پایان نامه درباره طرح و نقش

رقابتهاي آموزش مجازي اثربخشي دانشکده مي باشد. نياز دانشکده براي تأثيرگذاري دانشجويان بر دانشجويان يک موفقيت مي باشد. جواب دادن سئوالات از طريق ايميل يا از طريق کلاس درس، آماده کردن واکنش هاي کيفي، سهم واقعي دنياي تجربي و درخواست هايي از مفهومات مذاکرات، آماده کردن و پشتيباني ارزيابي هاي تعيين تکاليف خانگي، پست کردن آگهي ها و نگهداري کردن شيوه هاي آموزش افراد بالغ مي باشند.
سمينار هفتگي/صحبت ها
سمينارهاي هفتگي و صحبت ها به وسيله استفاده کردن همزماني دانشکده انتقال دهنده هستند آنجا که بين اجزا رويدادها همزمان باشند که با فرض سمينارها يا صحبت ها مي تواند استفاده شود. که اينها موضوعاتي مثل مذاکره، گرفتن ديگر تکاليف خانگي، جواب سئوالات دانشجو، داشتن يک مذاکره درباره يک موضوع ويژه، و انجام دادن نمونه مثالهاي مسايل مي باشد. و استفاده کننده از اين روش مي خواهد که در توانايي هاي تکنيکي استفاده از سکوها و يا تابلوهاي نمايش مستقل باشد.
پيام تخته/کنفرانسها/رشته مذاکرات
براي اثربخش بودن مذاکره سئوالات نياز به باز و بسته بودن و غيربرآوردي يا غيرتخميني مي باشد. جواب سئوالاتي که جوابهاي بله يا خير ندارند و يا نياز به محاسبه دارند بايد از آنها اجتناب شود زيرا که آنها وام به ما نمي دهند که نياز به محاسبه داشته باشند. برخي از سئوالات بله يا خير را مي توان توسعه داد و سپس با اضافه کردن کلمات ديگر از آنها استفاده کرد مانند توضيح دادن،چرا، بحث و غيره که اين ميدان خوب نيز براي دسته بندي تجربيات يک زندگي واقعي داخل کلاسهاي مذاکره کمک مي کنند.
واگذاري تکاليف خانگي
هريک از واگذاريها بايد متناوب با اندازه هدف رقابت نه براي شلوغ کاري کردن و زيادکارکردن باشد زيرا که دانشجويان آموزش مجازي احساس بي ميلي و نفرت از کار مي کنند. به نظر مي رسد که اگر تکاليف خانگي متناسب با رقابتهاي معمول حسابداري آموزش مجازي باشد تمرينات بهتري ساخته خواهد شد. اين ممکن است که يک ايده خوب باشد که دانشجويان آماده را با نمونه مسائل، مثل تعيين کار خانگي که آنها بايد جواب دهند آشنا کند همچنين تمريناتي که توسط اساتيد ارائه مي شود بايد يک اطمينان راحت وجود داشته باشد که دانشجويان مي توانند آنها را مانند مثال هاي واقعي حل کنند. تکاليف خانگي بايد بر مبناي ظاهر مسئله، اوضاع، مسائل و تجربه ها براي مهارتهاي فکرکردن بحراني آماده دسته شوند.
امتحان / كوايز
از امتحان يا كوايز براي ارزيابي فهميدن دانشجويان از موضوعي که در کلاس پوشش داده شده است استفاده مي شود. برخي از دانشگاهها از يک امتحان کوچک هفتگي براي يادآور ساختن ذهن دانشجويان براي خواندن واقعي که براي خواندن اصلي لازم است استفاده مي کنند. و برخي از دانشگاهها از يک امتحان ميان ترم و يا امتحانات پاياني براي ارزيابي موضوعات و اهداف رقابت ها استفاده مي کنند.

جدول شماره 2
ابزارهاي تدريس استفاده شده به وسيله دانشکده آموزش مجازي حسابداري:
سخنراني/تفسيرات اساتيد
سخنراني بايد بر مبناي تجربيات زندگي واقعي ترکيب شده باشد و مانند کتابهاي درسي محيط حرفه اي رضايت دانشجويان را به هر شکل فراهم کنند.
نمايش ميکروسافت پاورپونت
ميکروسافت پاورپونت استفاده هاي مفيدي دارد. بيشتر ناشران کتابهاي درسي حسابداري ميکروسافت پاورپونت را آماده کرده اند تا براي هريک از فصول درسي که با تفسير و نظريه همراه نباشد از آن استفاده کنند.
