پایان نامه درباره حسابداران، طرح و نقش

دانلود پایان نامه

ي آن در اجتماع براي هر دو گروه مؤنث و مذکر و يا اکثريت و اقليت سطوح يکساني را دارد.
جين کنز(2003) آن انتظارات اثرگذاري که ممکن است در رضايت مندي و يا عدم رضايت مندي دانشجويان نفوذ کند را براي مطالعه اهداف ويژه ترقي داد و مشاهده کرد که سوء ظن و حالت اصلاح شده قبل و بعد از نمره نتايج گسترش مي يابد و انتظار دانشجوياني که به دنبال اهداف مي باشند بايد افزايش مهمي از نظر تعهدات را به دنبال داشته باشد. ويکر، بروان، هاجن، بورنيگ، ويو(1991) اين طور نتيجه گيري کرده بودند که اهداف اصلاح شده نتايج ديگري از اهداف مشاهده شده مي باشند و براي آسان بودن يا مشکل بودن فرق مي کنند هرچند که مشاهده شده اهداف ويژه اثربخشي ويژه اي دارند و سختي کار براي گرفتن اهداف ويژه لازم است.
11- آموزش دائمي حسابداري:
دانشجويان بالغ مدرن مي خواهند بدانند که چرا آنها همه چيز را مي آموزند. جين کنز(2003) يافته هايش را اين طور تنظيم کرد که شکل هاي مهره و رويه هايي که سواره نظام هستند بيشتر حفظ مي شوند زيرا که چنگال دارند. اما ايده هاي مقدماتي شده مي خواهند يادآوري کنند که جزئيات چندان مهم نيستند زيرا که ايده و فرايندها مهم است مسلماً مي توان هميشه نگاهي به کتابهاي مرجع داشت که مشکلات برطرف شود و يک مقام مسئول آموزش حسابداري نيز گفته است که اگر دانشجويان حسابداري توبيخ شوند نگاه بهتري به آموزش خواهند داشت. در رابطه با جهت يابي حرفه اي در (AECC-1990) پيشنهاد شد که کلاسهاي حسابداري نبايد متمرکز باشد بلکه بايد فقط در جهت شناخت اهداف حسابداري باشد و روشهاي تدريس که منبسط شده بودند و تقويت کننده ارتباط اساسي هستند بايد در مهارتهاي پرسنل داخلي به کار برده شوند و مورد استفاده قرار بگيرند.
دانشکده ها بايد از آموزش فيلسوفانه افراد بالغ، اصول و تمرينات در حرفه حسابداري و قانون براي تمام دانشجويان حسابداري با تفاوت توانايي ها براي آموختن هميشگي دانش آموزان آگاه باشند . نياز دانشجويان براي آمدن مبني بر اکتشاف بيشتر دسته بندي شده است زيرا که تغيير اشياء هرروز صورت مي گيرد و اطلاعات آموزش داده شده ممکن است كه بر لبه تيغ قرار گرفته باشد و فقط دادهاي ناچيز فردا را لازم داشته باشند.
در عوض آموزش اشياء به ما ياد مي دهد که چگونه لازم است تا نيازها را بشناسيم. هم چنين در فطرت تغييرات آموزش حسابداري نقش اوليه آن را اساتيد بر عهده دارند هم چنين شکل تغيير دادن شناخت حسابداري از ميان سخنراني هاي کلاس درس براي مدير در فرايندهاي آموزش کليدي بهتر است.
مطابق بررسي فرانسوي کاپاج (2000) به نظر مي رسد خيلي از مسئوليت هاي اساتيد حسابداري شامل موارد ذيل مي باشد :
A- بازاريابي در حرفه حسابداري براي آينده نگري دانشجويان آموزش عالي و در دانشگاه ها تکاليف بسيار بزرگي است
B- آسان کردن آموزش دانشجو به وسيله به کاربردن تنوع استراتژي هاي تدريس مقتضي صورت مي گيرد.
C- اجرا و اداره منابع لازم براي آماده شدن فرآيندهاي آموزشي مي باشد.
D- تأثيرگذاري هماهنگ از تجربه آموزشي با نيازهاي حرفه حسابداري هماهنگ مي باشد.
E- تحقيق و پشتيباني از حرفه حسابداري لازم است.
F- نگهداري صلاحيت هاي خودشان در فضاي کارشناسان خود مفيد است.
G- هرچند گرفتن ديگر نيازها براي خشنودي لازم است.
