پایان نامه درباره حقوق صاحبان سهام، سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

مدیره
BS= اندازه هیئت مدیره
β0= عرض از مبدأ
βi = پارامترهای مدل
SIZE= لگارتیم فروش خالص
LEV= نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام
εit= باقیمانده یا پسماند مدل(جزء خطا)
بدین معنی که اگر β1، β2 ، β3 ، β4 در هر یک از روابط فوق، در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد، فرضیه ی صفر رد می شود ، که بیانگر وجود ارتباط بین شاخص های حاکمیت سرکتی و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش می باشد؛ در غیر اینصورت فرضیه ی صفر رد نخواهد شد.
زمانیکه فرض های آماری تعریف شدند، قدم بعدی مشخص کردن درجه ای برای معنی دار بودن تفاوتها است. روش کار اینست که فرض H0 را به نفع فرض H1 رد می کنیم به شرط اینکه از یک آزمون آماری، مقداری بدست آوری

دیدگاهتان را بنویسید