اعلاميه ها/پيام هاي تخته سياه
دانشکده ها اعلاميه ها را براي مرور خلاصه فصل هفته قبل يا براي مرور خلاصه هفته بعد استفاده مي کنند. تشويق دانشجويان براي انجام تکاليف بهتر و مذاکره يک موضوع قطعي را که در مدت هفته پوشش داده شده است بسيار مفيد مي باشد.
ليست هاي انتظارات واگذاري تکاليف خانگي براي يک هفته و ماندن دانشجويان درباره سمينار زنده آنها و صحبت ها يا ساعت اثرگذار را استاد مشخص مي کند.
حالت آناليز انفرادي
حالنت آناليز انفرادي در وقت هاي اضافه استفاده مي شود و بدين صورت که واگذاري کار خانگي براي دانشجويان که توسعه يافتگي بيشتري دارند درباره تفکرات بحراني و مهارتهاي نوشتن دانشجوياني مي باشد که توانايي بيشتري بدست آورند.
گروه يا تيم طرح و نقشه
بسياري از دانشکده ها و دانشگاهها از گروههاي طرح و نقشه استفاده مي کنند زيرا که در اين دنيا ي حرفه اي خيلي از اوقات مردم يا جامعه براي کار يک تيم را براي انجام دادن کارها دارند. که فقط هزينه تأسيس آن لازم است و سپس توسط يک مدير هدايت مي شوند و آنها مي توانند گروه کاري باشند که در شرايط سخت مشکلات را برطرف نمايند و اين گروهها در ارزيابي ها و کارهاي واقعي و هم چنين مشاوره کمک مي نمايند و استفاده کردن از يک تيم بررسي کننده ممکن است استفاده هاي مفيدي در تعيين کردن دانشجويان انفرادي براي تکاليف خانگي و يا واگذاريها کمک کنند.
مسائل نمونه
خيلي از اساتيد از مسائل نمونه در حسابداري براي دانشجويان آماده با تمرينات اضافي و اثبات کردن يک محاسبه ويژه استفاده مي کنند که در حسابداري تمرينات بهتري ساخته شود و همچنين تمرينات دانشجويان انتظارات بيشتري را درباره درک و فهم آنها مشخص مي کند.
ميکروسافت اکسل
خيلي از ناشران کتب درسي و اساتيد و دانشجويان آماده از ميکروسافت اکسل براي تکميل کردن واگذاري تکاليف خانگي استفاده مي کنند. و دانشجويان از يک بشقا
ب آموزشي استفاده مي کنند زيرا که آنها شبيه حالتهاي کار واقعي مي باشد و به دانشجويان کمک مي کند که انتظارات خود را افزايش دهند و در مقابل داشتن امکانات و فرم يک مسئله هرکدام مي تواند خيلي از صرف کردن وقت را وقتي که داشتن وقت براي محاسبه جوابهاي مسائل ضروري است را برطرف نمايد.
وقتي که از 25 نفر مشارکت کننده در همين بررسي پرسيده شده بود که چگونه تفکرات شما برروشهاي تدريس شما اثربخش هستند؟
23 نفر (92%) از اعضاء دانشکده بناکردند فهرست روشهايي را که در جدول شماره 1 قيد شده است به استثناء سه نفركه آن را باور نداشتند و اين مشارکت کنندگان روشهاي تدريس ذيل را براي اثربخشي بيان کردند:
1- اين عقيده من هستند که روشهاي من خيلي اثربخش و اوليه هستند. زيرا که من از روشهايي براي تدريس استفاده مي کنم که رشد داشته اند و به وسيله اساتيد مجرب و کارآزموده که 20 سال سابقه آموزشي دارند توسعه پيدا كرده است . و آموزش مجازي يک وسيله خيلي خوب و اثربخش براي آموزش حسابداري مي باشد.
2- من فکر مي کنم که من اثربخش هستم. و من تمايل زيادي به قرعه کشي و ريزمطالب دارم زيرا که اين گام مرا براي توضيح دادن اشياء کمک مي کند و به نظر مي رسد که اين راه براي رسيدن به هدف يک راه ميانبر از ميان ديگر راهها باشد.
3- من فکر مي کنم که روشهاي استفاده شده خيلي اثربخش هستند. به نظر دانشجويان براي تعهدات بيشتر کلاسهاي درس چهره به چهره مفيدتر مي باشد.
اثربخشي ها و ارزيابي ها غالباً و بيشتر به وسيله بررسي يا امتحان پايان ترم که همه موارد غلط خط زده مي شود به پايان مي رسد و اينکه چقدر دانشجويان در سراسر کلاس هاي درس حضور داشته اند مشخص مي شود در جدول شماره 3 فهرستي از پاسخ هاي دانشکده ها براي اثربخشي روشهاي تدريس شده تهيه شده است.