فرانسوي و کاپاج (2000) نشان دادند که مهارتهاي سخنراني بحراني در دانشکده حسابداري منبسط كننده رتبه ها هستند و دانشکده حسابداري مي خواهد اصالتاً يافته هاي لازم را براي توسعه مهارتهايي که حرفه حسابداري دارد آموزش حسابداري را داخل فرايند زمينه مطرح كنند .
12- گواهينامه عمومي حسابداري:
جين کنز(2003) در مطالعه خود پيشنهاد کرد که آموزش دانشکده ها بايد بيشتر روي کمک کردن يک دانشجو براي آمدن به حرفه حسابداري تلاش كنند و براي عبور کردن از امتحانات حرفه اي ناعادلانه تمرکز نکند .و آنجا کلاسهاي تقويتي ويژه اي براي کمک کردن عبور دانشجويان از امتحانات نيز طراحي شده اند. در امتحانات حرفه اي اجازه در امتحانات شرط شده است مانند آن پزشکاني که براي تصرفات قطعي و معين حداقل مهارتها را طبق دستور براي حمايت مصرف كننده فرا مي گيرند.
جين کنز(2003) پيشتر يادداشت کرده بود که عبور کردن از امتحان آماده يک تعهد ايجاد مي کند براي آن شخص مي خواهد در يک حسابداري حرفه اي کامياب باشد بنابراين آموزش دانشکده حسابداري بايدبراي آمدن حسابداري به يک حرفه کامياب و موفق تمرکز کند. بيشتر حسابدارهاي حرفه اي تجربه هاي ويژه اي دارند و نيز معتدل و اشخاص منصفي هستند که نمي خواهند در اثر بي تجربگي وسيله جراحي مانند چاقو را در شکم ماهي فرو ببرند و يا مانند خلبان در خارج از دالان هوايي بالا و پايين بپرند و هيچ وقت ماهي هم در دالان هوايي بالا و پايين نمي پرد پس شخص استفاده کننده از خدمت حسابداري نبايد تکيه روي قضاوت و دادرسي يک حسابدار بي تجربه در تصميمات مالي مهم بکند. يک تصور غلط بسيار بزرگ بين مردم وجود دارد که عبور کردن از امتحان CPA ساخته هاي کارشناسان متخصص در زمينه هاي حسابداري مي باشد. مطابق بررسي براي جين کنز (2003) عبور کردن از امتحان CPA مفهومات ساده اي است که دانشجو ثابت کرده است حداقل مهارتها را براي شناخت موضوع حسابداري دارد و انجام ندادن آن هم دانشجو را براي موفقيت در حرفه حسابداري آماده مي کند. يکي از مباحث بين آکادمي و حرفه هاي بازرگاني اين است که آکادمي مي خواهد براي دانشجويان آماده با ابزار آ
لات لازم براي آوردن حسابداران حرفه اي تلاش کند ماداميکه که کارفرمايان مي خواهند اثبات کنند که براي ثابت کردن کار بزرگ از حداقل مهارت مورد نياز براي عبور از امتحان CPA برخوردار هستند. يک مقام AECC نيز عقيده داشته است که رعايت حداقل مهارتها براي حرفه هاي حسابداري لازم است.
جين کنز (2003) بياناتي داشت حرفه حسابداري مي خواهد که نيازهاي دانشجويان را با مهارتهاي تکنيکي خوب، مهارتهاي ارتباطي خوب، مهارهاي حل کردن مسائل، و مهارتهاي شناخت بازرگاني عمومي برطرف کند. دانشجويان غيرسنتي قديمي گروه اوليه و اکثريت در حسابداري هستند براي اينکه مي خواهند دوره هاي خود را تقويت کنند تا اينكه قادر باشند پول آفريني کنند. جين کنز(2003) براي تقويت سفارشات خود موارد ذيل را مطرح کرده است:
نيازهاي دانشکده ها يا آکادمي ها براي سه بخش جداگانه در آموزش حسابداري مي باشد.
A- آموزش کلاس درس
B- اجازه دادن امتحانات
C- تجربه کاري. که درستي هر سه مورد بايد تأييد شود.
تيلور و رودنيک(2005) نتيجه گيري کردند که براي ملاحظه و رعايت ابزارهاي آموزشي لازم براي عبور از امتحان CPA، وسايل آموزشي ديگري مانند اره يا سوهان براي موفقيت هاي دانشجويان در ميدان هاي حرفه اي بعد از رتبه بندي و نمره که بتوان اين موفقيت ها را بدست آورد لازم است و سازمانهاي حرفه اي هم به اين امتحان داده شده نياز دارند و حرفه حسابداري براي کمک و مراقبت در امر آموزش حسابداري دانشجويان را براي موفقيت هاي حرفه اي آماده مي کند. يک کوشش ديگر به وسيله سازمانهاي حرفه اي استفاده از آموزش حسابداري در AICPA که مرکز ثقل و چهارچوب صلاحيت ها و شايستگي ها براي ورود به حرفه حسابداري است مي باشد که در سال (1999) اولين اجزاء اين چهارچوب و مرکز ثقل صلاحيت و شايستگي ها تأسيس شد.
