پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده

نت ها شارژ الکتريکي دو برابر اين مولکول ها سبب پراکندگي موثرتر ذرات جامد در مايع و برهمکنش قوي تر با ساير انواع سورفکتانت ها مي گردد. اين برهمکنش قوي تر مي تواند سبب ايجاد اثرات تقويت کنندگي ( سينرژيستي ) سورفکتانتها بر يکديگر گردد. اين مسئله بيشتر بدليل برهم کنش گروه هاي آبدوست اين مولکولها صورت مي گيرد.
5 – شارژ الکتريکي قوي تر در انواع يوني اين سورفکتانت ها، سبب کاهش حساسيت و تداخل آنها با الکتروليت ها در فرمولاسيون مي گردد. (67)
4-11- افزودني هاي ساختماني (72)
وظيفه اين مواد متمايز از عمل اصلي شامپوها يعني خواص پاک کنندگي آنها مي باشد. اين افزودني ها باعث بهبود شکل ظاهري و خصوصيات فيزيکي فرمولاسيون شامپوها مي گردند. شکل ظاهري فرآورده از نظر پذيرش و انتخاب آن از سوي مصرف کننده بسيار مهم است. براي ايجاد اثرات خاص در محصول بايد مواد افزودني در فرمولاسيون شامپو محلول نبوده و يک سوسپانسيون پايدار ايجاد نمايد. طيف گسترده اي از مواد مات کننده موجود است که موارد زير نمونه هايي از اين مواد هستند :
– ترکيبات حاصل از اسيد هاي چرب سنگين با اتيلن اکسايد
– استئاريک مونو اتانل آميد
– 1و3- پروپيلن گليکول استئارات
– منيزيم استئارات
استئارات مونو اتانل آميد و 1و3- پروپلن گليکول استئارات مي توانند با کريستاليزه شدن کنترل شده سبب ايجاد حالت صدفي و براق در فرآورده شوند. براي ايجاد حالت شفاف در اين محصول کافيست مقدار کمي حلال مانند اتانل به اين فرمولاسيون افزود. نتيجه مشابه با ماده ارزان قيمت اوره قابل دستيابي است. به اين موارد اصطلاحا هيدروتروپ اطلاق مي گردد. مواد صدفي کننده را همچنين به منظور افزايش ويسکوزيته شامپو مي توان به فرمولاسيون اضافه کرد ولي اين امر فقط در شامپوهاي مات قابل انجام است. در شامپوهاي شفاف مي توان از مواد الکتروليت براي اين منظور استفاده کرد.
4-12- افزودني هاي عملکردي:
اين مواد داراي وظايفي هستند که مربوط به فرمولاسيون و عملکرد آنها مي باشد. به عبارت بهتر اضافه شدن اين مواد به فرمولاسيون سبب ايجاد حالت مناسب تر موها پس از شستشو مي گردد. موهايي با حالت مناسب در حالت مرطوب يا پس از خشک شدن داراي قابليت شانه شدن مي باشند. اين موها در حالت خشک فاقد الکتريسيته ساکن بوده و در نتيجه حالت پرواز يا شناوري در آنها ديده نمي شود. اين مواد همچنين مي توانند سبب در خشندگي موها نيز شوند. شامپوهايي با اسيديته تنظيم شده خود واجد خاصيت حالت دهندگي بوده و در آنها از مواد حالت دهنده استفاده نمي شود. نمونه هايي از اين مواد در زير آورده شده :
– آمين اکسايدها
– پلي کواترنيوم ها، که انواع پرمصرف آنها شامل :
o پلي کواترنيوم-5
o پلي کواترنيوم-7
o پلي کواترنيوم-10
o پلي کواترنيوم-11
o پلي کواترنيوم-24
o پلي کواترنيوم-44
– افزودني هاي سيليکوني که شامل :
o سورفکتانت هاي سيليکوني
* مانند دايمتيکون کوپلي ال يا کوپليمر هاي دي متيل سيليکون و اتيلن اکسايد
o سيليکون واجد گروه فعال
* شامل گروه هاي آمين فعال بوده و مي توانند با پروتئين هاي سطح مو اتصال پيدا مي کنند، مانند آمودايمتيکون. اين مواد داراي استحکام و ثبات خوبي بر روي سطح مو دارا هستند.
بررسي گروه آمين اکسايدها :
خواص و اثرات اين مواد توسط اسميت، جانسون و بروئر شرح داده شد. (68)
به نظر مي رسد که افزوده شدن اين مواد به فرمولاسيون شامپوها مي تواند سبب بهبود حالت موها گردد. تحقيقات در اين زمينه بيشتر روي دو ماده دي دسيل متيلامين اکسايد52 (DD) و استئاريل دي متيلامين اکسايد53 (ST) متمرکز شده است، DD داراي ساختمان زنجيري با شاخه هاي جانبي بيشتري نسبت به ST مي باشد. نتيجه مقايسه اين ماده از نظر خصوصياتمورد نظر در جدول 4-6 آورده شده است. همانظور که در جدول مشاهده مي شود ساختمان آلکيل با شاخه هاي جانبي زياد در DD باعث بهبود اغلب خواص مطلوب مورد نظردر فرمولاسيون شامپو شده است و تنها اثر نامطلوب آن کاهش دادن خاصيت کف کنندگي شامپو مي باشد.