جدول شماره 3
جواب هاي دانشکده براي اثربخشي روشهاي تدريس:
پاسخ دهنده
اين عقيده من است که روشهاي من خيلي اثربخش و اوليه است زيرا که من روشهايي براي تدريس استفاده مي کنم که رشد داشته باشند و قبلاً توسط اساتيدي که 20 سال سابقه تجربه آموزشي دارند توسعه يافته است و آموزش مجازي يکي از وسايل خيلي اثربخش براي تدريس حسابداري مي باشد.
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که تنوع رقابت هاي مادي و مبارزات تحويل شده واگذار شده دانشجويان من براي مشارکت پيوسته و مکرر مي باشدکه اين روشهاي آموزش را که توسط من اثربخش خواهند بود، افزايش مي دهد.
پاسخ دهنده
من حدس مي زنم که آنها بيشتر اثربخش هستند. من شکل واکنش خوبي از دانشجويان خود بدست آورده ام مانند رعايت کردن مثالهاي واقعي زندگي که من فکر مي کنم كه آن شکل آموختن براي آنها باشد.
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که روشهاي استفاده شده خيلي اثربخش هستند. به نظر دانشجويان امکان تعهدات بهتر در کلاسهاي چهره به چهره سنتي بدست مي آيد.
پاسخ دهنده
من يک روش رشد يافته و اثربخش دارم که تقريباً شش سال است که از اين روش خيلي اثربخش استفاده مي کنم.
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که فعاليت براي پيام تخته خيلي اثربخش است به نظر مي رسد که صحبت هاي مجازي زيان کمتري در کلاسهاي بزرگ دارد، آنجا نيز بيشتر عبورها کوتاه شده است و در آنجا خيلي از افراد از يک وقت مجازي برخوردار هستند.
پاسخ دهنده
خيلي اثربخش من براي خيلي از گفتگوها و ابلاغ ها روشهايي دارم که گاهي اوقات در ملاقات ها استفاده مي کنم و براي نيازهاي کلاسهاي دانشجويان انفرادي از اين روش استفاده مي کنم .
پاسخ دهنده
من فکر مي کنم که من اثربخش هستم من به قرعه زدن و مطالب ريز تمايل دارم که اين گام مرا براي توضيح دادن اشياء کمک مي کند به نظر من اين نوع انتخاب روش يک راه از ميان راههاي زياد مي باشد.
پاسخ دهنده
منصفانه اثربخش. دانشجويان من شرايط عالي و آگاهي کامل به درجه بندي من دارند.

14 – شيوه هاي آموزش دانشجويان:
وقتي که در همين بررسي قبلي از اعضاي 25 دانشکده پرسيده بودند که اگر آنها به شيوه هاي آموزش دانشجويان خودشان نگاه کنند و در نظر داشته باشند كه روشهاي آنها به عنوان روش تدريس آموزش مجازي حسابداري انتخاب شده است چه نظري دارند؟ نوزده دانشکده (76%) بيان کرده بودند که آنها آموزش لازم را ديده بوده اند و شش دانشکده (24%) پاسخ داده بودند که آنها آموزش لازم نديده اند و دو نفر چنين بيان كرده بودند :
1- بيشتر دانشجويان آموزش مجازي دانش آموزان بالغي هستند که آنها آموختن را براي امروز و کاربرد و استفاده را براي فردا مي خواهند در يک محيط آموزش مجازي دانشکده ها نياز دارند تا دانشجويان را براي آمدن بيشتر به سمت آموزش مجازي راهنمايي کنند و يا اينکه نقش آسان کننده را اساتيد داشته باشند و تشويق کردن دانشجويان را براي گرفتن تعهد از فرايند آموزش آنها انجام دهند و بيشتر دانشجويان آموزش مجازي تجربيات آموزشي خود را براي خودشان نگه مي دارند. 2- مپاسخ دهنه ديگري اظهار کرده بود که موارد ذيل راههاي متفاوت هريک از تصورات با اهميت مي باشد : بله، شما يک تعدادي از راههاي متفاوت را براي نشان دادن هريک از مفهومات و انتظارات داريد. يکي ممکن است از يک سخنراني براي درک و فهم استفاده کند در صورتي که ديگران نياز به مسئله اي دارند که در بيرون کار شده است زماني که يک سوم کوشش را براي حل کردن مسائل خودشان در بيرون نياز دارند. نمونه جوابها در جدول شماره 4 تنظيم شده است.