AICPA اين مرکز ثقل صلاحيت ها و شايستگي ها که به وسيله اساتيد براي اساتيد توسعه پيدا کرده است شايستگي هايي که نياز است را بر مبناي مهارتها تعريف کرده است و به وسيله همه دانشجويان ورودي حرفه حسابداري بدون توجه به انتخاب بخش هاي دوره سعي و کوشش عمومي براي سودآوري کشور و يا خدمات ويژه اي که بايد آنها را در اجرا و اداره امور بکار ببرند طراحي کرده است. مرکز چهارچوب صلاحيت ها به کانوني براي مهارتها و گنجايش موضوع ساختار سنتي و يا خدمات ويژه حسابداري تبديل شده است که يک مبناي دوره آ ن تحصيل مهارت هاي رو به رشد مي باشد زيرا که شناخت حرفه حسابداري را به سرعت تغيير مي دهد. هرچند كه شناخت وسايل مي خواهند با وقت و طي مدت و زمان تغيير کنند و باعث شايستگي هاي شناسايي شده قرار بگيرند چهارچوب انتظار دارد که براي نگهداري ارزش هاي بلند مدت و اوليه از فرصت هاي دوره براي دانشجويان آينده و کساني که در امتحان CPA شرکت کرده اند استفاده شود.
اين چهارچوب از انتظاراتي پشتيباني مي کند که آغاز کننده هايي براي آموزش حرفه اي هميشگي و تجربيات CPA باشد. و به وسيله تکيه کردن بر تحصيلات دوره راهنمايي و انتظارات حرفه اي در يک چهارچوب روان شکل عبور دانشجويان را براي کسب مهارتهاي حرفه اي مي توان کمک کرد.
اين چهارچوب سه وظيفه صريح و قاطع را شناسايي کرده است که قبلاً تربيت شده بودند و توسعه پيدا کرده اند.
A- صلاحيت هاي کاري: شايستگي هاي وظيفه اي گزارش دادن براي صلاحيت هاي تکنيکي مي باشد که هرکدام با دقت براي کمک کردن حسابداري منظم و صف کشيده و مرتب شده باشند.
B- صلاحيت هاي شخصي: شايستگي هاي شخصي گزارش براي اوضاع و رفتارهايي از تدارک دادن انفرادي ها براي ورود به حرفه حسابداري صورت مي گيرد. توسعه دادن فرضيات صلاحيت هاي شخصي مي خواهد راه زيادتري را در رابطه با حرفه هاي حسابداري و آسان کردن آموزش انفرادي و اصلاح شخصي را فراهم نمايد.
C- صلاحيت هاي توانايي بازرگاني گسترده: صلاحيت هاي توانايي تجارت هاي گسترده گزارش براي هرکدام از سکوهاي حرفه هاي حسابداري که خدمت شان را ارائه مي كنند مي باشد. آماده کردن انفرادي ها براي ورود به حرفه حسابداري بايد به هر دو محيط داخلي و خارجي تجارت رسيدگي کنند که چگونه اثر بخشي هاي آنها باعث تصميم گيري موفق يا باعث قصور و درماندگي مي شود.
در اين چهارچوب صلاحيت ها و شايستگي ها آموزش بازرگاني گسترده جديد را براي حسابداريهاي بزرگتر که رقابت هاي دوره تحصيل سنتي حسابداري را براي حسابداري، ماليات و حسابرسي که استفاده مي کنند در دستور کار خود دارند . به نظر مي رسد که تغييرات براي طراحي نو در حسابداران نيز به وسيله شناخت متخصصيين ويژه عمومي نياز باشد. کارمندان، حسابداران، و استوارنامه ها مي توانند مورد استفاده چهارچوب و کارگاهها براي تشخيص دادن در ارزيابي کردن برنامه هاي حسابداري باشند كه اين صلاحيتها به وارد شدگان حرفه حسابداري كمك هاي زيادي مي نمايد.