جدول 4-6 اثرات آمين اکسايدها بر خواص حالت دهندگي شامپوها
خواص مفيد
DD
ST
قابليت شانه شدن
+

قدرت کف کنندگي

+
کنترل حالت پرواز موها
+

محلوليت در pH اسيدي
+

4-13- بررسي پلي کواترنيوم هاي محلول در آب :
پلي کواترنيوم هاي محلول در آب
جدول شماره 4-7 اثرات پلي کواترنيوم 10 در کاهش کشش سطحي محلول هاي جند نوع سورفکتانت از گروه هاي مختلف را نشان مي دهد.
جدول 4-7
سورفکتانت
پلي کواترنيوم 10
سديم لوريل سولفات
+
سديم آلکيل آريل سولفات
+
سديم لورات
+
مشتقات 14 کربنه بتايين

سورفکتانت هاي غير يوني

همانگونه که مشاهده مي شود، اين ماده تنها در حضور غلظت هاي پايين از سورفکتانت آنيوني سبب کاهش کشش سطحي محلول سورفکتانت مي شود و زماني که از يک سورفکتانت غير يوني استفاده شود هيچ تغييري در کشش سطحي ايجاد نمي شود. اين تغيير نشان دهنده يک واکنش قوي بين سورفکتانت آنيوني و پليمر کاتيوني مي باشد. در بررسي هاي چشمي نيز مي توان الگوي رسوب اين مواد در غلظت بحراني تشکيل ميسل54 را مشاهده کرد. بيشترين ميزان رسوب زماني ايجاد مي گردد که بار الکتريکي مثبت پليمر و منفي سورفکتانت با هم برابر شوند. با بالاتر رفتن غلظت سورفکتانت از اين حد رسوب ايجاد شده مجددا حل مي گردد. اين تکنيک از اين جهت حائز اهميت است که مي توان نسبتي از دو ماده را انتخاب کرد که کمپلکس ايجاد شده در حين مصرف فرآورده بر روي سطح موها رسوب نموده و اثرات مطلوب خود را در اين محل بر جاي بگذارد. تحقيقات نشان داده اند که پليمر هاي کاتيوني با پايه سلولزي داراي خواص ته نشيني بسيار خوبي مي باشند. اما لايه ايجاد شده از آنها بر روي سطح مو ثبات زيادي نداشته و با يک شستشوي ساده توسط محلول رقيق پاک کننده از روي سطح پوست پاک مي شوند
4-14- افزودني هاي سيليکوني
