
2987
63%
0.0
90%

gi|298693322|CP001996.1
Staphylococcus aureus subsp. aureus ED133, complete genome
720
4230
64%
0.0
90%

gi|238549857|AB436972.1
Staphylococcus aureus coa genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acethyltransferase homologue, complete cds, strain: NVAU02066
720
4230
64%
0.0
90%

gi|216976|D00184.1
Staphylococcus aureus gene for staphylocoagulase, complete cds
719
4228
64%
0.0
90%

gi|238549887|AB436978.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: 01093
717
3269
51%
0.0
93%

gi|238549954|AB488509.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase precursor, complete cds, s
train: JCSC 7638
713
3017
50%
0.0
93%

gi|189187392|EU551127.1
Staphylococcus aureus strain SH640 type XI staphylocoagulase gene, complete cds
713
3017
50%
0.0
93%

gi|20338652|AJ306908.1
Staphylococcus aureus coa gene for coagulase
710
3656
51%
0.0
93%

gi|66390981|AB158549.1
Staphylococcus aureus genes for hypothetical proteins, staphylocoagulase, acetyl-CoA acetyltransferase homologue, complete cds, strain:104
708
3829
64%
0.0
91%

gi|213020017|AB436965.1
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain: JCSC6074
704
3134
51%
0.0
92%

gi|223588324|AB373757.2
Staphylococcus aureus coa gene for staphylocoagulase, complete cds, strain:

دیدگاهتان را بنویسید