13- روش هاي تدريس جاري استفاده شده :
وقتي که از سه نفر از اعضاء هيئت علمي حسابداري در ايالات متحده پرسيده بودند که چه نوع روشهاي تدريسي را شما انجام مي دهيد و آنرا براي تدريس آموزش مجازي حسابداري دوره ليسانس استفاده مي کنيد؟ روشهايي را گزارش کرده بودند که فعلاً دانشکده هاي حسابداري نيز از آن استفاده مي کنند و روشهاي متفاوتي هستند که به وسيله دانشکده ها دسته بندي شده اند و بيشتر اين روشها به سکوها و صحنه هاي نمايش يا تابلوها وابسته هستند. براي مثال برخي از اين تابلوهاي نمايش توانايي آماده کردن يک سمينار زنده يا مذاکرات را ندارد در حالي که ديگران
ممکن است براي يک سمينار زنده و يا استفاده از ويدئو آماده باشند. بيشتر مشارکت کنندگان گزارش داده بودند که آنها روشهاي ذيل را براي استفاده دانشجويان دسته بندي کرده بودند:
A- دانشکده اثربخش
B- سمينار هفتگي/صحبت ها
C- پيام تخته/ميزگرد/رشته مذاکره
D- واگذار کردن تکاليف خانگي.
E- امتحان نهايي/كوايز.
چندين نفر از اعضا يک دانشکده از مذاکره استفاده کرده بودند و تاکيد بيشتري داشتند که از رشته مذاکره و يا واکنش تکاليف خانگي در دانشکده بيشتر استفاده شود:
1- کافي است: واکنش سريع براي موفقيت دانشجويان در کلاسهاي درس کفايت مي کند.
2- بعد از تدريس چندين کلاس، من حالا ارزش پيام تخته را مي بينم. من اکنون مي بينم که چگونه بيشتر دانشجويان باعث شکل آموختن ديگر دانشجويان مي شوند. اگر من در سمينار زنده دانشجويان شرکت کنم پيشنهاد کرده و نمونه مثالهاي واقعي را خواهم خواست من حقيقتاً فکر مي کنم که پيام تخته اجازه مي دهد که دانشجويان فرصت بيشتري داشته باشند.
3- من بکار برن روشهاي مخلوط را استفاده مي کنم. مذاکرات مفهومات کليدي هستند که دسته بندي مسايل را براي حل کردن هدايت مي کنند. تحقيق اضافي نيز باعث تشويق کردن دانشجو مي شود و فهم آنها را بالا مي برد تا موضوع موردنظر را پوشش دهند.
4- يک عضو ديگر دانشکده از ايميل براي مساعدت و کمک اضافي و سمينارها زنده استفاده کرده بود: که رشته مذاکرات براي تدريس و آموختن مفهومات اصلي هستند. و ايميل ها هم براي کمک و مساعدت اضافي صورت مي گيرد و برخي از مؤسسات نيز از ساختار سمينارهاي زنده استفاده مي کنند.
5- يک عضو متفاوت با اعضا ديگر چنين بيان داشته است که من باور و گمان دارم که وقت خود را صرف پاسخ دادن به سئوالات دانشجويان مي نمايم:
من وقت بسيار زيادي را صرف جواب دادن به سئوالات آموزش مجازي دانشجويان مي نمايم و از ميان سئوالاتي که تحويل شده است چندين مورد از آنها را براي کلاس درس انتخاب مي کنم. به نظر مي رسد که اين روش به دانشجويان اجازه مي دهد که اطلاعات کافي را براي موفق بودن در کلاس ها داشته باشند.
6- يک عضو اضافي دانشکده نيز از سخنراني،گرافيک وسايل کار شده در بيرون از کلاس ها استفاده کرده بود:
من از سخنراني و گرافيک ها براي کمک بيشتر و تفاهم زباني براي آموزش استفاده مي کنم و من اغلب مسائلي را که بيرون از کلاس ها کار شده است استفاده مي کنم و گام بعدي را به وسيله آن شروع مي کنم.
جدول شماره 1 خلاصه اي از بحث و مذاکره روشهايي را که دانشکده براي تعهد آموختن و اثرگذاري بر دانشجويان آموزش مجازي حسابداري و روشهاي ديگري را که مي خواهد استفاده کند نشان مي دهد.
_ براي به حداکثر رساندن روشهاي تدريس فهرست بلند بالايي از ابزارهاي روش تدريس توسط دانشکده ها ليست شده بود که اين روشها به صورت ذيل مي باشند:
A- سخنراني/نظرات اساتيد E – گروه طرح و نقشه
B- ميکروسافت پاورپونت F – مسائل نمونه
C- آگهي يا اعلاميه ها G – ميكرو سافت اكسل
D- حالت آناليزهاي انفرادي

جدول شماره 1
روش هاي تدريس استفاده شده به وسيله دانشکده آموزش مجازي حسابداري:
دانشکده اثربخش
بيشترين عوامل اصلي در

دیدگاهتان را بنویسید