در طي دهه نود قرن بيستم دايمتيکون کوپلي ال و مشتقات ان از اهميت بسيار زيادي پيدا کرده و به عنوان کلاس جديدي از مواد فعال در سطح به سازندگان فرآورده هاي ارايشي بهداشتي معرفي شده اند. اين مواد به سرعت کاربردهاي مختلفي در صنايع مختلف پيدا کردند زيرا در مقادير بسيار کم مي توانند فعاليت حداکثر خود را نشان دهند و بنابراين توجيه اقتصادي مناسبي براي استفاده در فرآورده وجود دارد. اين مواد ابتدا توسط مجمع بين المللي فرآورده هاي ارايشي بهداشتي و اسانس ها55 به نام پلي اکسي الکيلن سيليکونها ناميده شدند. امروزه به دليل اينکه در اغلب اين ترکيبات پليمرهاي اتيلن اکسايد56 و پروپيلن اکسايد57 يا کوپليمر هايي از مخلوط اين دو58 وجود دارند به نام پلي اتيلن گلايکول/ پلي پروپيلن گلايکول دايمتيکون59 ناميده مي شوند. (69)
اين دسته از مواد به دو گروه سورفکتانت هاي سيليکوني و افزودني هاي سيليکوني واکنش دهنده تقسيم مي شوند. از دسته اول به دايمتيکون کوپلي ال ها اشاره کرد که حضور آنها در فرمولاسيون شامپو ها با غلظت هاي پايين (1/0- 5/0) مي تواند سبب افزايش بسيار زياد در قابليت شانه شدن موها همچنين بهبود قابل توجه در شکل ظاهري فرآورده شود. از دسته دوم که از ترکيبات جديد سيليکون به شمار مي روند به آمودايمتيکون ها مي توان اشاره کرد. خواص اين مواد در ايجاد حالت مناسب موها مشابه سيليکون کوپلي ال ها مي باشد با اين مزيت که استحکام وثبات بسيار خوبي بر روي موها دارند. اين خاصيت به دليل قابليت گرو هاي عاملي فعال آمين موجود در آنها با عوامل کربوکسيليک آزاد موجود بر روي آنها مي باشد. دسته اي از مواد افزودني وجود دارد که آنها را نمي توان در دسته خاصي قرار دارد که از نمونه هاي اين مواد به ميراپول ها مي توان اشاره کرد. فرمول عمومي اين مواد در شکل … نشان داده شده است. از اين مواد در فرمولاسيون شامپوها به دو دليل استفاده مي شوند. اول به دليل سازگار بودن با سورفکتانتهاي انيوني و دوم افزايش خاصيت حالت دهندگي فرآورده توسط اين مواد، اين مواد از برخي جهات ديگر مشابه ترکيبات پلي کواترنيوم مي باشند. تفاوت عمده اين مواد با پليمر هاي پلي کواترنيوم در کم بودن قابل توجه وزن مولکولي انها مي باشد.