جدول شماره 4
پاسخ هاي دانشکده براي شيوه هاي آموزش دا
نشجويان مجازي:
مشارکت کننده 10
بله، من دانشجوياني را مي شناسم که از وسايل سمعي و بصري براي آموزش خود استفاده مي کنند. من کوشش مي کنم که براي حل کردن مثالها از هر دو روش سمعي و بصري استفاده کنم.
مشارکت کننده 11
آن براي آنان سخت است که دانشجويان به صورت انفرادي شيوه هاي آموزش مجازي را فرا بگيرند. اگر من به دايره تماس گرفته بودم اين را گوشزد مي کردم من مي توانم فهميدن بيشتري را آشکار کنم که چه چيزي آن دختر يا پسر براي بدست آوردن اهدافشان از ميان کلاسها نياز دارند يکي از آنها شناخت است آن حقيقتي آسان براي وفق دادن حالتهاي گوناگون مي باشد.
مشارکت کننده 12
من سعي مي کنم در هر وقت امکان دهي کنم سيستم آموزش مجازي خيلي قشنگ و جدي است براي آن که دانشجوياني مسئوليت پذير هستند که آموخته هاي خودشان را توسعه دهند اين توسعه دادن در نوع خودش خوب است که شيوه آموزش دانشجويان فعال باشد.
مشارکت کننده 13
تعيين، شکل جوابها براي دانشجوياني مي تواند نقطه کمک به کلاسها باشد براي مثالهايي که مي خواهند بگويند که چگونه عمق آن را براي ادامه دادن موضوع ويژه مشخص مي کنم.
مشارکت کننده 14
بله، من گمان مي کنم که شما بيشتر از اين انجام مي دهيد. بيشتر دانشجويان آموزش مجازي دانش آموزان بالغ هستند. در يک محيط آموزش مجازي نياز اساتيد به راهنمايي کردن دانشجويان براي آمدن به آموزش مجازي مي باشد يا اينکه نقش آسان کننده آموزش مجازي را داشه باشند. تشويق کردن دانشجويان باعث تغيير دادن فرايندهاي آموزش خودشان مي شود.
مشارکت کننده 15
بله، شما تعداد زيادي راههاي متفاوت براي شناخت داريد که هريک مفهوم با اهميتي دارد. يک راه فهميدن سخنراني است زمانيکه ديگران نياز به ديدن مسائل کارشده در بيرون دارند. زماني که يک نيازهايي را براي کوشش کردن کار بيرون براي حل کردن مسائل خودشان دارند.
مشارکت کننده 16
من پيشنهاد مي کنم به دانشجويان که هرکدام يک ساعت را انتخاب مي کنند و من به زودي دانشجوياني خواهم داشت که چگونه پيشنهادهاي مرا براي توسعه و بهبود آموزش خود جدي بگيرند. ما مي خواهيم يک ساعت صرف کنيم و حل کردن مسائل را با همديگر انجام دهيم و زمانيکه که ما آنرا انجام مي دهيم من نقشه هايي براي مفهومات اثربخش دارم و آنها يک قدرداني واقعي و خوب از وقتي که من براي آنها صرف مي کنم انجام مي دهند.
مشارکت کننده 17
بله، مخصوصاً براي شروع کار رقابت هاي حسابداري عادلانه است. من سعي مي کنم که کلماتي را در ترم ها استفاده کنم که آنها بتوانند براي يک شخص اساسي و مهم گزارش تهيه کنند.
مشارکت کننده 18
براي يک نمره اگر کلاسها کمتر براي رقابت آماده شده باشد پس مي خواهم به طور نمونه با حداقل يا حداکثر پست هاي آموزشي کوتاه جواب دهم. در فضايي از ترقي کلاسها شيوه من ممکن است بيشتر سقراطي باشد مانند شکل درخواست کردن اطلاعات از دانشجويان که سقراطي به نظر مي رسد.
مشارکت کننده 19
بله. دانشجويان آموزش مجازي مطالعات خود را براي خودشان نگهداري مي کنند و کس ديگري نمي تواند از آن استفاده کند. براي اين من دوست دارم براي واکنش ريزآماده از تکاليف خانگي استفاده کنم. برخي از دانشجويان ممکن است که در جلسات مذاکره خجالتي باشند و من مي خواهم تشويق کردن را براي صحبت بالاي بيشتر آنها ادامه دهم.
مشارکت کننده 20
من به وسايل سمعي و بصري آگاه هستم که در دانش آموزان تحرک ايجاد مي کند. در يک محيط آموزش مجازي من از عکس ها و شکل هاي عظيم استفاده مي کنم براي اضافه شدن تأييدات خودم براي سودبخشي به دانش آموزان سمعي

دیدگاهتان را بنویسید