فصل پنجم

بررسي پليمر ها و شيمي پليمر ها در محصولات مراقبت از مو
5-1 مقدمه
در دهه ي گذشته پليمرها به طور فزاينده اي در ترکيبات آرايشي استفاده شده اند. پليمرها به عنوان ترکيبات اصلي اوليه يا افزودني در شامپوها، حالت دهنده ها (لوسيون ها و ژل ها)، نگهدارنده ها، موس ها و اسپري هاي مو استفاده مي شوند. از آنها براي نرم کردن مو (70،71)، بهبود دوام ساير ترکيبات بر مو(72،73)، بهبود شانه کردن (70)، توانايي حالت پذيري مو 60 (70، 71)، حفظ حجم (74) و حالت جعد مو (71،75،76)، در فرمولاسيون هاي حجم دهنده ها (77،78) و براي بهبود پايداري امولسيون ها (77) استفاده مي شود .در طي چندين سال گذشته، از پليمرهاي سيليکون در شامپوهاي 2در1 61 به طور فزاينده در صنعت کازتيک مورد استفاده قرار گرفت.
زمينه هايي که در ادامه مطرح مي گردد ارتباط ويژه اي با کاربرد پليمرها در محصولات مو دارند:
* واکنش اتصال پليمر به مو
* ماهيت شيميايي پليمرهايي که در محصولات مو استفاده مي شود
* محل مکانيسم واکنش پليمريزاسيون
* خواص جريان 62 محلول هاي پليمر
* تشکيل فيلم63 و خواص چسبندگي پليمرها
توانايي پليمر براي گسترش بر سطح مو با ويسکوزيته محصول و توانايي خيساندن 64 سطح فيبرهاي مو کنترل مي شود. سطح موهايي که در اثر استفاده از ترکيبات آرايشي تغيير نکرده اند به طور عمومي آب گريز در نظر گرفته مي شود، در حالي که کورتکس آن بسيار آب دوست است. لازم به ذکر است که فرآيند شيميايي بيرنگ کردن تار مو، توانايي خيساندن مو را افزايش مي دهد، و سطح مو را آبدوست تر مي کند.
5-2 – اتصال پليمر به تار مو
تمايل اسيدهاي آلي (79) و ترکيبات آمونيوم هيدروکسايد چهارظرفيتي به کراتين (80) اهميت افزايش اندازه مولکول و پيوندهاي ثانويه65 را در دوام مواد تشکيل دهنده بر مو نشان مي دهند.
5-3- اتصالات شيميايي و دوام آنها
سه نوع پيوند مهم ميان پليمر و مو درنظر گرفته مي شود:
* پيوندهاي ظرفيت اوليه (پيوندهاي يوني و کوالانسي)
* واکنــش هاي قطـبي (پيوندهاي اوليه ي هيدروژني)
* نيــروهاي پراکنده کنـنده (جاذبه ي واندروالـــسي)
لازم به ذکر است که اين طبقه بندي پيوند ها دقيق نيست، انتقال از نوعي به نوع ديگر تدريجي است. بنابراين، انواعي از پيوند هاي واسطه نيز وجود دارند(81)، اگرچه براي سادگي همان تقسيم بندي ها را در نظر مي گيريم. پيوندهاي ظرفيت اوليه شامل پيوندهاي يوني و کوالانسي هستند که قوي ترين نيروهاي اتصالي شناخته شده و عموما داراي انرژي تقريبا 50 تا 200 کيلوکالري بر مول (82) هستند. پيوندهاي يوني در واکنش مواد پليمري کاتيوني با تارمو بسيار مهم هستند. در حالي که پيوندهاي کوالانسي در واکنش هاي پليمريزاسيون66 ميان مو و پليمر يا در واکنشِ اکسيداسيون ِ رنگ ها با مو نقش دارند. پيوند هاي هيدروژني مهمترين واکنش هاي قطبي هستند و قويترين نيروي پيوند، بعد از پيوندهاي کوالانسي، هستند. انرژي پيوندي آنها عموما از 4 تا 10 کيلوکالري بر مول(82) است. اين پيوندها در اتصال پليمرهايي شامل واحد هاي پلي الکل يا پلي آميد به مو مهم هستند. پلي پپتيد ها و پروتئين ها دو مثالي هستند که در آنها پيوند هيدروژني اهميت دارد. نيروهاي پراکنده ساز يا نيروهاي جاذب واندروالسي عموما انرژي معادل 1 کيلوکالري بر مول (83) دارند، نيروي جاذبه ي واندروالسي نسبتا ضعيف است و طبيعتا دو قطبي است. از آنجايي که الکترون ها جنبش پيوسته دارند، توزيع آنها در هر

دیدگاهتان را بنویسید